Kommentar på CirChems Q1-22


CirChem publicerade idag den 24 maj sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Åter på banan samt ytterligare ett nyckelavtal tecknat

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under årets första kvartal uppgick CirChems totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till ca -5,9 MSEK, att jämföra med ca -5,6 MSEK under föregående kvartal (Q4-21). Det blir således tydligt att CirChem har utvecklats med en god kostnadskontroll även under årets inledande månader. I förhållande till bolagets intäkter och bokfört aktiverat arbete, uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -4,7 MSEK under Q1-22, att jämföra med -4,5 MSEK under fjärde kvartalet 2021. Sett till vår helårsprognos för 2022 utvecklas därmed CirChems kostnadsbas i linje med våra estimat.

Kassaflöde och burn rate

Vid utgången av Q1-22 uppgick CirChems kassa till 7,7 MSEK, att jämföra med 14,6 MSEK vid utgången av december. Under årets första kvartal uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning (före finansieringsverksamheten) till totalt -27 MSEK, motsvarande -9 MSEK/månad. Detta är en betydligt högre burn rate än vad CirChem tidigare uppvisat, vilket kan hänföras till bolagets ”Övriga fordringar”, vilka är en del av omsättningstillgångarna i balansräkningen. Denna post har ökat från 0,7 MSEK under Q4-21 till 22,1 MSEK vid utgången av Q1-22, vilket får en effekt i form av en negativ påverkan på rörelsekapitalet. Förklaringen till detta tolkar vi som, baserat på vad som framgår dels i CirChems kassaflöde, dels vad som nämns i rapporten, beror på att själva likviden från den tidigare företrädesemissionen bokförts först under april månad. Det är därmed vad som rent ”tekniskt” har orsakat den högre kapitalförbrukningen under Q1-22. Dock, eftersom detta tillfaller som likvida medel under april kommer det att synas som en positiv post i CirChems kassaflöde under Q2-22, varför bolagets finansiella position faktiskt är starkare idag än vad som framgår per balansdatumet i Q1-rapporten (den 31 mars).

Åter på banan samt ytterligare ett nyckelavtal tecknat

I vår analys från i början av april skrev vi att även om vi närmar oss eftermattningen från den pandemin som hållit världen i ett grepp i över två års tid, så är Covid-19 fortfarande en högst påverkande faktor för samhället och aktörer i stort. För CirChems del så har organisationen varit drabbade av Covid-19 under första kvartalet 2022, vilket har resulterat i försenade testkörningar och rening av inkommande lösningsmedel, vilket i sig har inneburit lägre intäkter. Det föranledde oss till att räkna med att Q1-rapporten skulle visa låga intäktsnivåer. Med rapporten presenterad kan vi konstatera att så också blev fallet, vilket därmed var i linje med våra estimat. Det positiva är dock att CirChem därefter har tagit igen de förseningar som uppstått och dessutom, under förra veckan den 17 maj, meddelade CirChem att de tecknat ett treårigt avtal med Swed Handling, en av Sveriges ledande kemikaliedistributörer. Avtalet innefattar leverans av återvunnen aceton där Swed Handling köper in den återvunna acetonen från CirChem och säljer det vidare till industrikunder. Detta är således ytterligare ett viktigt referensavtal för CirChem, vilket sänder en bra signal till industrin om det kundvärde CirChem kan erbjuda.

Vad gäller ansökan om utökat miljötillstånd till 20 000 ton per år har CirChem fått beskedet att huvudförhandling äger rum hos mark- och miljödomstolen den 9 juni. Därefter kommer det dröja ytterligare en tid innan beskedet kommer. Att CirChem skulle få ett tillstånd på plats innebär att det blir enklare att förhandla och skriva kontrakt med kunder för volymer som överstiger dagens kapacitet. Vi ser således fortsatt att ett tillstånd skulle utgöra en stark värdedrivare, och att detta kan komma att ske innan årets slut.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av CirChem.