Kommentar på CirChems Q3-rapport


CirChem har publicerat bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Levererar återigen en omsättning på bra nivå
  • Fortsatt minskade rörelsekostnader och en god bruttomarginal
  • Kapitalförbrukning och finansiell ställning

Under det tredje kvartalet 2023 uppgick CirChems nettoomsättning till 693 KSEK (216), vilket således är en kraftig ökning mot jämförbart kvartal 2022, motsvarande en tillväxt om 221 %. Intäkterna är helt hänförliga till försäljning av återvunnet lösningsmedel där vi ser tillväxten som ytterligare en bekräftelse på att CirChems kommersiella resa har ett bra momentum. Omsättningen under årets första nio månader 2023 är dessutom +880 % högre än jämförbar period 2022 och sett till de senaste fem kvartalen uppvisar CirChem en tydligt positiv försäljningstrend. Att omsättningen under Q3-23 var något lägre än under föregående kvartal i år (Q2-23) är helt normalt med tanke på det säsongsmönster som finns i branschen. Med hänsyn till semesterperioder under sommaren återupptog CirChem sin produktion först under mitten av augusti, vilket därmed innebär att nästan hälften av det tredje kvartalet har haft en avsaknad av produktion och försäljning. Lite förenklat, och vid ett antagande om att omsättningen om 0,7 MSEK i stort sett helt var hänförlig till andra halvan av årets tredje kvartal, skulle en säsongsjusterad extrapolering innebära att omsättningen hade kunnat uppgå till närmare 1,4 MSEK under Q3-23 – givet en fullskalig produktionstakt under hela kvartalet. Med tanke på rådande momentum räknar vi med att CirChem har goda möjligheter att avsluta året starkt och presentera en god försäljningstillväxt även för årets sista kvartal.

Kostnadseffektiv tillväxt

Tillväxt tenderar att kosta men även under årets tredje kvartal är det tydligt att CirChem har lyckats leverera en ökad omsättning i kombination med en bibehållen kostnadskontroll. Under Q3-23 uppgick de totala rörelsekostnaderna till cirka 4,1 MSEK, att jämföra med 4,7 MSEK under jämförbar period 2022 och 5,6 MSEK under föregående kvartal i år (Q2-23). Detta illustrerar den skalbarhet som bolagets affärsmodell möjliggör. Vid fortsatt ökad försäljning, med god bruttomarginal, kan CirChem därmed öka sin rörelsemarginal snabbt. I förhållande till bolagets intäkter uppgick rörelseresultatet (EBIT) under Q3-23 till -3,5 MSEK (-3,0), vilket därmed är en försämring mot föregående år. Det ska då dock tilläggas att CirChem under Q3-22 aktiverade 1,5 MSEK vilket rent redovisningsmässigt bokförs som en intäkt, och således stärker rörelseresultatet. CirChem har sedan dess inte aktiverat något arbete för egen räkning, varför en direkt jämförelse med Q3-22 blir missvisande. Justerat för detta uppgick EBIT-resultatet under Q3-22 till -4,5 MSEK, vilket därmed innebär att CirChem de facto levererar ett operativt bättre rörelseresultat under årets tredje kvartal jämfört med 2022. Detta är såklart något vi ser mycket positivt på och visar att bolaget är på rätt väg mot break even.

God finansiell ställning och tillgång till kapital

Under inledningen av 2023 genomförde CirChem en företrädesemission där bolaget tillfördes 35,1 MSEK före emissionskostnaderna om 7,8 MSEK. Av nettolikviden om 27,3 MSEK har CirChem återbetalt den tidigare kreditramen från augusti 2021 om 16,1 MSEK, vilket således resulterat i en väsentligt lägre skuldsättning. Vid utgången av september uppgick skuldsättningen till 11,8 MSEK, vilken består av betydligt mer förmånliga lån än tidigare.

Sett till CirChems operativa kapitalförbrukning före förändringar i rörelsekapitalet uppgick denna till 3,7 MSEK under årets tredje kvartal, motsvarande 1,2 MSEK/månad. Vid ett antagande om en genomsnittlig kapitalförbrukning om 1,2 MSEK/månad även från och med september och en kassa om 19,5 MSEK vid utgången av tredje kvartalet 2023, skulle CirChem vara finansierade tills Q3 2024, allt annat lika. Med det sagt så har CirChem även tillgång till ytterligare skuldfinansiering vilket skulle innebära att CirChem kan vara finansierade längre än tills det tredje kvartalet 2024. Vidare hade CirChem per den sista september ca 0,5 MSEK i kortsiktiga fordringar, vilka under kommande månader kan bidra till att stärka rörelsekapitalet. Med detta i åtanke, samt en förväntan om en fortsatt ökad försäljning, anser vi att CirChem har tillräckligt god likviditet för att kunna fortsätta ta viktiga kliv framåt i sin expansion.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av CirChem.