Kommentar på Duearitys Q2-rapport


Duearity publicerade den 25:e augusti bolagets delårsrapport för årets andra kvartal 2022. Följande är några punkter som vi valt att se närmare på i samband med rapporten:

Rörelsekostnadernas utveckling

Under Q2-22 uppgick Duearitys totala rörelsekostnader till -5,4 MSEK (-4,2), vilket motsvarar en ökning om 29,7 % jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är i linje med våra förväntningar, i och med att det intensifierade arbetet med CE-märkning samt pre-sales fortsätter som tidigare. Kostnadsökningarna kan hänföras till investeringar i produktion och utgifter relaterade till marknadsföring samt den tekniska dokumentationen som är en del av det regulatoriska arbetet för erhållande av CE-märkning.

Utfall av nyemission

Den 2 juni offentliggjorde Duearity utfallet i den nyemissionen av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 28 april. Företrädesemissionen var på förhand garanterad till ca 80 %. Emissionen tecknades till ca 14,8 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 59,5 procent. Resterande del av Företrädesemissionen upp till 80 procent som ej tecknats med eller utan företräde, motsvarande cirka 5,1 MSEK, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Duearity tillfördes därmed ca 19,9 MSEK före emissionskostnader, men ser man i kassaflödesanalysen så var inflödet av likvider hänförligt till nyemission ca 13,6 MSEK, vilket innebär att kostnader relaterade till emissionen presumtivt uppgick till ca 6,3 MSEK. Samtidigt kunde följande avläsas i investment-memorandumet (IM) som publicerades i samband med emissionen: ”De totala emissionskostnaderna kan maximalt uppgå till cirka 5 MSEK bestående främst av ersättning till garantiåtaganden samt rådgivar-arvoden”. Givet differensen mellan brutto- och likviden från kassaflödesanalysen indikerar det att Duearitys betalat mer än de 5 MSEK som aviserades i IM:et, vilket Analyst Group tolkar som att kostnaderna blivit högre än väntat, och vilket har en negativ påverkan på Duearitys finansiella ställning.

Trots detta så ser vi, med facit i hand, att timingen för emissionen var väl vald från ledningen då Duearity kunde säkra extern finansiering till en högre värdering och bättre villkor för aktieägarna, än om man hade valt utlysa en nyemission i dagens börsklimat. Emissionslikviden avser att möjliggöra vidare finansiering av marknadsföring och marknadslansering i USA av Tinearity G1, utvecklingen av AI-lösningen Tinearity-AI, samt investeringar i produktion och logistik.

Uppdatering gällande CE-märkning

Den 19 juli meddelade Duearity att Bolagets produkt beräknas erhålla CE-märkning i november i år, vilket innebär en förskjutning från augusti som var planerat tidigare. I VD-ordet kan man avläsa att certifieringsorganet Intertek genomförde två utvärderingar i bolagets lokaler där de interna processerna granskades. Utfallet som helhet var gott, emellertid återkom Intertek med frågor rörande Duearitys tekniska dokumentation. Påföljden blev att Duearity bestämde att genomföra ett kompletterande test i syfte att verifiera en ekvivalent produkts decibelnivå.

Trots förseningen bedömer Analyst Group att Duearity är fortsatt välpositionerat att erhålla CE-märkning under H2-22, inte minst då man genomfört en regulatorisk process som kan ses som snabbare än vanligt för ett MedTech-bolag. Dock ska det tilläggas att det fortfarande föreligger en risk för ytterligare följdfrågor från certifieringsorganet. Att bolaget överhuvudtaget har inlett processen med ett certifieringsorgan på så kort tid är en bedrift i sig, särskilt då de är få till antalet som är godkända att certifiera i enlighet med de medicinsktekniska regleringarna (MDR) som infördes nyligen genom den åtstramning av de tidigare medicintekniska direktiven (MDD). Under MDD fanns det mer än 130 certifieringsorgan, medan under nya MDR så finns endast ca 30–40 stycken, vilket innebär en stor flaskhals inom hela den europeiska MedTech-marknaden som Duearity har lyckats manövrera förbi på ett skickligt vis.

Finansiell ställning och burn rate

Kassan ökade från 8,8 MSEK till 17,1 MSEK mellan Q1-21 och Q2-22, vilket är hänförligt till nettolikviden som tillfördes via tidigare nämnd nyemission. Duearitys burn rate per månad under Q2-22, där vi inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringar, uppgick till ca -1,8 MSEK vilket är en ökning jämfört med Q1-22 (-1,7 MSEK). Givet nuvarande burn rate per månad om -1,8 MSEK och senast rapporterade kassa om 17,1 MSEK är bolaget finansierade till slutet av Q1-23, allt annat lika. Beroende på hur försäljningstillskott under år 2022 och framgent bidrar till att förstärka likviditeten i bolaget, kan Duearity komma att vara finansierade under en längre period än estimerat, givet nuvarande burn rate.

Triggers framgent

Vi ser fortsatt följande triggers framgent:

  • Erhållande av CE-märkning under H2-22
  • Lansering av Tinearity i USA mellan Q4-22 och Q2-23
  • Resultat från huruvida kommunicerade målsättningar om försäljning uppnåtts. Målet är att sälja Tinearity till minst 3000 personer i Europa för att nå break-even.

Sammanfattningsvis ser vi att Duearity trots tillfälliga hinder fortsätter övergången från utvecklingsfas till kommersiell fas med hög fart där år 2022 kan komma att bjuda på flertalet triggers.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Duearity.