Kommentar på CirChems refinansiering


CirChem (”CirChem” eller ”Bolaget”) meddelade den 29 maj 2024 att Bolaget beslutat om en riktad nyemission av 2 286 812 aktier, motsvarande ca 5,9 MSEK, samt vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, motsvarande totalt 2 286 812 teckningsoptioner, där CirChem maximalt kan tillföras ytterligare ca 7 MSEK. Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts till 2,58 kr per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie den 29 maj 2024, vilket även utgör teckningskursen för TO2 med inlösen under perioden 18 november 2024 till och med den 2 december 2024. Teckningsoptionerna av serie TO3 har inlösen under perioden 18 augusti 2025 till och med den 1 september 2025, till en teckningskurs som motsvarar det lägsta av (i) 3,6 kr och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Den riktade emissionen medför en utspädning om ca 7,3 %, och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppstår en total utspädning om ca 13,7 %. Investerare som deltar i den riktade emissionen är bl.a. JEQ Capital AB, Jinderman & Partners AB och JJV Investment Group AB. Vidare har CirChem även upptagit ett konvertibellån om ca 4 MSEK från den förstnämnda investeraren, JEQ Capital AB.

CirChem avser nyttja nettolikviden från den riktade emissionen och det upptagna konvertibellånet till uppskalning och utbyggnad av en ny produktionslina, särskilt anpassad för att möta behoven inom fordons- och färgindustrin, med syfte att möta den ökande efterfrågan och säkerställa framtida leveranser. Den ökade produktionskapaciteten ger CirChem förutsättningar att hantera större volymer, vilket möjliggör för Bolaget att ingå fleråriga avtal för framtida åtaganden.

Ansvarig analytiker kommenterar

”Analyst Group ser positivt på CirChems strategi att skala upp och bygga ut produktionskapaciteten genom en ny produktionslina anpassad för att möta den ökade efterfrågan inom fordons- och färgindustrin. Att Bolaget väljer att göra denna satsning vittnar om att de ingångna avtalen med ledande aktörer inom fordons respektive färgindustrin som annonserats under H1-24, avseende pilotstudier för återvinning av lösningsmedel i slutna kretsloppslösningar, utvecklats väl. CirChem besitter en unik marknadsposition, och skulle ovan nämnda pilotstudier resultera i konkreta affärer blir Bolaget i stort sett single-source-leverantör av lösningsmedel till kunden, vilket skapar starka inlåsningseffekter och switching-costs, då de tidigare distributörerna inte kan erbjuda liknande kretsloppslösningar. Tillsammans med den nyligen beviljade ansökan om att förvärva ytterligare mark från Vänersborgs kommun i syfte att öka produktionskapaciteten, anser Analyst Group att CirChem tagit viktiga kliv för att eliminera flaskhalsar i logistikkedjan och på sikt närma sig det långsiktiga målet om en kapacitet för hantering av 25 000 ton lösningsmedel per år.

De senaste två kvartalen, där Bolaget lyckats uppvisat en tillväxttakt om 344 % respektive 866 % Y-Y, utan att belasta kostnadsmassan, illustrerar skalbarheten i affärsmodellen och att den uttalade tillväxtstrategin burit frukt. Genom den riktade nyemissionen och det nyupptagna lånet stärks den finansiella ställningen och ger finansiellt spelrum för att fortsätta exekvera på den ökade efterfrågan som råder.

Analyst Group anser att villkoren för transaktionen, där Bolaget lyckas emittera aktier utan rabatt, är ett styrketecken och visar på tilltro från investerarna, särskilt i stundande marknadsklimat, där flertalet olönsamma småbolag tvingas genomföra kraftigt rabatterade kapitalanskaffningar med efterföljande utspädningseffekter. Vidare ska det tilläggas att CirChem även kan stärka likviditeten med ytterligare 7 MSEK via teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, där teckningsperioderna löper under Q4-24 respektive Q3-25. Teckningskursen i TO3 överstiger teckningskursen i den riktade nyemissionen med ca 40 %, motsvarande 3,6 kr per aktie, vilket Analyst Group anser sänder en optimistisk signal avseende den operationella utvecklingen framgent.

Analyst Group står fast vid våra prognostiserade antaganden och upprepar vårt motiverade bolagsvärde om 267 MSEK i ett Base scenario, vilket med hänsyn till de nyemitterade aktierna från den riktade emissionen motsvarar ett motiverat värde om 8,6 kr per aktie, en ren teknisk åtgärd i jämförelse med det tidigare motiverade värdet om 9,2 kr per aktie.”