Kommentar på EPTI:s delårsrapport Q2-23


EPTI publicerade den 31 augusti bolagets delårsrapport för det andra kvartalet år 2023.

EPTI har under det andra kvartalet 2023 fortsatt att exekvera på bolagets strategiska omvandling mot att bli ett renodlat investmentbolag som centrerar värdeskapandet runt artificiell intelligens. Den nya strategiska inriktningen syftar på att genom att uteslutande fokusera på artificiell intelligens erhålla en framstående position inom segmentet.

För att uppnå en starkare kapitalstruktur, vilket möjliggör förvärv av ytterligare bolag inom artificiell intelligens har EPTI arbetat med att fortsätta avyttringarna inom affärsområdet Service, vilket nu är avvecklat helt. Axakon Consulting, som såldes för cirka 10 MSEK, är ett exempel av de hela åtta bolag som avyttrats sedan Q1-23, för att centrera utvecklingen inom artificiell intelligens. Det helägda dotterbolaget Actea Consulting har därutöver avyttrats för ett budpris som på kassa- och skuldfri basis uppgick till 15 MSEK, efter justeringar för nettoskuld, skatteskuld och genomsnittlig förändring av rörelsekapital uppgick den kontanta köpeskillingen till 1 kr. Efter kvartalets utgång, i augusti, annonserade EPTI att samtliga aktier i Adhype avyttrats, till en köpeskilling om ca 9,6 MSEK, vilket även stärkt kapitalstrukturen tillika EPTI:s kassaposition efter kvartalets utgång.

Utöver avyttringar av bolag inom affärsområdet Service utvärderar bolagets styrelse förutsättningarna för att genomföra en riktad konvertibelemission om 35 MSEK.

Analyst Group ser positivt på de tidseffektiva avyttringarna av bolag som inte passar in i EPTI:s framtida strategi samt att ytterligare finansieringslösningar för att generera en starkare balansräkning och kassa undersöks. Den lovande kapitalallokeringen vilken bolagets ledning, hittills snabbfotat, styr EPTI mot anser Analyst Group att det ökar bolagets möjligheter att snabbt bygga upp en slagkraftig bolagsportfölj inom artificiell intelligens. Anpassningen till den nya företagsstrukturen behjälps även av bolagets kostnadsnedskärningar som genomförts under kvartalet. Till följd av de minskade kostnaderna inom koncernen, som uppnåtts genom minskade personalkostnader och uppsagda hyresavtal, väntas även den nya formen som bolaget blivit omstöpt till att uppnå en mer långsiktig finansiell hållbarhet.

EPTI kan genom att investera i bolag inom artificiell intelligens möjliggöra för dessa bolag att integreras in i en större organisation med ytterligare erfarenhet från personer inom EPTI, som uteslutande arbetar med att investera i och utveckla bolag inom artificiell intelligens. Därav ser Analyst Group goda förutsättningar för att lovande AI-bolag i spännande och attraktiva faser ser positivt på att bli uppköpta av EPTI, vilka har erfarenhet från att kommersiella idéer inom AI och således accelerera portföljbolags tillväxtresor inom AI med hjälp av kapital och erfarenhet.

Utvecklingen av portföljbolaget Oodash, vilket kan beskrivas som ett ChatGPT för företagsdata, har under kvartalet fortlöpt som planerat medan bolaget ser en fortsatt stark efterfrågan från marknaden samt ett intresse för samarbeten och investeringar. Portföljbolaget Apotekamo, som är ett nätapotek, har genom AI-verktyg under kvartalet optimerat logistiken inom bolaget samtidigt som en fortsatt stark tillväxt har uppvisats. Analyst Group ser den positiva utvecklingen inom bolagen som en validering av att EPTI har kapacitet att kapitalisera på den höga marknadstillväxten inom AI och skala upp portföljinnehaven.

Marknaden inom artificiell intelligens bedöms som mycket lovande och uppvisade en värdering om 137 mdUSD år 2022. Marknaden estimeras vidare växa med en CAGR om över 37 % från 2023 till 2030, vilket positionerar bolag inom området, likt EPTI, i en attraktiv position för att kapitalisera på den höga marknadstillväxten.

Sammanfattningsvis ser Analyst Group positivt på att EPTI avvecklat affärsområdet Service för att fullt ut satsa på artificiell intelligens. De åtgärder som genomförts under kvartalet för att förbättra kapitalstrukturen och bidra till en starkare kassa väntas även förbättra EPTI:s möjligheter att kapitalisera på marknadstillväxten inom AI. Vid utgången av juni 2023 hade EPTI finansiella tillgångar till ett bokfört värde om 68 MSEK plus ca 12 MSEK i finansiella tillgångar i bolagen InBanner samt Oodash, vilka blivit eliminerade i balansräkningen. De totala finansiella tillgångarna per aktie uppgår således till ca 28,4 kr. Därutöver uppvisade EPTI ett substansvärde om 206,6 MSEK vid utgången av kvartalet, vilket motsvarar ett substansvärde per aktie om 73,4 kr. I relation till det nuvarande börsvärdet om ca 14,8 MSEK, innebär det att EPTI för närvarande värderas till en substansrabatt om ca 93 %, vilket anses oskäligt och inbjuder till att investera till en god risk/reward.

Med anledning av bolagets Q-2 rapport kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EPTI.