Kommentar på EPTI:s Q1-rapport


EPTI publicerade den 24 maj bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen växer med 495 % – varav 56 % organisk tillväxt
  • Bolagets kostnadsbas
  • Substansvärdet ökade med 1 % och uppgick till 844 MSEK

Nettoomsättningen växer med 495 %

För det första kvartalet år 2022 uppvisar EPTI koncernen en nettoomsättning om 54,0 MSEK (9,1), vilket motsvarar en tillväxt om 495 % mot jämförbart kvartal år 2021. Under Q1-22 har affärsområdet EPTI Core, vilket innefattar interna bolag som tillhandahåller operativt stöd till portföljbolagen samt utför externa utvecklingsuppdrag, bidragit starkt till koncernen med en nettoomsättning om 45,7 MSEK (13,8), motsvarande en tillväxt om 330 % jämfört med Q1-21. Affärsområdet EPTI Incubation, vilket innefattar majoritetsägda tillväxtbolag, har procentuellt sätt vuxit starkast under kvartalet med en nettoomsättning uppgående till 21,6 MSEK (4,8), vilket motsvarar en tillväxt om 511 % mot jämförbart kvartal föregående år.

Under Q1-22 levererar EPTI återigen en stark tillväxt, där vi anser att den organiska tillväxten framförallt är ett viktigt mått för att mäta portföljbolagens operativa utveckling. Under perioden uppgick koncernens organiska tillväxt till 56 %, vilket Analyst Group ser som en stark utveckling samt ett kvitto på att bolagets växande ekosystem bidrar till att portföljbolagen kan accelerera tillväxten genom operativt stöd inom koncernen”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

EPTI:s kostnadsbas

Sett till de totala rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick dessa till ca -74,6 MSEK
(-11,9) under Q1-22, motsvarande en ökning om 528 %. Procentuellt är det en stor ökning, däremot befinner sig EPTI i ett helt annat stadie och är ett betydligt större bolag idag jämfört med Q1-21, varför jämförelsen blir något missvisande. Jämför vi istället med senaste kvartalet (Q4-21), vilket å andra sidan inte tar höjd för eventuella säsongsvariationer, ökade rörelsekostnaderna med 7 % samtidigt som nettoomsättningstillväxten (Q-Q) uppgick till 17 %, vilket betyder att omsättningen har ökat snabbare än kostnaderna under första kvartalet år 2022 jämfört med Q4-21. Sammantaget anser vi att EPTI har utvecklats med en god kostnadskontroll under perioden, där affärsområdet EPTI Core uppvisar en stabil EBITDA-marginal om 14 %, samtidigt som omsättningen har stigit snabbare än kostnaderna i EPTI Incubation, vilket indikerar en positiv lönsamhetstrend.

Vid utgången av Q1-22 uppgick investeringsbart kapital till ca 38,7 MSEK, varav 25,7 MSEK utgör kassa och resterande 13 MSEK består av en checkräkningskredit. Analyst Group ser positivt på att EPTI fortsatt har ett stabilt investeringsbart kapital, då vi anser att det är väsentligt för att fortsätta exekvera på bolagets förvärvsstrategi, samtidigt som det kan vara svårt att ta in externt kapital från aktiemarknaden i det rådande kyliga klimat för framför allt utvecklings- och tillväxtbolag med låg lönsamhet.

Substansvärdet ökade med 1 % och uppgick till 844 MSEK

Vid ingången av år 2022 uppgick EPTI:s substansvärde till ca 836 MSEK och under första kvartalet år 2022 har bolaget haft en total värdeökning om ca 8 MSEK, vilket innebär att EPTI:s substansvärde vid utgången av mars år 2022 uppgick till ca 844 MSEK, detta trots att riskviljan bland investerare har minskat, vilket har skapat ett mer återhållsamt klimat för kapitalanskaffningar. Under perioden har bolagets substansvärde påverkats positivt främst till följd av förvärvet av Linky Tech AB och EPTI:s utökade ägande i portföljbolaget Moblrn, vilket totalt summerar till en ökning om ca 75 MSEK. Samtidigt har EPTI:s substansvärde påverkats negativt främst till följd av att EPTI Factorys värdering har minskat under kvartalet. Detta på grund av att EPTI Factorys värdering baseras på bolagets EBITDA-resultat (rullande 12 månader), vilket har minskat under perioden.

Efter periodens utgång har EPTI:s helägda dotterbolag EPTI Core förvärvat 100 % av aktierna i SEO-bolaget Adhype AB, vilket förväntas tillföra 75 MSEK till EPTI:s substansvärde. Vidare förvärvade EPTI ytterligare 45 % av aktierna i det tidigare minoritetsägda portföljbolaget Mäklarappen Sverige AB (Immomer), genom transaktionen ökar EPTI:s substansvärde med ytterligare ca 13 MSEK. Givet EPTI:s två senaste transaktioner, samt utgående substansvärde per den sista mars år 2022, förväntas EPTI:s totala substansvärde uppgå till ca 925 MSEK (1), enligt Analyst Groups beräkningar. Baserat på bolagets marknadsvärde (2022-05-25) om 427 MSEK (2), handlas bolaget till en rabatt om ca 46 %, vilket vi inte anser är rättfärdigat med tanke på dels att EPTI:s portföljbolag fortsätter att göra operationella framsteg, dels med hänsyn till att EPTI agerar som en aktiv ägare i onoterade tillväxtbolag vilket är svårt för den enskilde spararen att spegla själv, varför Analyst Group anser att nuvarande börsvärde fortsatt bjuder in till en attraktiv investeringsmöjlighet med god risk-reward.

Sammantaget anser vi att EPTI levererar en bra rapport för det första kvartalet år 2022. Bolaget uppvisar en hög organisk tillväxt under perioden, vilket indikerar att portföljbolagen accelererar utvecklingen genom att ta del av operativt stöd inom bolagets självständiga ekosystem. Samtidigt lyckas EPTI öka bolagets substansvärde marginellt, trots att de senaste månaderna har präglats av en låg riskvilja och ett återhållsamt klimat för kapitalanskaffningar.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EPTI.

1 Inklusive förändringen i investeringsbart kapital
2 Antal aktier efter förvärvet av Adhype AB och Mäklarappen Sverige AB