Kommentar på EcoRubs Q2-rapport


EcoRub (”EcoRub” eller ”bolaget”) publicerade den 31 augusti 2023 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet.

Nytt rekord – högsta uppmätta nettoomsättningen för ett enskilt kvartal

Under Q2-23 uppgick EcoRubs nettoomsättning till 3 MSEK (0,7), motsvarade en ökning om ca 321 % mot jämförbart kvartal år 2022. Analyst Group noterar att kvartalets nettoomsättning är den högsta uppmätta nettoomsättningen för ett enskilt kvartal till dags dato, där den starka omsättningstillväxten som levererats under Q2-23 samt H1-23 är hänförlig till samarbeten med bland annat Svensk Däckåtervinning (SDAB) och Granngården. Med H1-23 avklarat visar EcoRub på fortsatt starkt momentum och en fortsatt positiv nettoomsättningstillväxt. Framgent ser Analyst Group att möjligheterna för EcoRub att leverera en hög tillväxt under kommande år som goda, dels till följd av en stigande orderingång genom samarbeten som tecknades t.ex. med SDAB (55 MSEK över 10 år) och Granngården (2 MSEK), dels genom att efterfrågan på hållbara termoplastiska material fortsätter att vara hög.

EBITDA och förändring av rörelsekostnader

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive övriga intäkter för Q2-23 uppgick till ca -2,5 MSEK (-3,3), vilket motsvarar en minskad förlust om 26 %. Sett till totala rörelsekostnader exklusive avskrivningar uppgick dessa till 5,4 MSEK (4), vilket motsvarar en ökning om 35 % jämfört med Q2-22, dock en minskning om 5 % sekventiellt jämfört med Q1-23. Ökningen av kostnaderna på årsbasis kan framförallt hänföras till personalstyrkan som utökat under H1-23, varför personalkostnaderna har ökat på årsbasis. I och med att produktionsautomatiseringar driftsattes under Q2-23 ser vi en klar förbättring av bruttomarginalen där bruttokostnaderna sjönk med ca 0,5 MSEK och var en starkt bidragande faktor till minskningen av kostnadsbasen jämfört med Q1-23.

Finansiell ställning och kapitalförbrukning

Vid utgången av Q2-23 uppgick EcoRubs kassa till ca 2,7 MSEK, vilket kan jämföras med ca 0,6 MSEK vid utgången av Q1-23. Den positiva nettoförändringen i likvida medel var huvudsakligen hänförlig till finansieringsverksamheten via upptagning av lån. För H1-23 uppgick bolagets operativa kassaflöde till ca
-1 MSEK per månad (exklusive investeringar), vilket är en rimlig burn rate att anta framgent enligt Analyst Group. Givet en kapitalförbrukning om -1 MSEK per månad och senast rapporterade rörelsekapital om 6,8 MSEK, vilket inkluderar kassan om 2,7 MSEK, estimeras EcoRub vara finansierade till början av Q1-24, allt annat lika. Enligt Analyst Group ser likviditeten utmanande ut, och således kan någon form av extern kapitalanskaffning inte uteslutas med säkerhet framgent, där en potentiell lånefinansieringslösning från en större aktieägare ses som mest trolig, följt av en nyemission. Beroende på hur försäljningstillskott och nya ordrar bidrar till likviditeten kan dock EcoRub komma att vara finansierade under en längre period än estimerat.

SDAB bygger en ny anläggning som ska drivas av EcoRub

Den 28 augusti meddelade EcoRub att Svensk Däckåtervinning ska bygga en ny anläggning i Ånäset. Den nya anläggningen för däckåtervinning i Ånäset, Västerbotten, som ska drivas av EcoRub kommer att uppta en yta på cirka 1,2 hektar och innehålla alla faciliteter som behövs för att driva en återvinningsanläggning av däckgummi. Anläggningen beräknas stå klar och tas i drift under Q2-24. I och med detta kommer EcoRub att flytta bolagets verksamhet gällande däckklippning från Hökmark till den nya anläggningen i Ånäset. Övrig verksamhet, produktion av återvunna material, kommer att vara kvar i Hökmark vilket innebär att EcoRub därmed kommer att ha två produktionsanläggningar. Som tidigare meddelats i ett pressmeddelande den 31 maj innebär även affären för EcoRub ett värde överstigande 55 MSEK fördelat över 10 år för att driva däckåtervinningsanläggningen.

Sammanfattningsvis ser Analyst Group att EcoRub gör ett starkt halvår avseende nettoomsättning, men där vi upprepar vikten av att bolaget fortsätter leverera nya avtal och på den nuvarande orderstocken, samt kommer upp i större volymer för att affärsverksamheten ska bli lönsam på sikt. Utmaningarna blir att hantera rörelsekostnaderna, samt rörelsekapitalet, i en marknad med högre kapitalkostnader där investerare prioriterar stabila kassaflöden framför hög tillväxt. Den höga efterfrågan på att accelerera den s k ”gröna omställningen”, där EcoRubs erbjudande ligger rätt i tiden, medför en stark underliggande drivare för fortsatt tillväxt och potentiell lönsamhet.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EcoRub.