Kommentar på EPTI:s Q2-rapport


EPTI publicerade den 23 augusti bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen uppgick till 47,4 MSEK (8,1) – motsvarande en tillväxt om 483 %, varav 68 % organisk tillväxt
  • Vänt till positivt EBITDA-resultat, vilket under perioden uppgick till 0,6 MSEK (-2,8)
  • Substansvärdet vid utgången av juni 2022 uppgick till 698,8 MSEK (844,0), motsvarande en minskning om -17 % Q-Q, främst hänförligt till en justering av substansvärdet om -139,9 MSEK inom affärsområdet EPTI Invest AB

Organisk tillväxt om 68 % indikerar en positiv operativ utveckling för portföljbolagen

För det första kvartalet år 2022 uppvisar EPTI koncernen en nettoomsättning om 47,4 MSEK (8,1), vilket motsvarar en tillväxt om 483 % Y-Y, samtidigt är det en minskning 12 % Q-Q, till följd av att EPTI inte längre är majoritetsägare i Apotekamo, Bruger, Workamo och D1 Technologies, vilka under det första kvartalet tillförde bolaget en nettoomsättning om 15,9 MSEK som inte tas upp i andra kvartalets omsättning. På pro forma-basis, inklusive nämnda innehav, uppgår nettoomsättningen till 70,5 MSEK under Q2-22, motsvarande en tillväxt om 30 % Q-Q. Vidare uppgick den organiska tillväxten, vilket Analyst Group anser är ett viktigt mått för att mäta portföljbolagens operativa utveckling, till
68 % Y-Y.

Under Q2-22 anser vi att EPTI återigen levererar en stark tillväxt. För att nämna några datapunkter i ljuset av flera framgångsrika affärer, har bland annat gig-plattformen Workamo ökat nettoomsättningen med 795 % under H1-22 jämfört med H1-21, mobilitetsbolaget Linky Tech genomförde ett omvänt förvärv av ApParkingSpot och lanserar sin nya kombinerade parkeringstjänst på över 100 000 parkeringsplatser genom avtal med bl.a. Parkman och Apcoa, samt har SaaS-bolaget Moblrn tecknat flera nya avtal, där internationella kunder som Panasonic HVAC och Malaysias största bank, Maybank, återfinns. I en marknad som fortsatt präglas av återhållsamt klimat för externa kapitalanskaffningar ser vi det som extra viktigt för portföljbolagen att ingå i EPTI:s självständiga ekosystem, genom att ta del av operativt stöd och ett brett nätverk av kapitalstarka investerare, för att möjliggöra en fortsatt tillväxt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vänt till svarta siffror på EBITDA-nivå

Sett till de totala rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick dessa till ca -54,0 (-74,6), vilket motsvarar en kostnadsminskning om 28 % Q-Q, vilket bidrog till att EBITDA-resultatet vände till positivt under Q2-22 och uppgick till ca 0,6 MSEK. Under Q2-22 uppgick koncernens kassaflöde från den operativa verksamheten, efter förändringar av rörelsekapital, till ca -1,9 MSEK/månad. Givet att EPTI skulle upprätthålla samma kapitalförbrukning under kommande månader, samt med hänsyn till bolagets kassa om 11,7 MSEK vid utgången av juni 2022, skulle nuvarande operativa verksamhet vara finansierad till utgången av Q4-22, allt annat lika. Värt att notera dock är att EPTI har säkrat en ökad kredit om 20 MSEK, vilket tillsammans med nuvarande checkräkningskredit och utgående kassa, summerar koncernens likvida tillgångar till ca 40,3 MSEK vid utgången av Q2-22. Vidare uppger EPTI i Q2-rapporten att bolaget har som ambition att genomföra en eller flera försäljningar för att optimera investeringsportföljen och stärka balansräkningen ytterligare, vilket Analyst Group ser som positivt, givet att rätt försäljning sker vid rätt tillfälle.

Minskat substansvärde till följd av marknadsmässig justering

Vid utgången av mars 2022 uppgick EPTI:s substansvärde till ca 844 MSEK och under andra kvartalet år 2022 har bolaget haft en total värdeminskning om ca -145 MSEK, vilket innebär att EPTI:s substansvärde vid utgången av juni år 2022 uppgick till ca 699 MSEK. Värdeförändringen under perioden är främst hänförlig till att EPTI har justerat substansvärdet med ca -140 MSEK för att ge en mer rättvisande bild av innehavens värde, till följd av den generella marknadsutvecklingen i framför allt små- och olönsamma tillväxtbolag. Under Q2-22 uppgick substansvärdet för EPTI Services, vilket innefattar dotterbolag som tillhandahåller djupt operativt stöd till övriga portföljinnehav, till ca 351 MSEK (323), vilket motsvarar en ökning om 9 % Q-Q, där Analyst Group estimerar att ökningen främst är hänförlig till förvärvet av Adhype, samt portföljbolagens ökade lönsamhet. Affärsområdet EPTI Invest, vilket innefattar snabbväxande, digitala portföljbolag med varierat ägande, påverkades negativt av nämnd marknadsmässig justering, varför substansvärdet uppgick till ca 317 MSEK (482), motsvarande en minskning om -34 %. Värt att notera dock, efter periodens utgång, är att EPTI:s portföljbolag Apotekamo genomförde en finansieringsrunda om 26,5 MSEK, motsvarande en Pre-money värdering om 152 MSEK, där EPTI investerade totalt 5 MSEK. Genom finansieringsrundan uppgår bolagets innehav i Apotekamo till 42 % och EPTI:s substansvärde ökar med ca 27 MSEK till 726 MSEK.

Sammantaget ser vi positivt på att EPTI levererar en Q2-rapport med stigande lönsamhet, samt att bolaget fortsätter att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter av kassaflödespositiva bolag med fallande värderingsmultiplar. Samtidigt levererar EPTI-koncernen en hög organisk tillväxt, vilket indikerar att portföljbolagen accelererar utvecklingen genom att ta del av operativt stöd inom bolagets självständiga ekosystem.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EPTI.