Kommentar på Cline Scientifics Halvårsrapport 2023


Cline Scientific (”Cline” eller bolaget”) publicerade den 25:e augusti 2023 bolagets delårsrapport för H1-23. Följande är våra tankar om rapporten och vad som har hänt under perioden.

Utveckling av rörelsekostnaderna

Under H1-23 uppgick Clines totala rörelsekostnader till 3,4 MSEK (2,6), vilket motsvarar en ökning om 32 % jämfört med H1-22 och en ökning om 26 % i relation till föregående halvår, H2-22. Ökningen av rörelsekostnader under H1-23 är hänförlig till de ökade kostnaderna beträffande utvecklingen av AI-programvaran för CellRACE-projektet samt högre periodiseringar av kostnader. Till följd av de ökade kostnaderna ser Analyst Group att kapitalet som tillfördes bolaget via företrädesemissionen under juli månad, vilken tillförde Bolaget 6,1 MSEK före emissionskostnader är vitalt för den fortsatta utvecklingen av Clines två projekt, CellRACE samt StemCART.

Uppdatering gällande StemCART-projektet

Under 2022 uppnådde StemCART-projektet ett flertal viktiga steg såsom inledda samarbeten med framstående ortopedkirurger samt initierade samarbeten med kliniker vid Varbergs sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Projektets utveckling har under H1-23 fortsatt tagit strategiska steg vilka Analyst Group ser som betydande för bolagets resa att nå en potentiell avyttring av StemCART-projektet till ett ledande Life-Science bolag. Bland annat erhöll Cline ett metod-patent för StemCART-projektet. Patentet, utfärdat av europeiska patentverket (EPO), vilket agerar som en försäkran för Life-Science bolag vilka potentiellt avser att ingå avtal med Cline för kommersialisering av StemCART-projektet. Detta till följd av att det innebär att konkurrerande lösningar till Clines kommer att ha begränsad möjlighet att efterlikna bolagets innovativa lösning för behandling av broskskador, således väntas patentet innebär att Cline blir en mer attraktiv samarbetspartner. Ytterligare framsteg under H1-23 rörande utvecklingen av StemCART-projektet har skett genom det avsedda samarbetet med NecstGen, vilket är en kontraktstillverkare för tillverkning av stamcellsterapi. Genom ett samarbete med intentionen att gemensamt ta fram kliniska batcher av stamcellsterapin för broskreparation anser Analyst Group att värdet av bolagets utveckling av produkten har ökad chans att realiseras. Den ökade chansen för realisering ses i ljuset av att behandlingen tas närmare marknaden och därmed närmare ett potentiellt lukrativt och kassaflödesgenererande samarbete med en kommersiell partner.

Senaste nyheterna från CellRACE-projektet

CellRACE-projektet fortlöper med det AI-baserade analysverktyget som är specialiserat på utvecklingen av AI-baserad mjukvara. Analyst Group ser det som kritiskt att bolaget framgent gör strategiska prioriteringar rörande hur mycket kapital som investeras i utvecklingen av AI-verktyget eftersom utvecklingen innebar ökade kostnader under H1-23 och till följd av att StemCART-projektet bedöms vara närmare kommersialisering än CellRACE-projektet

Finansiell ställning och burn rate

Bolagets kassa vid årets ingång var 3,8 MSEK medan den till följd av en förhållandevis hög burn rate vid slutet av H1-23 uppgick till 0,1 MSEK. Till följd av den ansträngda finansiella situationen genomförde Cline en företrädesemission under juli 2023, vilket givet en antagen burn rate om cirka -0,7 MSEK per månad framgent estimeras hålla bolaget finansierade till början H1-24. En högre burn rate per månad än den historiska är antagen givet att bolaget väntas gå in i en mer kapitalintensiv fas under hösten för att accelerera realisering av värdet i främst StemCART-projektet. Då sannolikheten av att ett samarbete med en kommersiell partner ingås redan under hösten ses som begränsad kan det inte uteslutas att bolaget kan komma att behöva ta in externt kapital för att säkerställa likviditeten under 2024.

Hanne Evenbratt är ny verkställande direktör

Hanne Evenbratt har tillträtt som ny tillförordnad verkställande direktör i bolaget efter att ha tagit över från Patrik Sundh. Patrik Sundh har lämnat sin VD-roll tillfälligt följt av misstanke om marknadsmanipulation, utan att blivit dömd för brottet. Hanne Evenbratt, som har en PhD från Chalmers, har varit anställd i bolaget sedan 2014 och blev invald i styrelsen under 2023. Tidigare erfarenheter inkluderar en tjänst på Sahlgrenska universitetssjukhuset och dessförinnan arbetade hon på Astra Zeneca vilket visar på gedigen och relevant erfarenhet för att ta Cline vidare framgent.

Sammanfattningsvis ser Analyst Group att Cline genom att främst fokusera på utvecklingen av StemCART-projektet har möjlighet att göra ytterligare framsteg i arbetet mot kommersialisering drivet av en påfylld kassa, godkänd patentansökan samt initieringen av samarbetet NecstGen.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Cline.