Kommentar på ChromoGenics Q1-rapport


ChromoGenics publicerade idag den 19 maj 2022 sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är vår kommentar av dagens Q1-rapport.

  • Bolaget fortsätter att öka sin försäljning LTM
  • Leveranser till Oslo-projektet fortgår
  • Bruttomarginalen tyngd av engångsfaktorer

Under första kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 8,5 MSEK (1,6), motsvarande en ökning om 427 % Y-Y, vilket innebär att ChromoGenics levererade den näst högsta nettoomsättningen för ett enskilt kvartal sedan det tredje kvartalet 2019. I kombination med föregående kvartal (Q4-21), då omsättningen uppgick till 13,7 MSEK, samt Q2 och Q3 2021, uppgår bolagets försäljning rullande tolv månader till 31,6 MSEK (11,0). Under Q1-22 har delleveranser av den stora ordern till Gullhaugs Torg 5 avseende en ny byggnad i Oslo fortsatt och faktureringen uppgick till drygt 4,5 MSEK, vilket således utgjort cirka 53 % av nettoomsättningen under Q1-22.

I rapporten skriver ChromoGenics att försäljningsaktiviteterna nu intensifieras för att öka orderintaget från nya och befintliga kunder i takt med att kapaciteten höjs i produktionen och att bolaget ser ett ökat intresse i Skandinavien och Centraleuropa för den dynamiska produkten. Med dagens Q1-rapport kan vi konstatera att ChromoGenics, även med hänsyn till den starka nettoomsättningen under H2-21, fortsätter komma i fas med leveranser och försäljning.

Sett till bruttomarginalen vara denna negativ under Q1-22, där ChromoGenics bruttokostnader uppgick till -9,4 MSEK (-1,6). Kostnaderna under Q1-22 är relaterade till tillverkningen med ökad materialförbrukning i form av råglas och andra insatsvaror, kostnader för emballage avseende ordern till Gullhaugs Torg 5 i Oslo, extra fraktkostnader för import av insatsvaror samt intrimning av produktionskapaciteten. Det framgår även i rapporten att ChromoGenics har haft extra kostnader på ca 3,9 MSEK under årets första kvartal på grund av några underleverantörers försämrade leveransförmåga, tillsammans med andra störningar i leveranskedjorna med tillkommande logistikkostnader som följd. Justerat för detta skulle således ChromoGenics bruttokostnader ha uppgått till -5,5 MSEK, vilket skulle ha inneburit en justerad bruttomarginal om cirka 36 %.

Vad gäller omvärldsläget så påverkas även ChromoGenics av kriget i Ukraina i form av volatila valutakurser, högre energipriser, högre inflation och lägre utbud av varor. Att osäkerheten om den allmänna ekonomiska utvecklingen och konjunkturen har tilltagit drabbar ChromoGenics och även om bolaget ser en god tillväxt av affärsmöjligheter i Sverige och Norge, samt från Danmark, Finland, Tyskland och Schweiz, har orderboken försvagats. Det blir därmed än viktigare framgent att konvertera affärsmöjligheter till bokade orders.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChromoGenics.