Kommentar på Cline Scientifics Halvårsrapport 2022


Cline Scientific (”Cline” eller ”bolaget”) publicerade den 26:e augusti 2022 bolagets delårsrapport för H1-22. Följande är våra tankar om rapporten och vad som hänt under perioden.

Utveckling av rörelsekostnader

Under H1-22 uppgick Clines totala rörelsekostnader till -2,6 MSEK (-3,4), vilket motsvarar en minskning om 24 % jämfört med H1-21 samt en minskning om 16 % jämfört med föregående halvår H2-21, vilket är i linje med våra förväntningar. De totala kostnaderna, mer specifikt de övriga externa kostnaderna, var under 2021 belastade med engångskostnader hänförliga till Clines listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market vilket genomfördes i syfte att öka transparensen och förenkla för internationella investerare att investera i Cline.

Senaste nyheterna från StemCART-projektet

Den 30:e juni meddelade Cline att ytterligare 18 cellimplantationsexperiment på broskprover i labbet genomförts. Detta, utöver de 12 experiment som genomfördes i det första steget vilka visade på matrisfunktionalitet. Det senare kommunicerades tidigt i april 2022. Ytterligare teststeg är planerat att genomföras under tredje kvartalet med syftet att optimera läkningskapaciteten. Testerna är en viktig del av utvecklingen och valideringen av StemCART-produkten. Testprojektet har flera syften för att uppnå detta, inklusive utvärdering av produktens matris, cellkvalitet och läkningsverkan. I VD:s kommentar sammanfattas de viktiga stegen som tagit sedan början av 2022 som följande: 1) tre välkända ortopedkirurger i form av professor Mats Brittberg, Lars Peterson och Dr. Sven Gredevik ingår numera i StemCART 2) fler kliniker har börjat bistå med patientmaterial för ex-vivo studien 3) klartecken från etikprövningsmyndigheten att starta ex-vivo tester har erhållits och 4) matrisen som behövs för att ge broskceller den support som krävs vid implantering har börjat utvecklas. Slutligen ska det tilläggas att Cline har lämnat in patentansökan för StemCART i Kina, USA, Japan, Sydkorea och Australien under perioden. Vi ser positivt på utvecklingen från StemCART i och med de steg som har tagits från ett vetenskapligt, kliniskt och regulatoriskt perspektiv.

Senaste nyheterna från CellRACE-projektet

Den 13:e juni publicerade Cline sitt nyhetsbrev med fokus på CellRACE-projektet. I nyhetsbrevet framgick det att betydande framsteg i validering av systemet med Clines data gjorts där teamet går stärkta vidare till nästa steg. Efter den framgångsrika testningen av spårningsmetoden är nästa steg i detta AI-projekt att utveckla ett mjukvarusystem som möjliggör helautomatisk spårning och generering av resultat på några minuter. När nästa utvecklingsfas är klar kommer teamet att använda denna analysmetod på en rad celler och cancerprover, vilket gör att algoritmen kan ”lära sig” metastaserande cellbeteende från godartat beteende. Analysmetoden är en del av det övergripande CellRACE-projektet och dess väg till att bli en färdig produkt. När den analytiska metoden och prediktionsalgoritmen är färdiga kommer nästa milstolpe i CellRACE utvecklingsresa att bestå av att genomföra en pilotstudie för Proof of Concept (PoC). Efter detta kommer fortsatt produktutveckling och slutlig produktdesign att slutföras innan de nödvändiga regulatoriska godkännandestegen kan utföras, såsom en utvärdering av klinisk prestanda. Fokus nu ligger nu på att bygga ett gränssnitt för att göra metoden mer användarvänlig och den beräknas var klar i slutet av oktober. Vi ser det eventuella färdigställandet av gränssnittet som ett tydligt framsteg då det innebär att CellRACE-projektet börjar ta en mer konkret form och ta steg mot en färdig produkt.

Finansiell ställning och burn rate

Kassan minskade från 6,4 MSEK till 4,0 MSEK mellan H2-21 och H1-22. Clines burn rate per månad under H1-22, där vi inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringar, uppgick till ca -0,45 MSEK. Givet nuvarande burn rate per månad om -0,45 MSEK och senast rapporterade kassa om 4,0 MSEK är bolaget finansierade till mitten av Q1-23, allt annat lika.

Sammanfattningsvis ser vi att Cline har vind i seglen i samtliga utvecklingsprojekt och är samtidigt i en intressant position för att uppnå framtida milstolpar, samt avyttra sina projekt till befintliga och potentiella samarbetspartners. Potentiella triggers kommande kvartal kan inkludera nya uppdateringar från StemCART gällande ex-vivo-testningen, CellRACE gällande framsteg i prediktionsalgoritmen, samt V.A Cure-projektet gällande uppdateringar från AstraZenecas utvärdering av Clines gradientteknologi.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Cline.