Kommentar på ChromoGenics Q2-rapport


ChromoGenics publicerade idag den 26 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Hur försäljningen utvecklats under kvartalet
  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Hur försäljningen utvecklats under kvartalet

Under Q2-21 uppgick ChromoGenics nettoomsättning till 1 682 tSEK (3 994), motsvarande en minskning om 58 % mot jämförbart kvartal 2020. Omsättning avser i första hand försäljning av ConverLight Static samt med mindre inslag av ConverLight Energy. Som tidigare var orsaken till den minskade försäljningen främst att verksamheten fortsatt har påverkats negativt då den elektrokroma folien som ska nyttjas som insatsvara i produktionen ska tillverkas med egen kapacitet och kontrollerad kvalitet. Detta har inneburit otillräckliga volymer av material för att kunna producera och leverera dynamiska produkter till ChromoGenics kunder. Däremot har produktionen av de dynamiska produkterna åter startat i begränsad skala i maj och nu är bolaget igång med sina leveranser. Bolagets nya VD Fredrik Fränding kommenterade i sitt VD-ord att ”[…] I juni hade jag förmånen att närvara under leverans och installation av de första dynamiska glasen från vår egen produktion. Dessa glas installerades i en fastighet i Uppsala som ville sänka sin klimatpåverkan och förbättra inomhusmiljön”. Inför tredje kvartalet uppgår orderboken till 28,5 MSEK (9,7) och utgörs främst av den tidigare kommunicerade norska storordern. Trots den blygsamma omsättningen så ser vi positivt på att produktionen och leveranser är igång. Vi kan därav blicka fram emot resten av H2-21 och förväntar oss då att ChromoGenics kan öka sin kapacitet i den egna produktionen, samt öka marknadsförings- och försäljningstakten.

Hur bolagets kostnadsbas utvecklas

De totala rörelsekostnader uppgick under årets andra kvartal, inklusive COGS, till -30 699 tSEK (-21 691), vilket då inkluderar en reservering för omleveranser om ca 17 MSEK som kommunicerades till marknaden den 26 juli, vilket har påverkat periodens resultat negativt. Justerat för detta uppgick ChromoGenics totala kostnader till -13,5 MSEK, vilket således är en klar förbättring jämfört med Q2-20. Vi ser det som ett kvitto på att det tidigare initierade kostnadsbesparingsprogrammet, vilket inleddes under H1-20, har fortsatt att ha en positiv effekt på kostnadsbasen. Sett till vår tidigare helårsprognos för 2021 avseende ChromoGenics totala rörelsekostnader (exkl. COGS) och justerat för nämnd reservering, utvecklas bolaget bättre än våra estimat.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChromoGenics.