Kommentar på Cline Scientifics Q2-rapport


Cline Scientific publicerade idag den 27 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate under H1-21

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under årets första halvår uppgick Clines totala rörelsekostnader, inklusive COGS, till ca -3,4 MSEK, att jämföra med ca -2,2 MSEK under H1-20. Rent procentuellt är det en stor ökning (+50 %), däremot skriver bolaget i sin rapport att större delen av ökningen härrör sig från engångskostnader till följd av Clines byte av börslista. ”Dessa extrakostnader är normala vid ett byte av börslista och bedöms av bolagets styrelse vara berättigade med tanke på de fördelar som noteringen av bolagets aktie på Nasdaq innebär”, skriver Patrik Sundh, VD, i rapporten. Vi väljer därför att inte dra några större växlar från den ökade kostnadsbasen, och noterar att rent kassaflödesmässigt uppgick det operativa kassaflödet under H1-21 till -2,1 MSEK (-2,8), vilket således är en förbättring.

Kassaflöde och burn rate under H1-21

Vid utgången av H1-21 uppgick kassan till ca 9,8 MSEK, där bolaget under mars tillfördes en nettolikvid om ca 10 MSEK till följd av inlösen av tidigare TO, vilket således stärkte kassan väsentligt. Baserat på vad kassan uppgick till vid utgången av december år 2020, och därefter justerat för tillkommande likvid från optionerna, uppgick Clines totala burn rate till ca -0,5 MSEK/månad under H1-21. Jämfört med vår tidigare prognos om -0,8 MSEK/månad är det således en förbättring, vilket vi ser positivt på, särskilt med tanke på det läget som Cline befinner sig i idag.

Sammanfattningsvis var rapporten överlag i linje med våra förväntningar och kostnadsbasen har utvecklats väl, justerat för engångskostnader i samband med byte av handelsplats.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Cline Scientific.