Kommentar på EcoRubs Q3-rapport


EcoRub publicerade den 25:e november 2022 bolagets delårsrapport för Q3-22.

Försäljningens utveckling

Under Q3-22 uppgick EcoRubs nettoomsättning till 0,95 MSEK (0,70), motsvarade en ökning om ca
35 % mot jämförbart kvartal år 2021, vilket är positivt, även om vi hade estimerat något högre omsättning för kvartalet. Vidare så uppgick EcoRubs orderstock till ca 6 MSEK vid utgången av Q3-22, vilket är en ökning med ca 5 MSEK jämfört med Q3-21, det ska dock tilläggas att en del av orderstocken ligger för leverans under år 2023. Med de tre första kvartalen avklarade har EcoRub därmed genererat en nettoomsättning om 2,7 MSEK YTD och överträffat omsättningen för helåret 2021 om 2,5 MSEK. Med en fortsatt hög orderingång i samtliga affärsben och en hög produktionskapacitet ser Analyst Group att EcoRub kan fortsätta leverera hög tillväxt, givet att EcoRub kan leverera på den befintliga orderstocken. Tidigare estimat om ca 5,4 – 6,2 MSEK avseende nettoomsättning för helåret 2022 är utmanande, men givet den innevarande orderstocken finns förutsättningarna för ett starkt Q4-22. EcoRub har till exempel erhållit en större industrikund inom affärsområdet Arbergo som har för avsikt att beställa ett flertal specialanpassade arbetsplatsmattor där leverans förväntas ske vid Q4-22.

Rörelsekostnader och rörelseresultat

Under Q3-22 uppgick EcoRubs totala rörelsekostnader till 3,3 MSEK (2,7), vilket motsvarar en ökning om 24 % jämfört med Q3-21, men jämfört med Q2-22 så motsvarade det en minskning om 24 %. Ökningen av de totala rörelsekostnaderna jämfört med Q3-21 kan hänföras till högre personalkostnader och avskrivningar. Dock har EcoRub framgångsrikt sänkt bolagets externa kostnader, från 1,2 MSEK under Q3-21 till 0,76 MSEK under Q3-22, vilket har sänkt kostnadsbasen till stor del. I och med en större maskinpark som bolaget investerade i under året förväntas avskrivningarna öka framgent. Spillvärmen från maskinerna kommer att värma upp lokalerna och under produktion kan EcoRub således minska elförbrukningen tack vare värmeåtervinning. Rörelseresultatet blev under kvartalet ca -1,2 MSEK, att jämföra mot ca -1,6 MSEK för Q3-21, vilket är en förbättring om 25 %. Även om bolaget ser kvartalsfluktuationer kvartal till kvartal ser Analyst Group positivt på EcoRub lyckats öka omsättningen och samtidigt förbättrar rörelseresultatet. Framgent blir det viktigt att EcoRub fortsatt kan rida på bolagets momentum avseende både tillväxt och förbättrat rörelseresultat för att därigenom minska ett eventuellt beroende av externt kapital.

Finansiell ställning och kapitalförbrukning

Vid utgången av Q3-22 uppgick EcoRubs kassa till ca 5,8 MSEK, vilket kan jämföras med ca 9,1 MSEK vid utgången av juni (Q2-22), motsvarande en nettoförändring om ca -3,8 MSEK. Under Q3-22 uppgick därmed bolagets kapitalförbrukning till ca -1,3 MSEK per månad. Minskningen kan hänföras till det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten samt negativa förändringar i rörelsekapital till följd av minskningar i rörelseskulder. Då EcoRub inte redovisar bolagets kassaflödesanalys på kvartalsbasis använder Analyst Group nettoförändringen i kassa som proxy för kapitalförbrukning. Givet kvartalets kapitalförbrukning om -1,3 MSEK per månad och senast rapporterade kassa om 5,8 MSEK estimeras EcoRubs kassa redan vara förbrukad, allt annat lika. Dock har EcoRub sammantaget ca 5,2 MSEK i varulager och rörelsefordringar, vilket antas ha omsatts till likvida medel efter utgången av september och finansiera bolagets verksamhet i det korta perspektivet. Beroende på hur försäljningstillskott och nya ordrar bidrar till likviditeten kan dock EcoRub komma att vara finansierade under en längre period, givet nuvarande kassa och kapitalförbrukning.

Sammanfattningsvis ser vi att EcoRub levererar under Q3-22 där det blir viktigt att fortsätta hålla uppe momentum genom att leverera nya avtal och på den nuvarande orderstocken. Utmaningarna blir att hantera likviditeten i ett ekonomiskt klimat där det blir allt svårare att finansiera verksamheter med externt kapital.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EcoRub.