Kommentar på CirChems Q4-rapport


CirChem har publicerat sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2022. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hur bolagets intäkter och kostnader utvecklats under sista kvartalet 2022
  • Finansiell ställning och kommande företrädesemission
  • Värdedrivare under 2023

Hur bolagets intäkter och kostnader utvecklats under sista kvartalet 2022

Under fjärde kvartalet 2022 uppgick CirChems nettoomsättning till 366 KSEK, att jämföra med 216 KSEK under föregående kvartal (Q3-22), vilket således innebär en tillväxt om 70 %. Det ser vi som ett tydligt tecken på att CirChem har börjat skala upp sin produktion, vilket givetvis är mycket positivt. Sett till de totala rörelsekostnaderna uppgick dessa till cirka 6,3 MSEK, att jämföra med 4,7 MSEK under föregående kvartal (Q3-22). Den huvudsakliga förklaringen till ökningen är högre externa kostnader, vilka under Q4-22 uppgick till 3,5 MSEK, att jämföra med 2,3 MSEK under Q3-22. Detta är dock helt naturligt då CirChem som nämnt har börjat skala upp produktionstakten, vilket initialt resulterar i exempelvis underhållskostnader, tillsynsrelaterade kostnader m.m. Dessa förväntas inte öka i takt med en stigande försäljning, vilket möjliggör en högre marginal vid högre volymer. Ytterligare en förklaring till kostnaderna under Q4-22 är att det under hösten skett förändringar i organisationen, exempelvis ett VD-byte, vilket kan antas ha resulterat i dubbla löner till följd av uppsägningstider.

I förhållande till bolagets intäkter uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -5,9 MSEK under Q4-22, vilket kan jämföras med vårt eget estimat om -3,1 MSEK i ett Base scenario. Justerat för aktiverat arbete, där vi hade estimerat en post om cirka 1,5 MSEK, skulle dock vårt EBIT-resultat i ett Base scenario ha uppgått till -4,5 MSEK, vilket således hade varit i nära linje med det faktiska utfallet under Q4-22.


Finansiell ställning och kommande företrädesemission

Vid utgången av Q4-22 hade CirChem en kassa om 9,8 MSEK och under årets fjärde kvartal uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning (inkl. förändringar i rörelsekapital) till totalt -4,7 MSEK, motsvarande cirka -1,6 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning skulle CirChem, med hänsyn till den befintliga kassan per den sista december 2022, varit finansierade tills senast halvårsskiftet 2023, allt annat lika. Dock har CirChem kommunicerat att de ska genomföra en företrädesemission om 41 MSEK, vilken är säkerställd upp till 85 %. Detta kommer således stärka kassan väsentligt, där merparten av likviden är avsedd till bl.a. uppskalning och kapacitetsutbyggnad av anläggningen i Vargön, samt driftskapital.

Värdedrivare under 2023

2022 var ett minst sagt händelserikt år för CirChem, ett år då bolaget nådde flera viktiga milstolpar. Under juli månad kom det utökade miljötillståndet på plats för att kunna hantera upp till 20 000 ton lösningsmedelsavfall per år och under hösten ingicks avtal med Stena Recycling som säkerställer leverans av upp till 15 000 ton lösningsmedelsavfall per år. Inte långt därefter ingick CirChem ett femårigt försäljningsavtal med Titab Pac som möjliggör försäljning av återvunna lösningsmedel om upp till 60 MSEK årligen, d.v.s. 300 MSEK under perioden.

2022 var ett spännande år för bolaget och vi tror att CirChem kommer att bli minst lika intressanta att följa under år 2023, där vi ser att det finns flera värdedrivare under kommande kvartal.

 Lager- och produktionskapaciteten i Vargön-anläggningen kommer att byggas ut för att därigenom kunna leverera på redan ingångna leverans- och försäljningsavtal, där en ansökan om bygglov för en första utbyggnad om ytterligare 250 ton redan har lämnats in. Vi räknar med att CirChem kommer att fortsätta arbeta med att bygga ut anläggningen ytterligare under året.

  • Fler personer kommer att anställas, främst operatörer till drift av anläggningen. För att anläggningen ska kunna nå sin fulla potential krävs, utöver en full beläggningsgrad, kompetenta driftsoperatörer för att kunna optimera hanteringen av inkommande lösningsmedel. Om det görs på rätt sätt kommer det inte bara möjliggöra en högre output i termer av försäljningsvolym, utan också en högre marginal i rörelsen.
  • Laboratoriet kommer att utvecklas och byggas ut för att därigenom kunna skapa mer effektiva processer såväl som att utveckla bolagets reningsmetod ytterligare.
  • Utifrån redan befintliga avtal räknar vi med att försäljningen ska kunna öka kraftigt under året, och att CirChem kan närma sig lönsamhet. I ett Base scenario estimerar vi att försäljningen kan stiga till cirka 61 MSEK år 2023, vilket i kombination med relativt fasta rörelsekostnader, kan möjliggöra att CirChem når lönsamhet mot slutet av året. Fler försäljningsavtal under första halvan av året kan även komma att bidra ytterligare till detta.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av CirChem.