Kommentar på CirChems treåriga avtal med en ledande fordonstillverkare värt lägst 13,2 MSEK


CirChem (”CirChem” eller ”Bolaget”) meddelade den 12 juni 2024 att Bolaget, efter ett framgångsrikt pilotprojekt, tecknat ett treårigt avtal med en ledande fordonstillverkare. Avtalet avser cirkulär återvinning av lösningsmedel i ett slutet kretslopp och förväntas generera årligen återkommande intäkter om minst 4,4 MSEK per år, vilket motsvarar totalt 13,2 MSEK över en treårsperiod. Leveranserna förväntas påbörjas under Q4-24.

Det pilotprojekt som kommunicerades under Q1-24 har genomförts med mycket goda resultat och lett till att parterna ingått ett treårigt avtal med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Avtalet avser en lägsta volym per år som innebär intäkter för CirChem om ca 4,4 MSEK per år, över en treårsperiod. Genom detta avtal blir CirChem ensam leverantör av lösningsmedel under avtalets löptid, vilket innebär att CirChem tar ett betydande steg in i ett nytt marknadssegment och samtidigt stärker Bolagets position som ledande leverantör av cirkulära lösningar.

Samarbetet innebär att CirChem ansvarar för att hantera samarbetspartnerns lösningsmedelsleveranser genom en sluten kretsloppsprocess, där de använda lösningsmedlen renas och återvinns för att sedan kunna användas på nytt av samarbetspartnern. Genom att implementera denna cirkulära lösning förväntas behovet av nyproducerade lösningsmedel minska med ca 80 %, vilket leder till betydande besparingar för samarbetspartnern, både ekonomiska och klimatmässiga.

Ansvarig analytiker kommenterar

”De senaste veckornas operativa aktivitet, inklusive genomförandet av en riktad nyemission för att skala upp produktionen, mottagandet av den största enskilda ordern i CirChems historia, samt dagens tillkännagivande om ett treårigt avtal med återkommande intäktsströmmar om minst 4,4 MSEK per år, indikerar en stark och ökande efterfrågan på Bolagets hållbara tjänster.

I termer av intäkter kommer avtalet med den ledande aktören inom fordonsindustrin få en substantiell påverkan, då 4,4 MSEK på årsbasis kan ställas i relation till CirChems nettoomsättning för helåret 2023 samt LTM, vilken uppgick till ca 5,7 MSEK respektive ca 7,7 MSEK. Vidare är signalvärdet av samarbetsavtalet av stor vikt, då det avklarade pilotprojektet som nu konverterats till en konkret affär validerar CirChems starka värdeerbjudande avseende cirkulär återvinning och befäster Bolagets position som en pålitlig och trovärdig aktör inom branschen.

Den slutna kretsloppslösningen skapar starka inlåsningseffekter, då avtalet gör CirChem till ensam leverantör av lösningsmedel under avtalets löptid. Att Bolaget är den enda aktören i Norden som kan erbjuda denna typ av lösning för dessa volymer minskar sannolikheten för att samarbetspartnern byter leverantör, vilket illustrerar de höga byteskostnaderna som följer. Detta skapar förutsägbara intäkter, och Analyst Group bedömer att sannolikheten för en förlängning med ytterligare två år är hög, förutsatt att CirChem exekverar avtalet väl.

Det är även värt att notera att CirChem har inlett ett liknande pilotprojekt med en ledande aktör inom färgindustrin, vilket meddelades under Q2-24. Då pilotprojektet med aktören inom fordonsindustrin resulterade i en flerårig betydande affär, finns det gynnsamma förutsättningar för att ett liknande händelseförlopp kan bli verklighet med aktören inom färgindustrin. Detta utgör således en viktig trigger att beakta i närtid.”