Kommentar på CirChems Q4-rapport


CirChem publicerade igår den 31 mars 2021 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Finansiell position och burn rate
  • Intresset för CirChems lösningar ökar

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under fjärde kvartalet 2021 uppgick CirChems totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till -5,6 MSEK, att jämföra med -4,8 MSEK under det föregående kvartalet (Q3-21). Rent procentuellt är det en ökning om 17 %. I vår senaste analys hade vi räknat med att bolagets rörelsekostnader skulle uppgå till omkring -5 MSEK, vilket således var något i underkant jämfört med det faktiska utfallet. Den huvudsakliga förklaringen är att CirChem under fjärde kvartalet 2021 hade högre externa kostnader än vad vi estimerat. Även om bolagets kostnadsbas var högre än vi räknat med drar vi inga större växlar från nivån om -5,6 MSEK, vilket jämfört med då t.ex. Q3-21 endast motsvarar en ökning om 0,8 MSEK i absoluta tal.

Finansiell position och burn rate

Vid utgången av Q4-21 uppgick CirChems kassa till 14,6 MSEK, att jämföra med 10,5 MSEK vid utgången av september, där den huvudsakliga förklaringen till ökningen är en ökning av bolagets rörelseskulder, som ett resultat av att CirChem nyttjat den tidigare upptagna kreditramen om totalt 15 MSEK. Justerat för detta så uppgick bolagets kapitalförbrukning (burn rate) till ca -2 MSEK/månad under det fjärde kvartalet 2021, vilket är i nära linje med tidigare kvartal. Efter utgången av Q4-21, närmare bestämt under februari 2022, tillfördes CirChem ca 24,8 MSEK före emissionskostnader via den tidigare annonserade företrädesemissionen. Utifrån vad som framgår i prospektet uppgick emissionskostnaderna till -4,5 MSEK, vilket således skulle innebära att CirChem tillfördes en nettolikvid om 20,3 MSEK. Med hänsyn till detta, och ett antagande om att bolagets kapitalförbrukning under Q1-22 varit i linje med Q4-21, d.v.s. -2 MSEK/månad, uppskattar vi att CirChems kassa uppgår till omkring 28-29 MSEK per den sista mars 2022. Med tanke på att nämnd kreditram om 15 MSEK är tänkt att återbetalas genom inlösen av TO1 under september 2022, vilka ställdes ut i samband med företrädesemissionen, bör den estimerade kassan om 28-29 MSEK primärt kunna öronmärkas för fortsatt utveckling av CirChems kärnverksamhet. Vi ser således att bolaget vilar på en stark finansiell ställning vilket möjliggör den planerade utbyggnaden av anläggningen i Vargön, vilket i sin tur kommer leda till att CirChem kan ta emot större volymer från kunder.

Geopolitisk oro påvisar värdet i CirChems erbjudande

Efter att konflikten eskalerat i Ukraina har det blivit tydligt att allt fler industrier och aktörer letar efter sätt att minska sitt beroende av insatsvaror från vad som kan anses vara ”riskfyllda” regioner. På sikt ser vi att detta kan komma att gynna en aktör som CirChem, även om det på kort sikt kan resultera i viss osäkerhet vad gäller tillgång till, och priserna på, material som behövs för den planerade utbyggnaden av anläggningen i Vargön.

Pandemin är en fortsatt påverkande faktor

Även om vi närmar oss eftermattningen från den pandemin som hållit världen i ett järngrepp under snart två års tid, så är Covid-19 fortfarande en högst påverkande faktor för samhället och aktörer i stort. För CirChems del så har organisationen varit drabbade av Covid-19 under första kvartalet 2022, vilket har resulterat i försenade testkörningar och rening av inkommande lösningsmedel, vilket i sig har inneburit lägre intäkter. Det gör att vi räknar med att den kommande Q1-rapporten, vilken enligt kalendern ska publiceras den 24 maj, kommer att visa låga intäktsnivåer.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av CirChem.