Kommentar på EcoRubs helårsrapport


EcoRub (”EcoRub” eller ”bolaget”) publicerade den 25 januari 2024 bolagets bokslutskommuniké för år 2023.

Uppvisar hög tillväxt under år 2023

Under det fjärde kvartalet 2023 uppgick EcoRubs nettoomsättning till 2,6 MSEK (1,6), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om ca 61 % mot jämförbart kvartal år 2022. Under det föregående kvartal (Q3-23) uppgick omsättningen till 2,9 MSEK, vilket var den näst högsta nettoomsättningen för ett enskilt kvartal i bolagets historia. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q-Q) minskade omsättningen med 0,3 MSEK i absoluta tal.

Sett till helåret 2023 uppgick EcoRubs nettoomsättning till 11 MSEK (4,3), motsvarande en tillväxt om cirka 155 % eller 6,7 MSEK i absoluta tal. Nettoomsättningen för helåret 2023 var marginellt lägre enligt våra estimat i vår senaste analys, där vi hade estimerat en nettoomsättning om 11,3 MSEK för helåret 2023. Intäktsökningen under kvartalet och under helåret 2023 härleds i synnerhet till de nya avtalen med Svensk Däckåtervinning (SDAB) och Granngården, men förklaras även av försäljning av gymgolv samt lanseringen av stallmattor via produktserien Profarma Stable Lining.

EBITDA och förändring av rörelsekostnader

Under det fjärde kvartalet 2023 uppgick EcoRubs totala rörelsekostnader (exkl. avskrivningar) till cirka 6 MSEK (6,6), vilket innebär en minskning om 0,6 MSEK Y-Y, men i jämförelse med förgående kvartal (Q3-23) ökade kostnader med cirka 1 MSEK. Sett till helåret 2023 uppgick de totala rörelsekostnaderna (exkl. avskrivningar) till cirka 21,9 MSEK (16,7), vilket innebär en ökning om 31 %, men kan sättas i relation till omsättningen som har ökat med 155 %. Kostnadsökningen härledds i synnerhet till att EcoRub befinner sig en mer expansiv fas, men där kostnaderna ökar i en lägre takt än intäkterna, vilket vi ser positivt på. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive aktiverat arbete och övriga intäkter för Q4-23 uppgick till ca -3,4 MSEK (-5,0), vilket innebär en förbättring om 32 % eller 1,6 MSEK i absolut tal i jämförelse med motsvarande period föregående år. I jämförelse med föregående kvartal (Q3-23), då EBITDA (adj.) uppgick till -2,0, försämrades dock rörelseresultatet med cirka 1,3 MSEK i absoluta tal. För helåret 2023 uppgick rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive aktiverat arbete och övriga intäkter till -10,9 MSEK (-12,4), vilket motsvarar en förbättring om cirka 1,5 MSEK.

Finansiell ställning – stärkt kassa efter framgångsrik företrädesemission

Vid utgången av Q4-23 uppgick EcoRubs kassa till cirka 4,5 MSEK, vilket kan jämföras med cirka 0,3 MSEK vid utgången av Q3-23, motsvarande en ökning om 4,2 MSEK. Ökningen förklaras av att EcoRub framgångsrikt genomförde en företrädesemission om 10,8 MSEK under kvartalet. Emissionen medförde att EcoRub minskade bolagets skulder med 2,9 MSEK, och innebar en nettolikvid om 7,3 MSEK före emissionskostnader om 0,7 MSEK. Sett till de totala långfristiga skulderna uppgick det vid utgången av Q4-23 till 26,2 MSEK, vilket motsvarar en minskning om 3,1 MSEK i jämförelse vid utgången av Q3-23. Vi ser positivt på att EcoRub stärkt nödvändigt rörelsekapital för att exekvera på de tillväxtmöjligheter bolaget besitter då kapitaltillskottet avses att användas för att stärka upp organisationen inom försäljning på både existerande och nya marknader, utöka produktionskapaciteten för en effektiv och kvalitativ utveckling och tillverkning av återvunna material tillsammans med ledande marknadsaktörer, samt förstärka IR-avdelningen. Under helåret 2023 uppgick det operativa kassaflöde till ca -0,7 MSEK per månad (exklusive investeringar), vilket är en stabil burn rate att anta framgent enligt Analyst Group. Givet en kapitalförbrukning om -0,7 MSEK per månad och givet senast rapporterade rörelsekapital om 10,3 MSEK, vilket inkluderar kassan om 4,5 MSEK, estimeras EcoRub vara finansierade tolv månader framåt, allt annat lika.

Stärkt marknadsposition bäddar för fortsatt hög tillväxt under år 2024

EcoRub visade under år 2023 en hög affärsaktivitet, där EcoRub bland annat har meddelat att Svensk Däckåtervinning (SDAB) ska bygga en ny anläggning i Ånäset. Den nya anläggningen för däckåtervinning i Ånäset, Västerbotten, som ska drivas av EcoRub kommer att uppta en yta på cirka 1,2 hektar och innehålla alla faciliteter som behövs för att driva en återvinningsanläggning av däckgummi. Anläggningen beräknas stå klar och tas i drift under Q2-24. I och med detta kommer EcoRub att flytta bolagets verksamhet gällande däckklippning från Hökmark till den nya anläggningen i Ånäset. Övrig verksamhet, produktion av återvunna material, kommer att vara kvar i Hökmark vilket innebär att EcoRub därmed kommer att ha två produktionsanläggningar. Under H2-23 meddelade även EcoRub ett samarbete med Safic Alcan, en global materialdistributör med över 500 kunder i de nordiska länderna, avseende försäljning och distribution av Eco TPEsuper® material för de nordiska länderna.

I kvartalsrapporten uppger EcoRubs VD, Anders Färnlöf, att bolaget har en växande pipeline av potentiella materialkunder efter framgångsrika materialutvärderingsprojekt med egna slutkunder och genom kunder till återförsäljaren Safic-Alcan. Analyst Group anser att EcoRub har uppvisat ett starkt affärsmomentum under år 2023 och stärkt positionerna inför år 2024 genom de flertalet strategiska samarbeten som ingåtts, vilket utgör en stark position för att ytterligare öka försäljningen och kommersialisera återvunna material på befintliga och nya marknader.

Sammanfattningsvis anser Analyst Group att EcoRub levererade ett starkt år 2023 med ett högt affärstempo och har säkerställt strategiskt viktiga samarbetspartners. Därutöver har EcoRub levererat en hög nettoomsättningstillväxt, uppgående till 155 % för helåret 2023, men där vi fortsatt upprepar vikten av att bolaget fortsätter leverera nya avtal, strategiska avtal och på den nuvarande orderstocken, samt avtal om större volymer för att affärsverksamheten ska bli lönsam på sikt. Samtidigt har EcoRub minskat rörelseförlusterna under året samt säkrat nödvändigt rörelsekapital, men utmaningen framgent blir att hantera rörelsekostnaderna för att upprätthålla en hållbar kapitalförbrukning, i en tid där investerare prioriterar stabila kassaflöden framför hög tillväxt. EcoRub besitter en god position där fortsatta materialutvärderingsprojekt och en växande pipeline bäddar för en accelererande efterfråga och ett bredare genombrott för bolagets material på både befintliga och nya marknader.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EcoRub.