Kommentar på EcoRubs lansering av EcoTPEsuper samt ny order av 3D-material


EcoRub meddelade den 18 augusti att bolaget lanserar EcoTPEsuperTM vilket är ett unikt cirkulärt alternativ till nytillverkade termoplastiska elastomerer (TPE). Den globala marknaden för TPE-material förväntas växa till drygt 200 mdSEK år 20271, värt att notera är att MarketsandMarkets menar på att den globala marknaden förväntas utgöra över 260 mdSEK redan år 20262. Vidare kan EcoTPEsuperTM med en återvunnen andel om 30-50 % redan nu leva upp till målet med minst 30 % återvunnet material år 2030 för nya produkter samt framtidens mål om 50 % återvunnen andel. Vi ser denna lansering som en viktig del i EcoRubs strategi då vi estimerar att den strukturella marknadstrenden kommer gynna EcoRub framgent då bolagets affärsidé grundar sig i att erbjuda cirkulära material med hög återvunnen andel.

EcoRub meddelade vidare att en ny order om 0,5 MSEK av cirkulära 3D-material till det norska bolaget Norrde AS tecknats där materialet ska levereras löpande under 2022. Avtalet är ett viktigt steg då det visar på att EcoRub kan generera intäkter även utanför Sverige, och inom nya marknader. Ordern är en av flera som tecknats under året, tidigare har EcoRub tecknat en order om 0,5 MSEK med NEFAB gällande material för unika transportlösningar, samt en order om 4 MSEK med Kraftmark AB gällande gymgolv (med ytterligare en option på 8 MSEK). EcoRub tecknade även ett samarbetsavtal med finska Kuusakoski Recycling i syfte att skapa nya material/produkter av avfall från Kuusakoskis anläggningar i Sverige. EcoRub fortsätter leverera samarbeten och avtal där vi ser att år 2022 kommer att bli ett rekordår i termer av nettoomsättning.

Referenser:
Thermoplastic Elastomers (TPE) Market Report, 2027 (ceresana.com)
TPE Market Global Forecast to 2026 | MarketsandMarkets