Kommentar på Clines Q1-rapport


Cline Scientific publicerade idag den 23 april 2021 sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate under Q1-21

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under årets första kvartal uppgick Clines totala rörelsekostnader till ca -1,5 MSEK, att jämföra med ca -1,1 MSEK under Q1-20. Rent procentuellt är det en stor ökning (+41 %), men då det i termer av absoluta tal är att anse som lågt, drar vi inga stora växlar kring detta. Tvärtom, vi anser att Cline är ett av de Life Science-bolag på de mindre börslistorna som lyckas utvecklas med en mycket god kostnadskontroll. Bolaget själva skriver dessutom att ökningen under Q1-21 härrör från kostnader för optionsinlösen under mars, kostnader för patentansökningar samt upparbetade legala kostnader. Eftersom alla dessa är att anse som engångskostnader, räknar Cline, och vi, med att bolagets kostnadsmassa totalt sett kommer att vara relativt konstant under år 2021.

Kassaflöde och burn rate under Q1-21

Vid utgången av Q1-21 uppgick Clines kassa till ca 11,5 MSEK, där bolaget under mars tillfördes en nettolikvid om ca 10 MSEK till följd av inlösen av TO1 A och TO1 B. Totalt nyttjades 2 942 255 teckningsoptioner för teckning av 2 942 255 aktier av serie B, motsvarande en nyttjandegrad om 76,5 %, vilket således har stärkt kassan väsentligt. I dagens Q1-rapport framgick ingen exakt analys av Clines kassaflöde, men baserat på vad kassan uppgick till vid utgången av december, och därefter justerat för tillkommande likvid från optionerna, uppskattar vi att bolagets burn rate uppgått till ca -0,4 MSEK/månad under Q1-21. Vi anser att detta är en låg nivå, och således något vi ser positivt på. I VD-ordet kan vi även utläsa att Cline räknar med att den likvid som optionerna tillfört bolaget bidrar till att säkerställa ytterligare cirka två års drift.

Hur vi ser på Cline som investering

Cline Scientific har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi just nu två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för bröstcancer. I båda projekten finns tydliga triggers under de närmsta två åren och därutöver pågår redan sondering och diskussioner för att hitta en potentiell framtida partner som kan ta projekten till marknaden. Utifrån en tydlig Go-To-Market-strategi, möjlig kommersialisering, framtida intjäning, och en relativvärdering, motiveras ett bolagsvärde om 250 MSEK år 2024, där vi utifrån en konservativ diskonteringsränta härleder ett nuvärde per aktie om 7,3 kr i ett Base scenario.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Cline Scientific.