Kommentar på Cline Scientifics bokslutskommuniké


Cline Scientific publicerade den 25 februari sin bokslutskommuniké för år 2021 samt delårsrapport för Q4-21. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Utveckling av bolagets kostnadsbas
  • Nuvarande kassa och burn rate
  • Utveckling av StemCART-projektet
  • Förlängt samarbetsavtal med AstraZeneca

Utveckling av bolagets kostnadsbas

Under årets andra halvår uppgick Clines totala rörelsekostnader, inklusive COGS, till ca -3,0 MSEK, att jämföra med ca -3,4 MSEK under H1-21 vilket är en minskning om 38 %. Föregående halvårskostnader var högre än normalt till följd av Clines listning till Nasdaq First North Growth Market och således ses det att H2-21 återgått till samma kostnadsnivå, vilket är enligt våra förväntningar. Kassaflödesmässigt uppgick det operativa kassaflödet för helåret 2021 till -2,2 MSEK jämfört med -2,2 MSEK för år 2020, dock ökade kassaflödet från investeringsverksamheten till -3,7 MSEK, jämfört med -2,6 MSEK under 2020 där ökningen kan tillskrivas investeringar i immateriella rättigheter. Vi ser detta som ett steg i rätt riktning för att stärka bolagets patentportfölj och säkerställa rättigheterna för StemCART och CellRACE.

Nuvarande kassa och burn rate

Vid utgången av december 2021 uppgick kassan till ca 6,7 MSEK, jämfört med ca 9,8 MSEK vid utgången av mars under föregående halvår. Baserat på vad kassan uppgick till vid utgången av december 2021 och Clines totala burn rate om ca -0,5 MSEK/månad för helåret 2021 vilket är i linje med tidigare burn rate för H1-22. Jämfört med vår tidigare prognos om -0,8 MSEK/månad är det således en förbättring, vilket vi ser som positivt, särskilt med tanke på det läget som Cline befinner sig i idag. Dock prognostiserar vi att burn raten kommer öka framgent i takt med att Clines utvecklingsprojekt intensifieras.

Utveckling av StemCART-projektet

2021 tog Cline Scientific flertalet steg för att ta projektet i den avslutande delen av pre-klinisk fas och därmed mot det första större delmålet klinisk fas 1, och genomföra first in human-studier. Cline förstärkte teamet under halvåret för att ytterligare stärka bolagets kompetens avseende StemCART genom att knyta till sig två välrenommerade läkare inom klinisk rådgivning: Lars Peterson, professor emeritus samt ortopedkirurg, samt Mats Brittberg, professor och överläkare inom ortopedi. Vidare så fick Cline klartecken från Etikprövningsmyndigheten att starta ex-vivo tester där syftet med testerna är att visa att Clines iPS-celler framgångsrikt utvecklas till funktionella broskceller och därmed kan inducera läkning av broskvävnad.

Förlängt samarbetsavtal med AstraZeneca

Cline Scientific meddelande i januari att de förlänger det samarbete de hade AstraZeneca som en del av MSCA-ITN-nätverkets V.A Cure-projekt kring vaskulära anomalier. Fokuset för samarbetet är att använda Clines gradientteknologi i syfte att kunna differentiera inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) till celltyper som är relevanta för att kunna behandla vaskulära anomalier. Vaskulära anomalier är ovanliga defekter i kärlsystemet med en uppskattad prevalalens om 4,5 % avseende hela populationen och oftast ärftliga, men det kan också orsakas av händelser vid trauma och graviditet. Vi ser förlängningen av samarbetet som ett positivt besked och ett intressant utgångsläge för Cline att validera sin teknologi. Vidare så ser vi att samarbetet har en logisk grund då AstraZeneca börjat fokusera mer mot marknaden för cancer och sällsynta sjukdomar, exempelvis så genomförde AstraZeneca nyligen ett större förvärv av särläkemedelsspecialisten Alexion Pharmaceuticals.

Sammanfattningsvis var rapporten i linje med våra förväntningar där kostnadsbasen har varit högre under första halvåret i samband med byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market, men som sedan stabiliserat på tidigare nivåer. Vi ser att det finns flertalet värdedrivande triggers under året såsom: resultat från samarbetsprojektet med AstraZeneca, utvecklingen av kring CellRACE beträffande framtagningen av den nya AI-baserade analystekniken där en validering är planerad till 2022/2023, samt resultaten kring StemCART.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Cline Scientific.