Kommentar på EcouRubs ytterligare order och viktigt avtal


Förra veckan meddelade EcoRub att bolaget dels vunnit en första order om 0,5 MSEK från NEFAB, dels att ett långsiktigt samarbetsavtal tecknats med Finlands största återvinningsbolag – Kuusakoski Recycling. Med hänsyn även till den tidigare kommunicerade storordern om 4 MSEK från Kraftmark AB, med option på ytterligare 8 MSEK, är det tydligt att EcoRub har ett bra momentum i verksamheten.

NEFAB-koncernen grundades på 1920-talet och är idag en global förpackningsleverantör som specialiserat sig på att utveckla, producera och leverera kompletta förpackningslösningar som minskar kunders totala kostnader, samt minimerar deras miljöpåverkan. I Sverige heter NEFAB:s försäljningsbolag Nefab Packaging Sweden AB och år 2020 visade företaget intäkter om 366 MSEK med ett EBIT-resultat om 38 MSEK, motsvarande en marginal om 10 %.1 Utöver det ekonomiska värdet så ser vi att EcoRubs order till NEFAB dels kan tänkas, med hänsyn till hur pass stor NEFAB-koncernen är, resultera i ytterligare orders i framtiden, dels att den aktuella ordern om 0,5 MSEK fungerar som ett signalvärde till industrin och marknaden som visar att EcoRubs processer fungerar där idéer kan utvecklas till att bli färdigt material.

Om NEFAB-koncernen är stor är finska Kuusakoski Recycling ännu större. Företaget grundades år 1914, verkar multinationellt och är som nämnt Finlands största återvinningsbolag med en omsättning överstigande 5 miljarder kronor, varav den svenska marknaden utgör omkring 1 miljarder kronor (20 %). Syftet med samarbetsavtalet med Kuusakoski Recycling är att skapa nya material/produkter av avfall från Kuusakoski Recyclings anläggningar i Sverige. Samarbetet fokuserar på regionala cirkulära affärer nära kunden och omfattar huvudsakligen gummi och plast från industrier. Material som idag förbränns istället för att återvinnas. Detta är helt i linje med EcoRubs affärsmodell och avtalet i sig ger dessutom EcoRub tillgång till en ökad mängd råmaterial, vilket är viktigt inför kommande uppskalning och internationalisering.

1Nefab Packaging Sweden AB, allabolag.se