Kommentar på Duearitys Q4-rapport 2022


Duearity publicerade den 23 februari bolagets delårsrapport för Q4-22. Följande är några punkter som vi valt att titta på i samband med rapporten.

Duearity redovisar försäljning av Tinearity G1

Efter utgången av Q4-22 nådde Duearity en kommersiell milstolpe där bolaget meddelade att de första startkiten av Tinearity G1 sålts i pre-salekampanjen, ca 100 enheter till antalet, vilket var i linje med bolagets förväntningar då CE-märkningen erhölls i januari 2023. Vidare guidade bolaget om att nå break-even i slutet av 2023 som målsättning där försäljningen bedöms karaktäriseras av tröghet initialt, för att sedan ta fart. Att Duearity på drygt två år och sju månader lyckats erhålla CE-märkning och påbörja försäljning är en stor bedrift i sig. Analyst Group hade estimerat att Duearity skulle börja generera intäkter redan under Q4-22, men i och med att CE-märkning blev försenad orsakade det således en förskjutning där de första intäkterna estimeras från och med Q1-23.

Kostnadsutveckling

Under Q4-22 uppgick Duearitys totala rörelsekostnader (inklusive materialkostnader) till 4,1 MSEK (4,6), vilket motsvarar en minskning om ca 12 % jämfört med samma kvartal föregående år. Sett till helåret 2022 uppgick de totala rörelsekostnaderna till ca 19,1 (-15,5) MSEK, motsvarande en ökning om ca 23 % jämfört med år 2021, vilket var något högre än vad vi estimerat då vi hade prognostiserat ca 18,1 MSEK i rörelsekostnader, men det är inget som vi väljer att dra några större växlar kring. I och med att produkten är färdigutvecklad, vilket har dragit ned på utvecklingskostnader, förväntas en större del av Duearitys resurser skifta över till försäljning, marknadsföring, produktion och logistik framgent.

Finansiell position och burn rate

Duearitys omsättningstillgångar vid utgången av Q4-22 uppgick till 10,6 MSEK, och kassan uppgick till ca 6,7 (9,5) MSEK, medan bolagets burn rate per månad under Q4-22 uppgick till ca -1,0 (2,5) MSEK, vilket är en minskning om ca 60% jämfört med Q3-22. I VD-ordet nämns att de stora investeringarna som bl.a. varit hänförliga till produktion, är bakom bolaget vilket bedöms ge utrymme till att hålla en lägre burn rate framgent. Vidare nämns att bolagets målsättning utifrån en lägre burn rate, nuvarande likviditet och försäljning under år 2023, tillsammans med nettolikviden om ca 7,4 MSEK från den riktade nyemission som genomfördes i februari, ska bära fram till positivt kassaflöde. En bidragande orsak till den positiva bedömningen är att prissättningen i USA förväntas vara uppemot tre gånger högre i jämförelse med den europeiska marknaden.

Givet en antagen burn rate per månad om ca -1,0 MSEK, till följd av att Duearity kan driva verksamheten med en mer flexibel kostnadsbas och öka intäkterna, omsättningstillgångar om ca 10,6 MSEK vilket inkluderar senast rapporterade kassa om 6,7 MSEK, samt nettolikviden från den riktade nyemissionen om 7,4 MSEK, estimeras bolaget vara finansierade till slutet av Q2-24, allt annat lika. Därutöver har bolaget 700 000 teckningsoptioner av serie TO1 2021/2024 utställda, där teckningsperioden infaller i juni-24 med en teckningskurs om 12,6 kr per aktie, vilka estimeras inbringa en bruttolikvid om ca 8,8 MSEK, givet full teckning. Av de 700 000 teckningsoptionerna har 690 000 överlåtits till Duearitys ledning och andra nyckelpersoner. Beroende på hur försäljningstillskott, fordringar samt teckningsoptioner bidrar till att förstärka likviditeten i bolaget kan Duearity komma att vara finansierade under en längre period än estimerat, givet antagen burn rate, där bolagets nuvarande rörelsekapital anses vara tillräckligt för att uppnå break-even vid slutet av år 2023 och finansiera verksamheten via den egna produktförsäljningen framgent.

Sammanfattningsvis ser Analyst Group att Duearity trots tillfälliga hinder nu kan titulera sig som ett kommersiellt bolag i och med de första sålda enheterna, där fullt fokus, utöver försäljning & marknadsföring, ligger på lansering och expansion till den amerikanska marknaden där ett FDA-clearance estimeras möjliggöra en betydande intäktspotential för Tinearity G1.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Duearity.