Kommentar på CirChems Q1-rapport


CirChem har publicerat bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2024. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Stark omsättningstillväxt om hela 344 % Y-Y
  • Solid kostnadskontroll
  • Ansökan om förvärv av mark – viktig förutsättning för att utöka kapaciteten
  • Strategiska samarbetsavtal med aktörer inom fordons- och färgindustrin
  • Solid finansiell ställning skapar finansiell flexibilitet

Under det första kvartalet 2024 uppgick CirChems nettoomsättning till 2 506 tSEK (564), vilket således är en kraftig ökning mot jämförbart kvartal 2023, motsvarande en tillväxt om 344 %. CirChems omsättning LTM uppgår till 7 688 tSEK, vilket i relation till nettoomsättningen under helåret 2022 (591 tSEK) och helåret 2023 (5 745 tSEK) tydligt visar på det starka operativa momentum som bolaget för närvarande har. Dessutom signalerar omsättningen från årets inledande kvartal att den robusta tillväxten som observerades under föregående kvartal (867 % Y-Y) inte var en engångsföreteelse, vilket bådar gott inför år 2024. Intäkterna under Q1-24 är hänförliga till både återkommande avfallsströmmar och mindre ordrar för hantering av avfall i form av styckegods.

Den starka omsättningsökningen, i kombination med en stabil kostnadsbas, bidrog till att CirChem rapporterade ett rörelseresultat (EBIT) om -3 144 tSEK (-5 897), vilket motsvarar en förbättring om 47 % Y-Y. Även om bolagets rörelseresultat fortsatt är i negativt territorium tar CirChem steg i rätt riktning mot break-even och sedermera lönsamhet. Under kvartalet uppgick bolagets totala rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, till -5 787 tSEK (-6 520), vilket motsvarar en minskning om ca 11 % Y-Y, och en minskning om 6 % Q-Q. CirChem visar prov på en kostnadsmedvetenhet som genomsyrar hela bolaget, vilket i kombination med en stigande nettoomsättning illustrerar den underliggande skalbarheten i bolagets affärsmodell.

Ansökan om markexpansion lägger grunden för utökad kapacitet

Under kvartalet meddelade CirChem att bolaget ansökt om att förvärva ytterligare mark från Vänersborgs kommun, i syfte att öka bolagets markareal med ca 20 %. Den nya marken avses primärt att nyttjas till utökat lagringsutrymme, vilket skapar ytterligare förutsättningar för CirChem att utöka bolagets kapacitet för återvinning av lösningsmedel på lång sikt. Besked från kommunen väntas under Q2-24, vilket följaktligen är en trigger i närtid.

Strategiska samarbetsavtal skapar goda förutsättningar för tillväxt

CirChem har under kvartalet ingått ett samarbetsavtal med en ledande aktör inom fordonsindustrin. Samarbetet avser en pilotstudie i syfte att utvärdera och verifiera kvaliteten och logistiken avseende cirkulär återvinning av lösningsmedel, där lösningsmedlet kommer att renas i CirChems anläggning och därefter återföras till samarbetsparten i en sluten kretsloppslösning. Bolaget nämner i rapporten att en sådan cirkulär lösning skulle kunna resultera i en minskning av samarbetspartens behov av nyproducerat lösningsmedel med ca 80 %, vilket exemplifierar den betydande nyttan i CirChems värderbjudande – för kunden, CirChem och klimatet.

Ett liknande pilotprojekt inleddes efter kvartalets utgång, denna gång med en ledande aktör inom färgindustrin. Även detta projekt syftar till en sluten kretsloppslösning, där samarbetsparten nu vill utvärdera både kvaliteten och logistiken för den cirkulära återvinningen av lösningsmedel. Dessa två avtal verifierar den betydande efterfrågan på cirkulära lösningar för att stödja industriella aktörer att uppnå klimatmål. Analyst Group ser positivt på CirChems steg mot att utvidga bolagets erbjudande till nya marknader och sektorer.

Solid finansiell ställning

Sett till CirChems operativa kapitalförbrukning efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick denna till ca -2,9 MSEK under det första kvartalet 2024, motsvarande ca -1 MSEK/månad. Vid ett antagande om en genomsnittlig kapitalförbrukning i linje med Q1-24 framgent och en kassa om ca 12,9 MSEK vid utgången av mars 2024, är CirChem finansierade tills Q2-25, allt annat lika. Med det sagt så har CirChem även tillgång till ytterligare skuldfinansiering vilket skulle innebära att CirChem kan vara finansierade längre än tills det andra kvartalet år 2025. Baserat på detta och med förväntan om fortsatt god försäljningstillväxt, vidhåller Analyst Group uppfattningen att bolaget har tillräckligt god likviditet för att kunna fortsätta ta viktiga operativa kliv framgent och nå break even.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av CirChem.