Kommentar på ChromoGenics Q3-rapport


ChromoGenics publicerade idag den 12 november 2021 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Inför rapporten låg vårt huvudsakliga fokus på bl.a. följande punkter:

  • Hur försäljningen utvecklats under kvartalet
  • Hur kostnadsbasen och resultatet utvecklats

Med Q3-rapporten presenterad står det klart att ChromoGenics brutit den tidigare negativa försäljningstrenden. Under kvartalet rapporterade bolaget en omsättning om ca 7,7 MSEK (3,5), vilket således är 124 % högre mot jämförbart kvartal 2020. Jämfört med föregående kvartal i år (Q2-21), då omsättningen uppgick till 1,7 MSEK, motsvarar det en ökning om hela 360 % (!). Att omsättningen under Q3-21 dessutom överstiger den ackumulerade omsättningen för samtliga tre föregående kvartal, ser vi som ett tydligt tecken på att ChromoGenics börja komma tillbaka i matchen.

”Sputterfabriken har under stora delar av kvartalet arbetat treskift, inklusive helger. Folietillverkning och glaslaminering har konsekvent arbetat tvåskift. Fokus för hela organisationen är och har varit att på ett kvalitetssäkrat sätt öka vår produktion. Våra medarbetare har arbetat hårt och vi är mycket tacksamma för deras insatser.”, skriver Fredrik Fränding i sitt VD-ord.

I rapporten framgår det även att ChromoGenics under flera dagar under kvartalet uppnått en produktionstakt motsvarande 200 m2 färdigt glas i veckan, en nivå som dessutom planeras att höjas under 2022. Men himlen är inte helt fri från orosmoln ännu då ChromoGenics, som många andra, fortsatt påverkas av osäkra leverantörskedjor runtomkring i världen, vilket påverkar leveranstider. Det viktiga projektet på Gullhaugs Torg i Oslo försenas som en konsekvens av detta med uppskattningsvis åtta veckor. Efter utgången av september har dessutom ChromoGenics fått störningar i sin egen produktionsprocess, där problemen dock är identifierade och att lösningen kommer att vara validerad i slutet av november. Tills vidare står produktionen i fabriken still.

Sett till bolagets kostnader fortsätter dessa att utvecklas på bra nivåer. Det initierade besparingsprogrammet under H1-20 har visat fortsatt effekt även under Q3-21 med minskade rörelsekostnader om ca 1,5 MSEK jämfört med Q3-20. Detta har uppnåtts genom åtgärder i form av neddragning av egen personal, färre externa konsulter, mindre materialförbrukning och översyn av nyttjandeperioden av produktionstillgångar. Med tanke på det läget som ChromoGenics befinner sig i idag ser vi såklart positivt på att bolaget kan sänka sina fasta kostnader. På rörelsenivå (EBIT) kunde ChromoGenics uppvisa ett resultat om -6,3 MSEK (-14,4), vilket om än negativt, är en klar förbättring mot jämförbart kvartal 2020.

 Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChromoGenics.