Kommentar på CirChems Q1-rapport


CirChem publicerade igår den 18 maj 2021 sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Vad som kan ligga i korten kommande kvartal

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under årets första kvartal uppgick CirChems totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till ca -5,4 MSEK, att jämföra med ca -4,4 MSEK under föregående kvartal (Q4-20). Rent procentuellt är det en större ökning om 22 %, samtidigt som det i termer av absoluta tal (1 MSEK) fortfarande är relativt lågt, varför vi inte drar några stora växlar kring detta. I förhållande till bolagets intäkter och bokfört aktiverat arbete, uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -4,6 MSEK under Q1-21, att jämföra med -4,0 MSEK under fjärde kvartalet 2020. Sett till vår helårsprognos för 2021 utvecklas CirChems kostnadsbas i linje med våra estimat.

Kassaflöde och burn rate

Vid utgången av Q1-21 uppgick CirChems kassa till ca 15,5 MSEK, att jämföra med 22,1 MSEK vid utgången av december. Under årets första kvartal uppgick därmed det totala kassaflödet till ca -2,2 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och vårt estimat om att bolagets kassa per den sista april uppgått till omkring 13,3 MSEK, skulle CirChem vara finansierade tills Q4-21, allt annat lika. Om exempelvis hänsyn även tas till en ökad försäljning, vilket vi räknar med att CirChem kan leverera i år, stärker det såklart kassaflödet och således även likviditeten i bolaget. Detta blir således en viktig faktor att bevaka utvecklingen kring under kommande månader.

Vad som kan ligga i korten framgent

Utifrån vad vi kan utläsa i rapporten ser vi att följande skulle kunna ligga i korten framöver:

  • Att den inlämnade ansökan om utökat miljötillstånd i Vargön, gällande en utökning från nuvarande 2 500 ton per år till 20 000 ton per år, blir godkänd.
  • Fler signerade kund- och partneravtal med företag.
  • Ökad försäljning under resten av årets månader.
  • Med en ökad försäljning kan även bolaget närma sig break-even, vilket i sig borde utgöra en bra värdedrivare. 

I samband med gårdagens rapport har vi varit i kontakt med VD Christina Hillforth för att ställa ett par korta frågor.

Första kvartalet är avklarat och vi befinner oss nu i andra halvan av Q2. Så här långt, vad är du mest respektive minst nöjd med under 2021?

Vi kan konstatera att pandemin har påverkat oss på så sätt att kundernas beslutsprocesser drar ut på tiden. Samtidigt är det många saker som jag är nöjd med och som ligger till grund för att se ljust på framtiden.

Det handlar om att vi har flera aktiva kunddialoger med såväl mindre som större internationella bolag. Särskilt roligt var det att vi nyligen nådde en överenskommelse med Mackmyra Svensk Whisky AB om att ta emot en överskottsvolym från dem. Det visar att CirChem även kan ta emot engångsvolymer från industrin. Härtill har alla de produktprover som vi skickat till industrin liksom till återförsäljare av konsumentprodukter tagits emot positivt.

De första kontakterna med potentiella kunder i Nordeuropa har tagits under kvartalet och även de har resulterat i ett positivt gensvar, vilket är väldigt spännande.

Vi har också blivit registrerade på ECHAs Artikel 95 lista, som producenter av desinfektionsmedel. Under kvartalet har vi även färdigställt och lämnat in vår tillståndsansökan om utökat miljötillstånd för omhändertagande av 20 000 ton lösningsmedel per år. Ansökan är nu under behandling hos mark- och miljödomstolen.

Sammanfattningsvis är det hög aktivitetsnivå hos oss på CirChem och det känns mycket bra att vi har ett professionellt och engagerat team på plats.

I rapporten skriver ni att de första volymerna av CirChems desinfektionsmedel och spolarvätska har presenterats för bl.a. stora detaljhandelskedjor och mottagandet har varit mycket positivt. Kan du utveckla lite mer kring vad dessa parter uppskattar med er produkt?

Det är framförallt den höga kvaliteten som de uppskattar. Hög kvalitet är ett krav för att få kundernas förtroende. Dessutom tilltalas kunderna av den klimatnytta som våra produkter skapar. Klimatfrågan är viktig för de flesta kunder som vi är i kontakt med.  

I avvaktan på att mark- och miljödomstolen behandlar ansökan pågår projektering för utbyggnaden av er anläggning. Hur kan en tänkbar tidsplan se ut avseende när ansökan kan vara godkänd?

Vi kommunicerade i prospektet att det tar 12–18 månader att få utökat miljötillstånd. Under tiden pågår vår planering för utbyggnaden av anläggningen i Vargön.

Vi förstår att ni har tagit de första kontakterna med potentiella kunder och myndigheter i länder i Nordeuropa, där gensvaret varit lovande. Gällande just kunderna, kan du berätta vad för typ av kunder det är ni pratar med, t.ex. i termer av storlek, bransch, geografisk position osv.?

Det gäller samma typ av kunder som i Sverige, det vill säga alla industrier där lösningsmedel används. Det är i många branscher, men framför allt så klart inom kemi- och läkemedelsbranscherna. Det är lovande att CirChems klimatsmarta affärsmodell väcker intresse också utanför Sverige.


 Hur vi ser på CirChem som investering

EU-regleringar ökar trycket på effektivare återvinning inom kemi- och läkemedelsbranschen och idag är CirChem den enda aktören i Norden som kan adressera behovet med en kommersiell anläggning. Under 2021 ligger fokus på fortsatta kunddialoger, att etablera kundavtal, få tillstånd på plats för utökat miljötillstånd i Vargön samt fortsätta med arbetet kring utbygganden av anläggningen. Som ensam aktör finns ett First Mover Advantage, vilket med hänsyn till branschens inträdesbarriärer och inlåsningseffekter för slutkunder, kan bibehållas och skapa utrymme för en större marknadsandel. Tills år 2026 estimerar vi fortsatt att omsättningen har stigit till ca 219 MSEK, vilket med ett EBITDA-resultat om 30 MSEK ligger till grund för ett nuvärde per aktie om 23,5 kr i ett Base scenario år 2021.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av CirChem.