Kommentar på EcoRubs Q2-rapport


EcoRub publicerade den 26:e augusti 2022 bolagets delårsrapport för H1-22. Följande är våra tankar om rapporten och vad som hänt under perioden.

Försäljningens utveckling

Under Q2-22 uppgick EcoRubs nettoomsättning till 0,72 MSEK (0,33), motsvarade en ökning om ca
119 % mot jämförbart kvartal år 2021, en ökning om 119 % kan förefalla som en kraftig ökning, men sett till absoluta tal ser det mer modest ut. Vidare så uppgick EcoRubs orderstock till ca 5 MSEK vid utgången av Q2-22. Vi ser därmed att EcoRub har ett bra utgångsläge där vi ur en konservativ ansats estimerar att omsättningen kommer fortsätta öka i tvåsiffriga procenttal framgent, givet att EcoRub kan leverera på den nuvarande orderstocken.

Utveckling av rörelsekostnader

Under Q2-22 uppgick EcoRubs totala rörelsekostnader till -4,4 MSEK (-2,4), vilket motsvarar en ökning om 81 % jämfört med Q1-21. Ökningen av de totala kostnaderna kan hänföras till högre inköpspriser av material samt förseningar till följd av kriget i Ukraina. EcoRub nämner i rapporten att bolaget hedgeat sitt elpris i två år framöver vilket förväntas hålla en del av totala kostnaderna nere framgent. Det framgår inte i rapporten exakt till vilket pris per kWh, men det framgår att det är inom elområde SE1 och att priser var 23 % lägre jämfört med H1-21. Även kostnader för marknadsföring och annonsering har bidragit till en kraftig ökning av rörelsekostnaderna då EcoRub har riktat ökade insatser för att marknadsföra sina produkter och tjänster. I och med en större maskinpark som bolaget investerade i under året kommer även avskrivningarna öka framgent, tillika kassaflödet. Även om kostnadssidan har ökat relativt kraftigt ser Analyst Group det som positivt att kapitalet har allokerats för potentiellt värdedrivande försäljning genom marknadsföring och investeringar vilket förväntas skapa en högre tillväxt framgent.

Finansiell ställning och burn rate

Kassan ökade från 2,9 MSEK till 9,1 MSEK mellan Q1-21 och Q2-22, vilket kan hänföras till inlösen av teckningsoptioner serie TO5 som tillförde ca 10 MSEK. EcoRubs burn rate per månad under H1-22, där vi inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten och justerar för investeringar då en stor engångsinvestering ledde till ett kassautflöde, uppgick till ca -1 MSEK. Givet nuvarande burn rate per månad om -1 MSEK och senast rapporterade kassa om 9,1 MSEK är bolaget finansierade till mitten av Q1-23, allt annat lika. Beroende på hur försäljningstillskott och nya avtal bidrar till likviditeten kan dock EcoRub komma att vara finansierade under en längre period än estimerat, givet nuvarande kassa och burn rate.

Flera nya ordrar och lansering av det nya materialet EcoTPEsuper

Under perioden har EcoRub kommunicerat flera nya ordrar, bland annat att en order från en ny kund om 0,5 MSEK av cirkulära 3D-material till det norska bolaget Norrde AS, där materialet ska levereras löpande under 2022. Avtalet var strategiskt viktigt då det visar på att EcoRub kan generera intäkter även utanför Sverige och inom nya marknader. Vidare så har EcoRub tecknat en order om 0,5 MSEK med NEFAB gällande material för unika transportlösningar, en order om 4 MSEK med Kraftmark AB gällande gymgolv under kommande 12 månader (med en ytterligare option på 8 MSEK), samt ett samarbetsavtal med finska Kuusakoski Recycling i syfte att skapa nya material/produkter av avfall från Kuusakoskis anläggningar i Sverige.

Vidare så meddelade även EcoRub under perioden att bolaget lanserar EcoTPEsuperTM, vilket är ett unikt cirkulärt alternativ till nytillverkade termoplastiska elastomerer (TPE). EcoTPEsuperTM som med en återvunnen andel om 30–50 % redan nu lever upp till målet om minst 30 % återvunnet material år 2030 för nya produkter samt framtidens mål om 50 % återvunnen andel. För att läsa mer om hur vi ser på de nya avtalen, samt hur stor marknaden för det nya materialet estimeras vara, se här.

Sammanfattningsvis ser vi att EcoRub har möjligheter att accelerera tillväxten under H2-22 genom att fortsätta leverera nya avtal och på den nuvarande orderstocken om 5 MSEK. Utmaningarna blir att hantera kostnadsbasen i en volatil marknad med stora makroekonomiska osäkerheter på ett skickligt vis.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EcoRub.