Kommentar på EcoRubs Q1-rapport


EcoRub (”EcoRub” eller ”bolaget”) publicerade den 14 april 2023 bolagets delårsrapport för det första kvartalet (Q1-23).

Slår omsättningsrekord – kvartalets omsättning överstiger hela omsättningen för helåret 2021

Under Q1-23 uppgick EcoRubs nettoomsättning till 2,5 MSEK (1,0), motsvarade en ökning om ca 142 % mot jämförbart kvartal år 2022. Den starka omsättningstillväxten som levererats under kvartalet samt helåret var ett resultat av det nya samarbetet med SDAB, försäljning av gymgolv samt lanseringen av stallmattor via produktserien Profarma Stable Lining. Vidare ökade exporten som en andel av den totala omsättningen från 4 % till 8 % vilket innebär en fördubbling i relativa termer, där merparten av exporten har varit hänförlig till länder inom Norden.

Med det första kvartalet avklarat visar EcoRub på fortsatt momentum och en starkt positiv trendande försäljningstillväxt. Blickar vi framåt så ser Analyst Group att möjligheterna för EcoRub att leverera en fortsatt hög tillväxt under kommande år som fortsatt goda, både Y-Y och Q-Q, dels till följd av en stigande orderingång, befintliga ramavtal som tecknades t ex med WGS Wellness Group (3 MSEK över 2 år), dels genom att efterfrågan fortsätter att öka från kvartal till kvartal.

EBITDA och förändring av rörelsekostnader

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för Q1-23 uppgick till ca -3,2 MSEK (-1,7), vilket motsvarar en utökad förlust om 86 %. Sett till totala rörelsekostnader exklusive avskrivningar uppgick dessa till 5,7 MSEK (2,8), vilket motsvarar en ökning om 107 % jämfört med Q1-22, dock en minskning om 13 % sekventiellt jämfört med Q4-22. Ökningen av kostnaderna kan hänföras till försämrade marginaler på grund av ökade råvarukostnader, utökningen av EcoRubs maskinpark, utgifter på fastigheten, samt kvalitetssäkring. Personalstyrkan har även ökat med 50 %, varför personalkostnaderna har nått sina högsta nivåer sett till de senaste åtta kvartalen. Dock, eftersom kommande produktionsautomatiseringar, vilka är planerade att driftsättas från Q2-23 i syfte att möta den ökade efterfrågan som uppstår efter sommarperioden, kan nuvarande personal placeras inom andra produktområden vilket estimeras bidra till förbättrade försäljningsmöjligheter och produktivitetsvinningar.

Finansiell ställning och kapitalförbrukning

Vid utgången av Q1-23 uppgick EcoRubs kassa till ca 0,6 MSEK, vilket kan jämföras med ca 1,2 MSEK vid utgången av Q4-22. För helåret 2022 uppgick bolagets kapitalförbrukning till ca -0,9 MSEK per månad (exklusive investeringar), vilket är en rimlig burn rate att anta framgent enligt Analyst Group. Givet en kapitalförbrukning om -0,9 MSEK per månad och senast rapporterade kassa om 0,6 MSEK estimeras EcoRubs kassa redan vara förbrukad, allt annat lika. Dock rapporterade EcoRub sammantaget ca 7,4 MSEK i omsättningstillgångar, varav 4,3 MSEK utgjordes av varulager, vilket antas ha omsatts till likvida medel efter utgången av mars. I tidigare VD-kommentar för kvartalet Q4-22 nämns att likviditeten för helåret 2023 är säkerställd. Enligt Analyst Group ser likviditeten utmanande ut, och således kan någon form av extern kapitalanskaffning inte uteslutas med säkerhet under de kommande 12 månaderna. Dock så uppgick EcoRubs balanslikviditetskvot under Q1-23 till ca 2,5x, vilket är en indikation på att bolaget har en relativt god förmåga att möta sina kortfristiga skulder. Beroende på hur försäljningstillskott och nya ordrar bidrar till likviditeten kan dock EcoRub komma att vara finansierade under en längre period, givet nuvarande omsättningstillgångar och kapitalförbrukning.

Sammanfattningsvis ser Analyst Group att EcoRub gör en rivstart på år 2023 sett ur ett historiskt perspektiv, särskilt på översta raden, men där vi upprepar vikten av att bolaget fortsätter leverera nya avtal och på den nuvarande orderstocken, samt komma upp i större volymer för att kunna göra affären lönsam på sikt. Utmaningarna blir att hantera rörelsekostnaderna samt rörelsekapitalet i en marknad med högre kapitalkostnader där investerare prioriterar stabila kassaflöden framför hög tillväxt. Den höga efterfrågan på att accelerera den s k ”gröna omställningen” där EcoRubs erbjudande ligger rätt i tiden medför en stark underliggande drivare för fortsatt tillväxt och potentiell lönsamhet.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EcoRub.