Kommentar på Cline Scientifics Helårsrapport 2022


Cline Scientific (”Cline” eller ”bolaget”) publicerade den 17 februari 2023 bolagets helårsrapport för 2022.

Utveckling av rörelsekostnaderna

Under H2-22 uppgick Clines totala rörelsekostnader till 2,7 MSEK (3,0), vilket motsvarar en minskning om 13 % jämfört med H1-22 samt en ökning om 4 % jämfört med föregående halvår H2-21, vilket är i linje med våra förväntningar. Sett till helåret 2022 uppgick de totala rörelsekostnaderna till 5,2 MSEK (6,4) vilket motsvarar en minskning med 19 % jämfört med 2021. Förändringen av de totala kostnaderna under 2022 jämfört med 2021 är hänförlig till Clines listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market vilket medförde kostnader av engångskaraktär. Analyst Group ser positivt på att Cline har lyckats minska rörelsekostnaderna då det är viktigt att hålla en god kostnadskontroll för att kunna fortsätta accelerera verksamheten och hålla en låg kapitalförbrukning.

Uppdatering gällande StemCART-projektet

StemCART-projektet har under 2022 tagit flera steg för att nå den senare delen av den prekliniska fasen där siktet är inställt mot en klinisk fas 1 studie som ett första större delmål. Under året knöt Cline till sig tre välkända ortopedkirurger (prof. Mats Brittberg, prof. Lars Peterson och Dr. Sven Gredevik) samt initierade samarbete med kliniker vid Varbergs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset vilka har börjat bistå med patientmaterial för den ex-vivo studie som startade i början av 2022. Framgent kommer arbetet med utvecklingen av den matris som behövs för att ge broskceller det stöd som behövs vid implantering att fortgå under H1-23 i form av ytterligare ett projekt i samarbete med Chalmers. Cline har kontaktat en regulatorisk konsult för att kunna sätta igång detta arbete, dock är detta förknippat med ökade kostnader, varför ett ökat finansieringsbehov föreligger i närtid. Cline har även identifierat ett antal större aktörer aktiva inom brosk- och ortopediområdet som är bäst lämpade för att ta vidare StemCART, där arbetet för att etablera kontakt med dessa aktörer har påbörjats och kommer att intensifieras under 2023. Sammanfattningsvis är Clines målsättning för 2023 och 2024 att skala upp cellproduktionen och initiera en större klinisk studie, där avyttring av StemCART-projektet till ett större Life Science-bolag är slutmålet.

Senaste nyheterna från CellRACE-projektet

I CellRACE-projektet är arbetet klart med den AI-baserade analysmetod som utvecklats i samarbete med IFLAI AB som är specialiserade på utveckling av AI-baserad mjukvara. Fokus under H2-22 var att bygga ett gränssnitt för att göra metoden mer användarvänlig, men där fokuset har skiftat mot att validera metoden på all den experimentdata som CellRACE-projektet genererat till dags dato. De genererade resultateten kommer sedan ligga till grund för fortsatta tester med olika tumörceller.

Finansiell ställning och burn rate

Sett till kassan minskade denna från 4,0 MSEK till 3,8 MSEK mellan H1-22 och H2-22. Clines burn rate per månad under H2-22, där vi inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten och justerar för aktiverat arbete, uppgick till ca -0,49 MSEK. Givet nuvarande burn rate per månad om -0,49 MSEK och senast rapporterade kassa om 3,8 MSEK estimeras Cline vara finansierade till början av H2-23, allt annat lika. Dock, i takt med att utvecklingsprojekten intensifieras och Cline kan komma att anlita regulatorisk konsultation föreligger ett ökat kapitalbehov i närtid, vilket innebär att bolaget kan komma att vara finansierade en kortare perioden än estimerat. Således ser Analyst Group att en extern kapitalanskaffning inte är osannolik under kommande 12 månader.

Sammanfattningsvis bjöd Clines rapport inte på några större överraskningar där Analyst Group ser att både StemCART och CellRACE är i intressanta stadier för att kunna fortsätta ta större kliv mot klinisk fas såväl som relevansstudier med patientmaterial, där utmaningen blir att balansera rörelsekapitalet samt att lösa finansieringsfrågan. Triggers såsom uppskalning av cellproduktion och initiering av en större klinisk studie är att vänta för StemCART under 2023–2024, medan valideringsresultat är att vänta för CellRACE under 2023.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Cline.