Kommentar på CirChems Q2-rapport


CirChem har publicerat sin delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Rekordhög omsättning – överträffade våra estimat
  • Minskade rörelsekostnader påvisar skalbarheten i affärsmodellen
  • Kapitalförbrukning och finansiell ställning

Under det andra kvartalet 2023 uppgick CirChems nettoomsättning till 949 KSEK (2), vilket således är en kraftig ökning mot jämförbart kvartal 2022, såväl som föregående kvartal i år (Q1-23) då omsättningen uppgick till 564 KSEK, motsvarande en tillväxt om 68 %. Intäkterna är hänförliga till försäljning av återvunnet lösningsmedel där vi ser tillväxten som ytterligare en bekräftelse på att CirChems kommersiella resa har ett bra momentum. Omsättningen under Q2-23 är dessutom 61 % högre än hela försäljningen under 2022, och sett till de senaste fyra kvartalen uppvisar CirChem en tydlig försäljningsökning Q-Q. Inför dagens kvartalsrapport hade vi estimerat en omsättning omkring 600 KSEK, vilket CirChem således överträffade.

Kostnadseffektiv tillväxt

Tillväxt tenderar att kosta men under årets andra kvartal är det tydligt att CirChem har lyckats leverera en ökad omsättning i kombination med en bibehållen kostnadskontroll. Under Q2-23 uppgick de totala rörelsekostnaderna till cirka 5,6 MSEK, att jämföra med 7,1 MSEK under jämförbar period 2022 och 6,5 MSEK under föregående kvartal i år (Q1-23). Detta illustrerar den skalbarhet som bolagets affärsmodell möjliggör. Vid fortsatt ökad försäljning, med god bruttomarginal, kan CirChem därmed öka sin rörelsemarginal snabbt. I förhållande till bolagets intäkter uppgick rörelseresultatet (EBIT) under Q2-23 till -4,6 MSEK (-6,3), vilket därmed är en klar förbättring mot dels föregående år, dels föregående kvartal.

God finansiell ställning och tillgång till kapital

Under inledningen av 2023 genomförde CirChem en företrädesemission där bolaget tillfördes 35,1 MSEK före emissionskostnaderna om 7,8 MSEK. Av nettolikviden om 27,3 MSEK har CirChem återbetalt den tidigare kreditramen från augusti 2021 om 16,1 MSEK, vilket således resulterat i en väsentligt lägre skuldsättning. Vid utgången av juni uppgick skuldsättningen till 2,1 MSEK och utöver detta har CirChem beviljats ett förmånligt grönt lån om 10 MSEK från Almi med en löptid på 30 månader till en rörlig ränta vilken per den 28 juni 2023 uppgick till 8,88 %. I pressmeddelandet skriver CirChem att det gröna lånet är speciellt utformat för satsningar som främjar hållbarhet, och att det är knutet till EU:s taxonomi för hållbar finansiering. Det innebär att lånet genomgår en omfattande bedömningsprocess för att säkerställa att det verkligen bidrar till grön tillväxt och hållbar utveckling. Vi anser att detta sänder en minst sagt stark signal att CirChem är en del av framtidens miljölösningar. Innan CirChem upptog lånet från Almi beviljades bolaget dessutom 12 MSEK i klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket, av vilket totalt 9 MSEK har erhållits i förskottningsbetalning.

Sett till CirChems operativa kapitalförbrukning uppgick denna, justerat för det erhållna stödet om 9 MSEK från Naturvårdsverket, till 4,7 MSEK under årets andra kvartal, motsvarande 1,6 MSEK/månad. Det ska dock noteras att CirChem under kvartalet haft engångskostnader om ca 0,3 MSEK hänförliga till kalibrering av processutrustning. Därmed, vid ett konservativt antagande om en genomsnittlig kapitalförbrukning om 1,6 MSEK/månad även från och med juli, en kassa om 14,8 MSEK vid utgången av juni, ytterligare 3 MSEK i tillgängligt klimatinvesteringsstöd samt lånet från Almi om 10 MSEK, vilket vi inte kan se ingår i redovisningen per den 30 juni, skulle det innebära att CirChem är finansierade tills sommaren 2024, allt annat lika. Värt att påpeka är dock att CirChem per den sista juni hade ca 1,0 MSEK i kortsiktiga fordringar, vilka under kommande månader kan bidra till att stärka rörelsekapitalet. Med detta i åtanke, samt en förväntan om en fortsatt ökad försäljning, ser vi att utrymme finns för att CirChem skulle kunna vara finansierade tills lägre än nästa sommar. En viktig pusselbit för detta är att CirChem under Q1-23 fick sitt bygglov beviljat om att bygga ut lagerkapaciteten från 100 ton till 350 ton, där den nya lagerytan blev färdigbyggd tidigare i sommar. CirChem inväntar nu de slutliga godkännandena från berörda myndigheter och när detta har erhållits så kan CirChem börja hantera ännu högre volymer, vilket därmed möjliggör fortsatt ökade försäljningsnivåer.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av CirChem