Kommentar på EcoRubs helårsrapport


EcoRub (”EcoRub” eller ”bolaget”) publicerade den 17 februari 2023 bolagets helårsrapport för år 2022 och det fjärde kvartalet (Q4-22).

Försäljningens utveckling – slår rekord på kvartals- och helårsbasis

Under Q4-22 uppgick EcoRubs nettoomsättning till 1,6 MSEK (0,7), motsvarade en ökning om ca 130 % mot jämförbart kvartal år 2021. Sett till helåret uppgick EcoRubs nettoomsättning till 4,3 MSEK år 2022, motsvarade en ökning om ca 73 % mot år 2021. Den starka omsättningstillväxten som levererat under kvartalet samt helåret är ett resultat av flera ordrar till följd av EcoRubs marknadssatsningar och ökat genomslag inom samtliga affärsben. Orderingången för Q4-22 var ca 1,7 MSEK, vilket är en ökning om ca 6 % jämfört med Q3-22. Analyst Group hade estimerat ca 6,0 MSEK i nettoomsättning för helåret 2022 vilket innebär att EcoRub kom in ca 28 % under våra prognoser. Blickar vi framåt så ser vi dock goda möjligheter för EcoRub att leverera en fortsatt hög tillväxt under kommande kvartal, både YoY och Q-Q, dels till följd av en stigande orderingång, och dels genom att efterfrågan fortsätter att öka kvartal efter kvartal, vilket även bolaget guidade för i rapporten.

Rörelsekostnader och rörelseresultat

Under Q4-22 uppgick EcoRubs totala rörelsekostnader till 7,0 MSEK (5,1), vilket motsvarar en ökning om 37 % jämfört med Q4-21, och 111 % jämfört med Q3-22. Sett till helåret 2022 uppgick de totala rörelsekostnaderna till ca 18,2 MSEK (12,8) vilket motsvarar en ökning om 42 % jämfört med 2021. Ökningen av de totala rörelsekostnaderna jämfört med motsvarande period kan hänföras till ökade personalkostnader och övriga externa kostnader där EcoRub har satsat på förbättrade rutiner och ökat kvalitetsarbete vilket har inneburit att ökade resurser har lagts på fastigheten samt utrustning i form av både säkerhets- och effektivitetsrelaterade investeringar. Rörelseresultatet för Q4-22 uppgick till ca -4,2 MSEK (-4,0), och för helåret uppgick rörelseresultatet till -10,5 MSEK (-8,6). Analyst Group observerar att EcoRubs kostnad för råvaror har mer än dubblerats mellan 2021 och 2022 vilket har pressat bruttomarginalen. Vi ser därför att det blir fortsatt viktigt att skala upp affärerna och nå större volymer för att öka lönsamheten för att kunna nå svarta siffror framgent och därigenom minska ett eventuellt beroende av externt kapital.

Finansiell ställning och kapitalförbrukning

Vid utgången av Q4-22 uppgick EcoRubs kassa till ca 1,2 MSEK, vilket kan jämföras med ca 5,3 MSEK vid utgången av Q3-22. För helåret uppgick bolagets kapitalförbrukning till ca -0,9 MSEK per månad (exklusive investeringar). Givet en kapitalförbrukning om -0,9 MSEK per månad och senast rapporterade kassa om 1,2 MSEK estimeras EcoRubs kassa redan vara förbrukad, allt annat lika. Dock har EcoRub sammantaget ca 7,1 MSEK i omsättningstillgångar, vilket antas ha omsatts till likvida medel efter utgången av september och finansiera bolagets verksamhet de kommande 12 månaderna. I VD-kommentaren nämns att likviditeten för helåret är säkerställd vilket indikerar att så är fallet. Vidare så uppgick EcoRubs balanslikviditetskvot under Q4-22 till ca 2,7x vilket är en indikation på att bolaget har en god förmåga att möta sina kortfristiga skulder. Beroende på hur försäljningstillskott och nya ordrar bidrar till likviditeten kan dock EcoRub komma att vara finansierade under en längre period, givet nuvarande omsättningstillgångar och kapitalförbrukning.

Sammanfattningsvis ser Analyst Group att EcoRub gör ett bra år 2022, särskilt på översta raden, men där vi upprepar vikten av att bolaget fortsätter leverera nya avtal och på den nuvarande orderstocken, samt komma upp i större volymer för att kunna göra affären lönsam på sikt. Utmaningarna blir att hantera rörelsekapitalet i en marknad med högre kapitalkostnader där investerare prioriterar stabila kassaflöden framför hög tillväxt. Det som talar för EcoRubs fördel är en hög efterfrågan på att accelerera den s k ”gröna omställningen” där bolagets erbjudande ligger rätt i tiden.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EcoRub.