Kommentar på ChromoGenics Q2-rapport


ChromoGenics publicerade den 25 augusti 2022 sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är vår kommentar av Q2-rapporten.

  • Bolaget fortsätter att öka sin försäljning LTM
  • Högre marknadspriser har påverkat bruttomarginalen
  • Fokus att växa sin affär och öka lönsamheten

Under andra kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 2,8 MSEK (1,7), motsvarande en ökning om 67 % Y-Y. I kombination med föregående kvartal (Q1-22), då omsättningen uppgick till 8,5 MSEK, samt Q3 och Q4 2021, uppgår bolagets försäljning rullande tolv månader till 32,7 MSEK (8,7).  Under andra kvartalet levererades de sista glasen till projektet Gullhaugs torg i Oslo och slutbesiktningen av projektet kvarstår nu, vilket förväntas slutföras under Q3-22. Utöver detta har ChromoGenics producerat glas för ett antal mindre projekt samt för vissa omleveranser som bolaget åtagit sig att åtgärda. Dessa omleveranser påverkar dock inte försäljningen. Total nettoomsättning av dynamiska glas under andra kvartalet var ca 2,1 MSEK (0,2). De statiska produkterna omsatte ca 0,7 MSEK (1,5).

I rapporten skriver ChromoGenics att: ”Vi har under kvartalet vunnit ett antal nya ordrar för både ConverLight® Dynamic och Static vilket resulterade i ett förbättrat orderintag jämfört med de senaste kvartalen. Trots en allmän marknads-osäkerhet, inte minst i fastighetssektorn, möter vi alltjämt stort intresse för våra produkter. Vårt fokus är fortsatt att i ökad grad konvertera intresse och affärsmöjligheter till bokade orders. Vi bygger även vårt försäljningsnätverk i samarbete med kompetenta samarbetspartners.”

Sett till den justerade bruttomarginalen vara denna positiv under Q2-22 och uppgick till 13,1 %, utifrån bruttokostnader om -2,9 MSEK (-1,3), att jämföra med 3,3 MSEK i totala intäkter. ChromoGenics skriver att Q2 har färgats av högre kostnader hänförliga till varor såväl som på operativ nivå, och även om leverans- och kvalitetsproblem av insatsvaror från vissa leverantörer under första kvartalet har förbättrats har efterverkningar funnits kvar under andra kvartalet. ChromoGenics meddelar följande kostnadsökningar, i spåren av det rådande omvärldsläget:

  • Härdat glas +100%
  • Isolerglasenheter (IGU) +50%
  • Transporter +10–15%
  • Elektricitet +40% (ca 3% av rörelsekostnaderna)

Bolaget är nu fullt fokuserat på att växa sin affär och leverera kvalitetsprodukter till en god bruttomarginal. Arbetet under andra kvartalet med att förbättra produktionsutfallet, öka effektiviteten och sänka råmaterialkostnaderna förväntas förbättra bruttomarginalen i kommande kvartal.

”Produktionen har under kvartalet fokuserat på tillverkning av ersättningsglas för ett antal reklamationsprojekt som levererades under 2019, före ChromoGenics startade in-house produktion. Tillverkningen har haft begränsad resultatpåverkan under kvartalet, men har påverkat vår kassa och kassaflöde negativt. […] Trots en osäker konjunktur ser vi ett fortsatt starkt intresse för att vidta åtgärder för att ställa om fastighetsbranschen, inte minst genom energieffektiviseringar. Att uppgradera fönster och glasfasader med modern teknologi är ett kostnadseffektivt sätt att nå ökad energieffektivitet, minskad klimatpåverkan och inte minst en förbättrad inomhusmiljö.”, skriver Fredrik Fränding i sitt VD-ord.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChromoGenics.