Kommentar på Duearitys Q4-rapport


Duearity publicerade idag den 24 februari sin bokslutskommuniké för år 2021 samt delårsrapport för Q4-21. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Det regulatoriska arbetet och CE-märkning
  • Rörelsekostnadernas utveckling och nuvarande kassa
  • Triggers under 2022 och framgent

Det regulatoriska arbetet och CE-märkning

Duearity offentliggjorde under Q4-21 att ISO13485-certifiering erhölls i december efter att en Notified Body hade granskat bolagets kvalitetsledningssystem utan några som helst anmärkningar. Att vara certifierad inom ISO13485 utgör grunden för att kunna utföra nödvändig dokumentation och följa de regelverk som ingår i de medicintekniska regleringarna samt är ett väsentligt steg i processen för att ansöka om CE-märkning. Således ser vi att Duearity kan erhålla CE-märkning runt halvårsskiftet enligt plan.

Rörelsekostnadernas utveckling och nuvarande kassa

Under Q4-21 uppgick Duearitys totala rörelsekostnader till -4 630 tSEK, vilket motsvarar en ökning om 708 tSEK jämfört med Q3-21 och är enligt våra förväntningar, i och med att det intensifierade arbetet med CE-märkning samt pre-sales fortsätter enligt plan. Kostnadsökningarna kan tillskrivas investeringar i produktionsverktyg, produktionsuppsättning och material som ökat i slutet av året. Sett till kassan minskade denna från 18 596 tSEK till 14 125 tSEK mellan Q3-21 och Q4-21.  Duearitys burn rate under Q4-21 uppgick till ca -1351 tSEK per månad vilket är en mindre ökning jämfört med Q3-21 (-1300 tSEK/månad). Givet nuvarande burn rate och senast rapporterade kassa kommer bolaget vara finansierade till slutet av Q4-22, allt annat lika. Beroende på hur försäljningstillskott under 2022 bidrar till att förstärka likviditeten i bolaget kan en nyemission och utspädning av aktieägare eventuellt undvikas. Bolaget har kommunicerat att de räknar med att ytterligare extern finansiering inte ska behövas för att uppnå de målsättningar som tidigare kommunicerats.

Triggers under 2022 och framgent

Utifrån vad vi kan utläsa i rapporten ser vi att följande skulle kunna ligga i korten under kommande kvartal:

  • Erhållande av CE-märkning omkring halvårsskiftet 2022
  • Inlämning av ansökan till FDA under 2022 vilket blir startskottet för inträde på USA-marknaden
  • Preliminära försäljningssiffror från pre-sales
  • Resultat från huruvida kommunicerade målsättningar om försäljning uppnåtts. Målet är att sälja Tinearity till minst 3000 personer i Europa för att nå break-even.

Sammantaget ser vi att Duearitys verksamhet utvecklas enligt den strategi som kommunicerats från ledningen och att 2022 kan bli ett händelserikt år med många triggers i närtid.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Duearity.