Kommentar på Duearitys Q3-rapport


Duearity (”Duearity” eller ”bolaget”) publicerade den 17:e november sin delårsrapport för Q3-22. Följande är några punkter som vi valt att se närmare på i samband med rapporten:

Uppdatering gällande CE-märkning och FDA-clearance

Den 8:e november meddelade Duearity att Bolagets produkt beräknas erhålla CE-märkning i december i år, vilket innebär en förskjutning från november som var planerat tidigare, och augusti dessförinnan. Certifieringsorganet Intertek genomförde två utvärderingar i bolagets lokaler där de interna processerna granskades. Utfallet som helhet var gott, emellertid återkom Intertek med frågor rörande Duearitys tekniska dokumentation. Påföljden blev att Duearity bestämde att genomföra ett kompletterande test i syfte att verifiera en ekvivalent produkts decibelnivå. Förutsättningarna för att Duearity lyckas erhålla en CE-märkning inom de närmaste månaderna bedömer Analyst Group som goda.

Gällande FDA-clearance har Duearity i det närmaste färdigställt arbetet med den tekniska filen som ska lämnas in till FDA i USA i slutet av november och därmed ansöka via 510(k), vilket är grundläggande för att etablera verksamhet i landet och få sälja en medicinskteknisk produkt av klass IIa. Målsättningen är att få ett godkännande i slutet av H1-23, och därmed erhålla möjlighet att sälja Tinearity G1 på den amerikanska marknaden. Analyst Group anser att inträdet på den amerikanska marknaden är ett bra beslut ur ett strategiskt perspektiv, inte minst då amerikanska aktörer kan anses vara mer innovationsvänliga än sina europeiska kollegor, samt att den amerikanska finansieringsmodellen för sjukvård och medicinsktekniska innovationer i många fall skapar möjligheter till en högre prissättning av produkter.

Rörelsekostnadernas utveckling

Under Q3-22 uppgick Duearitys totala rörelsekostnader till -4,0 MSEK (-3,9), vilket motsvarar en ökning om 1 % jämfört med samma kvartal föregående år, och en minskning om 27 % jämfört med Q2-22 där totala rörelsekostnader uppgick till -5,4 MSEK. Detta är i linje med våra förväntningar, i och med att produkten är färdigutvecklad vilket har dragit ner på utvecklingskostnader, vilket även omnämns i VD-ordet. Framgent förväntas en större del av Duearitys resurser skifta över till försäljning, marknadsföring, produktion och logistik.

Finansiell ställning och burn rate

Duearitys burn rate per månad under Q3-22 uppgick till ca -2,5 MSEK vilket är en ökning jämfört med Q2-22 (-1,8 MSEK), och sett till kassan minskade denna från 17,1 MSEK till 9,5 MSEK under perioden. Analyst Group har noterat att en post av engångskaraktär, d.v.s. en markant minskning av kortfristiga skulder, har belastat kassaflödet med ca -2,7 MSEK, vilket har lett till en ovanligt hög burn rate trots lägre rörelsekostnader än föregående kvartal. Justerat för minskningen av kortfristiga skulder blir burn rate per månad för Q3-22 ca -1,6 MSEK. Givet en estimerad burn rate per månad om ca -1,6 MSEK, justerad för förändringar av rörelsekapital av engångskaraktär, och där Duearity kan driva verksamheten med en lägre kostnadsbas till följd minskade utvecklingskostnader, samt senast rapporterade kassa om 9,5 MSEK, är bolaget finansierade till slutet av Q1-23, allt annat lika. Beroende på hur försäljningstillskott och fordringar bidrar till att förstärka likviditeten i bolaget framgent, kan Duearity komma att vara finansierade under en längre period än estimerat, givet estimerad burn rate. Med det sagt så anser Analyst Group att nuvarande likvida medel är på utmanande nivåer när det kommer till att finansiera den löpande verksamheten, varför en anskaffning av externt kapital i form av antingen ett brygglån eller nyemission inte kan uteslutas.

Värdedrivare framgent

Följande är ett urval av värdedrivare som kan komma att realiseras framgent:

  • Erhållande av CE-märkning under Q4-22
  • FDA-clearance för Tinearity G1 i USA under H1-23
  • Lansering och försäljning av Tinearity G1 i Europa efter erhållande av CE-märkning

Sammanfattningsvis ser Analyst Group att Duearity trots tuffa utmaningar fortsätter ta kliv mot kommersiell fas med hög aktivitet där fullt fokus efter erhållen CE-märkning ligger på lansering, försäljning och expansion till nya marknader.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Duearity.