Kommentar på EcoRubs delårsrapport


EcoRub (”EcoRub” eller ”bolaget”) publicerade den 30 november 2023 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet.

Dubblerar nettoomsättningen Y-Y – fortsätter uppvisa hög tillväxt

Under det tredje kvartalet uppgick EcoRubs nettoomsättning till 2,9 MSEK (0,9), motsvarade en ökning om ca 205 % mot jämförbart kvartal år 2022. Föregående kvartal (Q2-23) var den högsta uppmätta nettoomsättningen för ett enskilt kvartal i bolagets historia, vilken då uppgick till 3,0 MSEK, och i jämförelse med föregående kvartal minskade nettoomsättningen marginellt (cirka 4 %), vilket innebär att det tredje kvartalet blir den näst högsta uppmätta nettoomsättningen för ett enskilt kvartal till dagens dato.

Intäktsökningen under år 2023 härleds i synnerhet till de nya avtalen med Svensk Däckåtervinning (SAB) och Granngården. Sett till de första nio månaderna under år 2023 (Q1-Q3) uppgick nettoomsättningen till 8,4 MSEK (2,7), motsvarande en tillväxt om 211 % och kan sättas i relation till helåret 2022 om 4,3 MSEK. Därmed ser Analyst Group att EcoRub har levererat på tillväxtmöjligheterna i den starka underliggande marknadstillväxten och uppvisar ett starkt affärsmomentum, vilket har lett till en fördubblad omsättning jämfört med föregående år. När vi blickar framåt ser Analyst Group goda möjligheter för EcoRub att fortsätta leverera hög tillväxt, vilket förväntas ske dels genom befintliga avtal, t.ex. med SDAB (55 MSEK över 10 år) och Granngården (2 MSEK), dels genom befintliga samarbeten, t.ex. med den globala materialdistributören Safic-Alcan och den globala 3D-print tillverkaren Krauss-Maffei. Därutöver har EcoRub utvecklat en bred materialportfölj, vilken utgör en bra grund för att teckna nya avtal och betydande samarbeten, där även efterfrågan på hållbara termoplastiska material fortsätter att vara hög.

EBITDA och förändring av rörelsekostnader

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive aktiverat arbete och övriga intäkter för Q3-23 uppgick till ca -2,0 MSEK (-1,9), vilket är i linje med motsvarande kvartal föregående år. I jämförelse mot föregående kvartal (Q2-23) har EBITDA (adj.) förbättrats med 16 %, eller 0,4 MSEK i absoluta tal. Sett till totala rörelsekostnader exklusive avskrivningar uppgick dessa till 4,9 MSEK (2,9), vilket motsvarar en ökning om 70 % jämfört med Q3-22, förklarat av att EcoRub befinner sig en mer expansiv fas och kan sättas i relation till förändringen i nettoomsättning, vilken har som nämnt ökat med 205 % Y-Y. Därmed växer intäkter mer än kostnaderna Y-Y. Sekventiellt minskar de totala rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar med 10 % och 0,5 MSEK i absolut tal jämfört med Q2-23. Sett till rörelseresultatet på EBIT-nivå (inklusive aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter), vilken uppgick till -1,4 MSEK (-1,2), motsvarar en försämring om 0,2 MSEK Y-Y, dock en förbättring om 1,9 MSEK Q-Q.

Finansiell ställning – stärker kassan efter kvartalets utgång

Vid utgången av Q3-23 uppgick EcoRubs kassa till cirka 0,3 MSEK, vilket kan jämföras med cirka 2,7 MSEK vid utgången av Q2-23, motsvarande en minskning om 2,4 MSEK. Efter kvartalets utgång har dock EcoRub genomfört en företrädesemission, vilken blev tecknad till 100 %. Totalt tecknades 27 820 062 units till stöd av uniträtter, motsvarande 6,1 MSEK, samt tecknades 21 571 532 units utan stöd av uniträtter, motsvarande 4,7 MSEK, varav betalning för units erlades genom kvittning av fordran till bolagets största aktieägare Svante Larsson, motsvarande 2,9 MSEK. Sammantaget innebär det att EcoRub minskar sina skulder med 2,9 MSEK och tillförs 7,9 MSEK, vilket efter emissionskostnader innebär en nettolikvid om 7,3 MSEK. Därmed har antalet aktier ökat från cirka 296 miljoner till cirka 346 miljoner efter kvartalets utgång och innebär en utspädningseffekt om cirka 14 % för de aktieägare som inte valde att teckna aktier företrädesemission.

Analyst Group ser positivt på att EcoRub framgångsrikt har genomfört en företrädesemission, trots ett utmanande marknadsklimat, vilket innebär att EcoRub stärker nödvändigt rörelsekapital för att exekvera på de tillväxtmöjligheter bolaget besitter. Kapitaltillskottet avses att användas för att stärka upp organisationen inom försäljning på både existerande och nya marknader, utöka produktionskapaciteten för en effektiv och kvalitativ utveckling och tillverkning av återvunna material tillsammans med ledande marknadsaktörer, samt förstärka IR-avdelningen. Givet en historisk kapitalförbrukning om -1 MSEK per månad, senast rapporterade rörelsekapital om 5,2 MSEK, vilket inkluderar kassan om 0,3 MSEK, samt erhållen nettolikvid om 7,3 MSEK estimeras EcoRubs rörelsekapital vid november månads utgång uppgå till cirka 11,5 MSEK.

Hög marknadsaktivitet bäddar för fortsatt stark tillväxt

Under det tredje kvartalet meddelade EcoRub att Svensk Däckåtervinning ska bygga en ny anläggning i Ånäset. Den nya anläggningen för däckåtervinning i Ånäset, Västerbotten, som ska drivas av EcoRub kommer att uppta en yta på cirka 1,2 hektar och innehålla alla faciliteter som behövs för att driva en återvinningsanläggning av däckgummi. Anläggningen beräknas stå klar och tas i drift under Q2-24. I och med detta kommer EcoRub att flytta bolagets verksamhet gällande däckklippning från Hökmark till den nya anläggningen i Ånäset. Övrig verksamhet, produktion av återvunna material, kommer att vara kvar i Hökmark vilket innebär att EcoRub därmed kommer att ha två produktionsanläggningar. Som tidigare meddelats i ett pressmeddelande den 31 maj innebär även affären för EcoRub ett värde överstigande 55 MSEK fördelat över 10 år för att driva däckåtervinningsanläggningen. Under kvartalet har även EcoRub tecknat ett LOI med Safic Alcan, en global materialdistributör med över 500 kunder i de nordiska länderna, avseende försäljning och distribution av Eco TPEsuper® material för de nordiska länderna. Samt, tecknat och påbörjat ett Krauss-Maffei, vilka är en världsledare inom tillverkning av storskalig industriella 3D-printers. Analyst Group anser att EcoRub har ett starkt momentum och påvisat en hög marknadsaktivitet genom de flertalet strategiska samarbeten som tecknats och de operativa kliv som EcoRub har tagit, vilket utgör en god grund för att nå ut på befintliga och nya marknader.

Sammanfattningsvis ser Analyst Group att EcoRub hittills har levererat ett starkt år 2023 avseende nettoomsättning, men där vi upprepar vikten av att bolaget fortsätter leverera nya avtal, strategiska avtal och på den nuvarande orderstocken, samt kommer upp i större volymer för att affärsverksamheten ska bli lönsam på sikt. Analyst Group ser positivt på att EcoRub har framgångsrikt säkrat nödvändigt rörelsekapital för att exekvera på de tillväxtmöjligheter bolagets besitter. EcoRub har sekventiellt minskat Bolagets rörelsekostnader, men utmaningen framgent blir att hantera rörelsekostnaderna för att upprätthålla en hållbar kapitalförbrukning i en tid där investerare prioriterar stabila kassaflöden framför hög tillväxt. Den höga efterfrågan på att accelerera den s.k. ”gröna omställningen”, där EcoRubs erbjudande ligger rätt i tiden, medför en stark underliggande drivare för fortsatt tillväxt och potentiell lönsamhet.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av EcoRub.