Kommentar på EPTI:s Q4-rapport


EPTI publicerade idag den 24 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen växer med 491 % (!)
  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Substansvärdet ökade med 22 % och uppgick till 836 MSEK
  • Vår syn på bolagets senaste händelser

Nettoomsättningen växer med 491 % (!)

För det fjärde kvartalet år 2021 uppvisar EPTI en nettoomsättning om 46,1 MSEK (7,8), vilket motsvarar en tillväxt om hela 491 % mot jämförbart kvartal år 2020. Analyst Group antar att det inte finns ett enskilt portföljbolag eller en särskild faktor som ligger bakom den starka tillväxten under perioden, utan vi ser detta som ett starkt kvitto på att EPTI:s portföljbolag fortsätter att utvecklas väl, samt som ett resultat av flera månaders arbete med implementerade strategier som burit frukt. Lyfter vi blicken och tittar på helåret 2021 så levererar EPTI en nettoomsättning om 86,2 MSEK, vilket med aktiverat arbete samt övriga rörelseintäkter summerar till 112,6 MSEK i totala intäkter, en ökning med 118 % jämfört med år 2020. Under samma period uppgick koncernens organiska tillväxt till 22 %, vilket anses som ytterligare ett bevis på att EPTI:s modell fungerar och att portföljbolagen kan accelerera tillväxten genom att vara en del av EPTI-koncernen och ta del av operativt stöd i termer av t.ex. resurser, kapital och teknik.

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Sett till de totala rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick dessa till ca -70,0 MSEK (-13,3) under Q4-21, motsvarande en ökning om 425 %. Ökningen härleds i synnerhet till engångskostnader i samband med förvärvet av Talnox Group AB, vilket också medfört ökade personalkostnader, samt kostnader hänförbara till det omvända förvärvet av Invajo. I övrigt består kostnadsökningen till stor del av ökade direkta kostnader som är direkt hänförbara till teknikutveckling och försäljning, vilket Analyst Group anser är kritiskt för att portföljbolagen ska upprätthålla en hög tillväxt, varför vi inte drar några större växlar kring detta. Med tanke på att delar av kostnadsökningen är hänförlig till nämnda förvärv, vilka är av engångskaraktär, ser vi positivt på att EPTI har utvecklats med en god kostnadskontroll.

Vid utgången av Q4-21 uppgick investeringsbart kapital till ca 58,3 MSEK, vilket kan jämföras med 14,9 MSEK vid utgången av Q3-21. Analyst Group ser positivt på att EPTI ha ökat sitt investeringsbara kapital och vi räknar med att bolaget kommer att göra fler strategiska förvärv under 2022 för att fortsätta skapa aktieägarvärde.

Substansvärdet ökade med 22 % och uppgick till 836 MSEK

Vid ingången av år 2021 uppgick EPTI:s substansvärde till ca 484 MSEK och under året har bolaget haft en total värdeökning om 352 MSEK, vilket innebär att EPTI:s substansvärde vid utgången av 2021 uppgick till ca 836 MSEK, detta trots nedskrivning av Parkamo om 58 MSEK. Enligt bolaget är värdeförändringen främst hänförlig till portföljbolagens genomförda kapitalanskaffningar, vilket Analyst Group anser som positivt med tanke på att marknaden har värderat upp portföljbolagen, vilket speglar att portföljbolagen har gjort operationella framsteg. Baserat på EPTI:s marknadsvärde (2022-02-23) om 524 MSEK, handlas bolaget till en rabatt om ca 37 %, vilket vi anser inte är rättfärdigat med tanke på dels att bolaget historiskt sett lyckats leverera en genomsnittlig årlig tillväxttakt i substansvärdet om 108 % (2017-2021), dels med hänsyn till att EPTI agerar som en aktiv ägare i onoterade tillväxtbolag vilket är svårt för den enskilde spararen att spegla själv, varför Analyst Group anser att nuvarande börsvärde bjuder in till en attraktiv investeringsmöjlighet med bra risk-reward.

Vår syn på Bolagets senaste händelser

Under starten på år 2022 meddelade EPTI att det majoritetsägda (50 % ägarandel) portföljbolaget Apotekamo har genomfört ett förvärv av ett lokalt licensierat apotek i Bosnien, vilket gör Apotekamo till en licenserad återförsäljare för samtliga produkter via sin plattform och genom sitt fysiska apotek. Genom licensen får Apotakamo exponering mot den bosniska marknaden och dess 3,2 miljoner invånare, vilket Analyst Group ser som en tydlig värdedrivare. Under det Q4-21 levererade Apotekamo en tillväxt om 186 % i antalet ordrar online jämfört med Q3-21, samtidigt som antalet besökare på bolagets hemsida ökade från 40 000 besökare per månad till 100 000 besökare per månad för helåret 2021, motsvarande en ökning om 150 %. Genom Apotakamos förvärv uppgick den konsoliderade nettoomsättningen på proforma 2021 till ca 6,6 MSEK, vilket utifrån bolagets senaste värdering motsvarar en P/S-multipel om ~13,8x, vilket antas reflektera en förväntan om god framtida tillväxt.

För bara några veckor sedan meddelade EPTI att portföljbolaget Parkamo lämnat in en ansökan om konkurs vid tysk allmän domstol. Beslutet följer efter den dom i Patent- och marknadsdomstolen som offentliggjordes den 27 januari 2022 och syftar, enligt pressmeddelandet, till att på bästa sätt tillvarata Parkamos aktieägares intressen. Med tanke på att EPTI kontrollerar 59 % av rösterna i Parkamo, samt att portföljbolaget senaste värdering uppgick till ca 91 MSEK, påverkar det EPTI:s substansvärde negativt med ca 7 %. Vi är givetvis överraskade över utfallet i Patent- och marknadsdomstolen som föranlett Parkamos konkursansökan. Likt vad vi kommunicerat i den tidigare analysen har vi sett Parkamo som ett extra intressant innehav i EPTI:s portfölj, och vi har sett stora möjligheter för Parkamo att kapitalisera på den fragmenterade parkeringsmarknaden för att på sikt vara ett av portföljbolagen som driver upp EPTI:s substansvärde. Med det sagt ser vi positivt på att EPTI avser fortsätta att investera i området mobilitet och parkering genom att förvärva en betydande majoritet av PaaS-bolaget Linky Tech.

Med hänsyn till EPTI:s ökade substansvärde, investeringen i Linky Tech och Moblrn som efter kapitalanskaffningen kommer öka bolagets substansvärde ytterligare till totalt ~911 MSEK, samt med hänsyn till nedskrivningen i Parkamo, kommer vi att se över värderingsintervallet i EPTI.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EPTI.