Kommentar på CirChems Q2-rapport


CirChem publicerade igår den 17 augusti 2021 sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Nyckelavtal med välrenommerad aktör

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under årets andra kvartal uppgick CirChems totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till ca -4,0 MSEK, att jämföra med ca -5,3 MSEK under föregående kvartal (Q1-21). Rent procentuellt är det en minskning med hela 26 %, vilket vi, med tanke på det läget CirChem befinner sig idag, såklart ser positivt på. I förhållande till bolagets intäkter och bokfört aktiverat arbete, uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -3,3 MSEK under Q2-21, att jämföra med -4,6 MSEK under första kvartalet 2021. Sett till vår helårsprognos för 2021 utvecklas därmed CirChems kostnadsbas i linje med våra estimat.

Kassaflöde och burn rate

Vid utgången av Q2-21 uppgick CirChems kassa till 10,0 MSEK, att jämföra med 15,5 MSEK vid utgången av mars. Under årets andra kvartal uppgick därmed det totala kassaflödet till ca -1,8 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och vårt estimat om att bolagets kassa per den sista juli uppgått till omkring 8 MSEK, skulle CirChem vara finansierade tills Q4-21, allt annat lika. Bolaget har dock under augusti ingått ett kreditavtal om 15 MSEK, bl.a. för att säkerställa fortsatta förberedelser för utbyggnad av anläggningen i Vargön. Med hänsyn till krediten stärks den finansiella positionen och utifrån samma applicerade kapitalförbrukning per månad framgent, skulle CirChem vara finansierade tills Q3-22. Med det nyligen upptagna lånet anser vi att den finansiella risken i CirChem har minskat på kort sikt. Dessutom, med en potentiellt ökad försäljning, vilket vi räknar med att CirChem kan visa i år, stärks kassaflödet ytterligare och således även likviditeten i bolaget.

Nyckelavtal med välrenommerad aktör

Den 9 augusti 2021 blev det känt att CirChem tecknat ett treårigt avtal med Stena Recycling för rening av insamlat lösningsmedel, något som fick aktien att lyfta rejält.

”Avtalet med Stena Recycling sänder en minst sagt stark signal till industrin såväl som till investerare om det teknik- och miljövärde CirChem möjliggör och kan erbjuda med sin lösning. Att aktien steg som högst 36 % på nyheten anser vi är motiverat, samtidigt som vi kunnat se, utifrån vår tolkning, en del kortsiktiga vinsthemtagningar därefter. Det monetära värdet kring avtalet är inte känt, varför det kommer bli intressant att följa utvecklingen under kommande kvartal och vilka intäkter som det kan generera för CirChem”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av CirChem.