Kommentar på CirChems Q2-rapport


CirChem publicerade den 23 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas och intäkter utvecklats
  • Kassaflöde, likviditet och burn rate
  • Har uppnått en viktig milstolpe

Hur bolagets kostnadsbas och intäkter utvecklats

Under årets andra kvartal uppgick CirChems totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till ca 7,1 MSEK, att jämföra med 5,9 MSEK under föregående kvartal (Q1-22). Även om detta motsvarar en ökning om 1,2 MSEK anser vi likväl att CirChem under årets andra kvartal har utvecklats med en god kostnadskontroll. Vad som utgör skillnaden mellan Q1-22 och Q2-22 är primärt bolagets personalkostnader, vilka har ökat under Q2-22. Det var samtidigt väntat då CirChem under våren har lyckats attrahera och anställa flera viktiga nyckelpersoner, ett arbete som är viktigt för att ta bolaget vidare till nästa fas. I förhållande till bolagets intäkter och bokfört aktiverat arbete, uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -6,3 MSEK under Q2-22, att jämföra med -4,7 MSEK under första kvartalet 2022. Sett till vår helårsprognos för 2022 utvecklas därmed CirChems kostnadsbas i rörelsen i nära linje med våra tidigare estimat. Intäkterna under Q2-22 förblev låga och uppgick till 2 tSEK (0). Med tanke på att det nu endast återstår två kvartal av 2022, kommer vi i samband med vår sedvanliga analysuppdatering att se över vår omsättningsprognos för helåret 2022.

Kassaflöde, likviditet och burn rate

Vid utgången av Q2-22 uppgick CirChems kassa till 21,8 MSEK och under årets andra kvartal uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning (exkl. rörelsekapital och finansieringsverksamheten) till totalt -6,9 MSEK, motsvarande ca -2,3 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning framgent, skulle CirChem, med hänsyn till den befintliga kassan per den sista juni, vara finansierade tills omkring årsskiftet 2022/2023, allt annat lika. I Q2-rapporten skriver CirChem att gällande finansiering, exempelvis för att bygga ut kapaciteten i Vargön, så är i första hand lån det som bolaget prioriterar.

Har uppnått en viktig milstolpe

Under juni månad uppnådde CirChem en minst sagt viktig milstolpe i bolagets historia, då mark- och miljödomstolen beviljade CirChems ansökan om miljötillstånd för en kapacitet om 20 000 ton per år i Vargön. Domen vann sedan laga kraft under juli 2022 och CirChem fortsätter nu förberedelserna för utbyggnaden.

”Att CirChem fick sitt miljötillstånd på plats är något vi, och aktieägarna, sett fram emot länge. Det kan inte understrykas nog hur viktigt detta tillstånd är och gör att bolaget nu med ännu större kraft kan rikta sitt fokus mot att fortsätta knyta till sig fler kunder samt skala upp redan befintliga samarbetsavtal och pilotprojekt. Detta blev tydligt redan under augusti då Swed Handling, som först tecknade ett treårigt avtal under maj omfattande 100 årston återvunnet aceton, återkom och tecknade ännu ett treårigt avtal som omfattar 120 årston återvunnen aceton – med dessutom en högre renhet än tidigare överenskomna volymer. Med tillståndet på plats ser vi att det är enklare för CirChem att förhandla och skriva kontrakt med nya kunder och för volymer som överstiger dagens kapacitet.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Utöver att fortsätta föra kunddialogar kommer de närmaste två åren att präglas av en stegvis utbyggnad av anläggningens kapacitet, där byggnationen kommer att ske i etapper. Utifrån strategin att bygga ut i takt med att kundavtal tecknas minskar även den operationella risken, något vi såklart ser positivt på. Det utökade miljötillståndet ger även CirChem möjlighet att öka lagervolymerna i Vargön från nuvarande 100 ton till 1 000 ton. Det ökar bolagets flexibilitet när det gäller att hantera ingående och utgående leveranser, något som även kan bidra till ett mer kontrollerat rörelsekapital.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av CirChem.