Kommentar på CirChems Q3-rapport


CirChem har publicerat bolagets delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde, likviditet och burn rate
  • Fokus på att sluta så stora avtal som möjligt

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under årets tredje kvartal uppgick CirChems totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till ca 4,7 MSEK, att jämföra med 7,1 MSEK under föregående kvartal (Q2-22). Den huvudsakliga förklaringen till minskningen är lägre externa kostnader, vilka under Q3-22 uppgick till 2,3 MSEK, att jämföra med 4,8 MSEK under Q2-22. I förhållande till bolagets intäkter och bokfört aktiverat arbete, uppgick således rörelseresultatet (EBIT) till -3,0 MSEK under Q3-22, vilket kan jämföras med vårt eget estimat om -6,3 MSEK i ett Base scenario. Vi ser givetvis positivt på att CirChem har utvecklats med en mycket god kostnadskontroll under kvartalet.

Kassaflöde, likviditet och burn rate

Vid utgången av Q3-22 uppgick CirChems kassa till 14,8 MSEK och under årets tredje kvartal uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning (inkl. förändringar i rörelsekapital) till totalt 6 MSEK, motsvarande cirka 2 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning framgent, skulle CirChem, med hänsyn till den befintliga kassan per den sista september, vara finansierade tills omkring slutet av första kvartalet 2023, allt annat lika. Vad gäller finansieringsfrågan framgår följande i Q3-rapporten: ”[…] Vidare har kreditramen från augusti 2021 på 16,1 MSEK, i samband med nyemissionen, förlängts till 31 december 2022. Per 30 september 2022 har bolaget en långfristig räntebärande lånefinansiering om 1,5 MSEK och en kortfristig räntebärande lånefinansiering om 19,3 MSEK.”

Fokus på att sluta så stora avtal som möjligt

CirChem meddelade den 10 oktober att de tecknat ännu ett avtal med Stena Recycling, vilket löper över tre år och innefattar rening av ett löpande insamlat lösningsmedel. Avtalet bedöms generera försäljningsintäkter om 15-20 MSEK för CirChem, vilka genereras när CirChem säljer det renade lösningsmedlet vidare till tredje part. I samband med att avtalet med Stena Recycling kommunicerades den 10 oktober handlades CirChems aktie upp som högst 18 %, för att sedan vända ner igen. Under handelsdagen (10 oktober) omsattes nära 2,2 miljoner aktier, vilket är den högsta volymen någonsin för CirChem sedan januari 2021. Det är tänkbart att vissa investerare då såg chansen till en kortsiktig vinsthemtagning, vilket skapade en ”topp och dal” i kursen under handelsdagen. I vår mening motiverar dock avtalet med Stena Recycling en högre värdering av CirChem, dels med tanke på vilken signal det sänder till andra potentiella kunder och samarbetspartners, dels det ekonomiska försäljningsvärdet som i vår vetskap är det hittills största i CirChems historia.

Efter det kommunicerade avtalet med Stena Recycling, närmare bestämt två dagar senare, meddelade CirChem att bolaget fått tre provorders från en kund som potentiellt kan omfatta stora årsvolymer i den planerade utbygganden av anläggningen i Vargön. Bara en dag efter detta meddelade CirChem att de dessutom ingått ett avtal med Titab Pac, en av Nordens största distributörer av flytande kemikalier, där avtalet omfattar leverans av 600 årston återvunnet rent lösningsmedel till Titab Pac. Aktien har sedan dess befunnit sig i en positiv trend och räknat från den 10 oktober är aktien upp 110 % i skrivande stund.

”Vi anser helt klart att senaste tidens uppvärdering i aktien har varit motiverad, samtidigt som vi fortsatt ser att det finns mer att hämta från dagens nivåer. I Q3-rapporten skriver CirChem att deras primära fokus är att sluta så stora avtal som möjligt för att kunna fylla anläggningen för en tid framöver. Utöver faktisk försäljningseffekt i delårsrapporterna kan avtalen i sig, i samband med att de kommuniceras, komma att utgöra värdedrivare i aktien.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Utöver att fortsätta föra kunddialoger kommer de närmaste två åren även att präglas av en stegvis utbyggnad av anläggningens kapacitet, där byggnationen kommer att ske i etapper. Utifrån strategin att bygga ut i takt med att kundavtal tecknas minskar den operationella risken, något vi såklart ser positivt på. Det utökade miljötillståndet som CirChem erhöll tidigare i år ger även bolaget möjlighet att öka lagervolymerna i Vargön till 1 000 ton. Det ökar bolagets flexibilitet när det gäller att hantera ingående och utgående leveranser, något som även kan bidra till ett mer kontrollerat rörelsekapital.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av CirChem.