Kommentar på CirChems Q3-rapport


CirChem publicerade idag den 19 november bolagets delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Nytt avtal om fullskalig testkörning med ett läkemedelsbolag

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under årets tredje kvartal uppgick CirChems totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till ca -4,8 MSEK, att jämföra med ca -4,0 MSEK under föregående kvartal (Q2-21). Rent procentuellt är det en ökning om 20 %, samtidigt som det i termer av absoluta tal (0,8 MSEK) fortfarande är relativt lågt, varför vi inte drar några stora växlar kring detta. Ökningen i övriga externa kostnader kan exempelvis tänkas härledas till uppstartskostnader gällande det tidigare kommunicerade treåriga avtalet med Stena Recycling för rening av ett löpande insamlat lösningsmedel. I förhållande till bolagets intäkter och bokfört aktiverat arbete, uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -4,5 MSEK under Q3-21, att jämföra med -3,3 MSEK under årets andra kvartal. Sett till vår helårsprognos för 2021 utvecklas därmed CirChems kostnadsbas på rörelsenivå i nära linje med våra estimat, även om bolagets externa kostnader ligger något över våra förväntningar i ett Base scenario.

Kassaflöde och burn rate

Vid utgången av Q3-21 uppgick CirChems kassa till 10,5 MSEK, att jämföra med 10,0 MSEK vid utgången av juni. Under årets tredje kvartal stärktes därmed det totala kassaflödet med ca 166 tSEK/månad. Vi ser positivt på att CirChem kan uppvisa ett positivt kassaflöde under kvartalet, där den primära drivaren är en ökning av bolagets balansräkningspost ”Övriga skulder”, vilken ökat från ca 2,2 MSEK under Q2-21 till 7,8 MSEK under Q3-21 (+5,6 MSEK). Det har således bidragit till att rörelsekapitalet stärkts, vilket totalt uppgick till +6,5 MSEK under årets tredje kvartal. Utöver kassan, vid utgången av september 2021, har även CirChem 10 MSEK i tillgängliga likvida medel från gällande kreditram.

Nytt avtal om fullskalig testkörning med ett läkemedelsbolag

Den 11 november 2021 blev det känt att CirChem tecknat ett avtal med ett tillverkande läkemedelsbolag om fullskalig testkörning av ett använt lösningsmedel. När testkörningen genomförts med framgångsrikt resultat har läkemedelsbolaget för avsikt att ingå ett längre samarbete om cirkulär återvinning av lösningsmedlet.

”Avtalet med ytterligare en aktör enbart tre månader efter det treåriga avtalet med Stena Recycling sänder en minst sagt stark signal till industrin såväl som till investerare om det teknik- och miljövärde CirChem möjliggör och kan erbjuda med sin lösning. Det ingångna avtalet ser vi som en potentiell trigger i aktien under 2022, samt är ett bra exempel för ytterligare tillkomna avtal och orders. Det kommer bli minst sagt intressant att följa utvecklingen under kommande kvartal, dels vad gäller testkörningen med läkemedelsbolaget, dels vilka framtida monetära effekter som kan genereras för CirChem via det tidigare avtalet med Stena Recycling”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Circhem.