Kommentar på EPTI:s Q3-rapport


EPTI publicerade den 15 november bolagets delårsrapport för tredje kvartalet år 2022. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen uppgick till 53,7 MSEK (22,9) – motsvarande en tillväxt om 135 %, varav 27 % organisk tillväxt
  • Levererar positivt EBITDA-resultat för andra kvartalet i rad, vilket under perioden uppgick till 4,8 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9 %
  • Substansvärdet vid utgången av september 2022 uppgick till 715,6 MSEK (698,8), motsvarande en ökning om 2 % Q-Q, främst hänförligt till en uppvärdering i Apotekamo till följd av en finansieringsrunda under augusti 2022

Portföljbolagen fortsätter att leverera tillväxt

För det tredje kvartalet år 2022 uppvisar EPTI-koncernen en nettoomsättning om 53,7 MSEK (22,9), vilket motsvarar en tillväxt om 135 % Y-Y, samt en tillväxt om 13 % Q-Q. Den positiva omsättningsutvecklingen är främst hänförlig till affärsområdet EPTI Service, vilket uppvisade en tillväxt om 153 % Y-Y, samt en tillväxt om 13 % Q-Q.  EPTI:s andra affärsområde, EPTI Invest, uppvisade en negativ tillväxt om ca 55 % under perioden, främst till följd av att bolaget har avyttrat fem innehav under perioden, vilka är upptagna som intressebolag och tas därmed inte upp i koncernredovisningen.

Under tredje kvartalet år 2022 fortsätter EPTI att uppvisa en stark tillväxt, där den organiska tillväxten, vilket Analyst Group anser är ett viktigt mått för att mäta portföljbolagens operativa utveckling, uppgick till 27 % under perioden. I en marknad som fortsatt präglas av återhållsamt klimat för externa kapitalanskaffningar ser vi det som extra viktigt för portföljbolagen att ingå i EPTI:s självständiga ekosystem, genom att ta del av operativt stöd och ett brett nätverk av kapitalstarka investerare, för att möjliggöra fortsatt tillväxt, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Uppvisar lönsamhet på EBITDA-nivå för andra kvartalet i rad

Under Q3-22 uppgick koncernens rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, till -46,8 (-51,1), vilket motsvarar en kostnadsminskning om 8 % Q-Q. En god kostnadskontroll, i kombination med en ökad nettoomsättning, bidrog till att EBITDA-resultatet ökade med 766 % Q-Q och uppgick till ca 4,8 MSEK under perioden. Med nio rapporterade månader i ryggen står det klart att affärsområdet EPTI Service uppvisar en fortsatt stark lönsamhet, där EBITDA-resultatet uppgick till 27,4 MSEK (19,3) under första nio månaderna, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om ca 22%. Affärsområdet EPTI Invest fortsätter att investera i tillväxt och produktutveckling vilket belastar rörelseresultatet negativt med -11,0 MSEK (-7,5) under nio första månaderna. Värt att notera är att EPTI, i samband med Q3-rapporten, har kommunicerat att det är bolagets bedömning att samtliga innehav i EPTI Invest kommer vara intressebolag och/eller avyttrats helt (EXIT) och därmed inte konsolideras in i koncernens resultat, vilket förväntas spegla en mer korrekt bild av koncernens verkliga EBITDA-resultat, under första halvåret 2023.

Under Q3-22 uppgick koncernens kassaflöde från den operativa verksamheten, efter förändringar av rörelsekapital, till ca -1,3 MSEK/månad. Givet att EPTI skulle upprätthålla samma kapitalförbrukning under kommande månader, samt med hänsyn till bolagets kassa om 4,2 MSEK vid utgången av september 2022, skulle nuvarande operativa verksamhet vara finansierad till utgången av Q4-22, allt annat lika. Värt att notera dock är att EPTI har en checkräkningskredit där bolaget har ca 6,6 MSEK kvar att nyttja, vilket tillsammans med utgående kassa summerar koncernens likvida tillgångar till ca 10,8 MSEK vid utgången av Q3-22. Med det sagt anser Analyst Group att nuvarande likvida tillgångar inte kommer vara tillräckliga för att både finansiera bolagets operativa verksamhet och exekvera på förvärv av kassaflödespositiva servicebolag, i enlighet med EPTI:s strategi. Därför är det troligt att EPTI, i kombination med att optimera investeringsportföljen genom avyttringar inom EPTI Invest, även anskaffar externt kapital i form av antingen skuldfinansiering eller nyemission.

Ökat substansvärde till följd av uppvärdering i Apotekamo

Vid utgången av juni 2022 uppgick EPTI:s substansvärde till ca 699 MSEK och under det tredje kvartalet år 2022 har bolaget visat på en total värdeökning om 16,8 MSEK, vilket innebär att EPTI:s substansvärde vid utgången av september år 2022 uppgick till ca 716 MSEK. Värdeförändringen under perioden är främst hänförlig till att EPTI:s portföljbolag, Apotekamo, genomförde en finansieringsrunda under perioden om 26,5 MSEK, motsvarande en pre-money värdering om 152 MSEK, där EPTI investerade totalt 5 MSEK. Analyst Group ser positivt på att intresset för att investera kapital i Apotekamo är stort, speciellt i dagens utmanande klimat för kapitalanskaffningar, vilket är en indikation på att portföljbolaget accelererar utvecklingen och är på rätt väg, vilket bäddar för fortsatt värdeskapande framgent. Under perioden har EPTI:s substansvärde påverkats negativt till följd av att bolagets investeringsbara kapital har minskat med 19,7 MSEK jämfört med Q2-22, justerat för detta ökade EPTI:s substansvärde med ca 5 % Q-Q.

Sammantaget ser vi positivt på att EPTI levererar en Q3-rapport med stark organisk tillväxt under stigande lönsamhet. Med hänsyn till bolagets börsvärde om ca 223 MSEK, samt att substansvärdet vid utgången av september 2022 uppgick till 716 MSEK, handlas EPTI i skrivande stund till en substansrabatt om ca 69 %. Givet att EPTI skulle förvärvas till aktuellt börsvärde, skulle affärsområdet EPTI Service förvärvas till en EBITDA-multipel om ca 8x, och resterande portföljbolag inom EPTI Invest skulle erhållas gratis. Således anser Analyst Group att nuvarande börsvärde fortsatt bjuder in till en attraktiv investeringsmöjlighet med god risk-reward.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EPTI.