Kommentar på Chrodate Medicals Q3-rapport


Chordate publicerade idag den 25 oktober sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Siktet inställt även mot USA

Under Q3-21 uppgick Chordates rörelsekostnader till -4,3 MSEK (-4,3), vilket således är i linje med jämförbart kvartal 2020. Jämfört med föregående kvartal (Q2-21), då rörelsekostnaderna uppgick till -5,6 MSEK, innebär detta även att kostnaderna under Q3-21 minskade med 24 %. Utifrån vad som framkommer i rapporten ser vi att en förklaring till detta kan vara att Chordate under H1-21 tagit större delen av kostnaderna för den tidigare CE-märkningsprocessen, vilket därmed inte har belastat årets tredje kvartal. Kostnadsbasen är i linje med våra förväntningar och vi ser positivt på att Chordate fortsätter att utvecklats med god kostnadskontroll.

Vid utgången av tredje kvartalet uppgick kassan till 7,7 MSEK, vilket kan jämföras med 5,2 MSEK vid utgången av Q2-21. Under september upptog Chordate brygglån om totalt ca 7,1 MSEK i syfte att stärka bolagets likviditet och rörelsekapital inför den just nu pågående inlösenperioden av teckningsoption TO7.  Brygglånet, fördelat på fem olika avtal, från huvudägarna Magnus Brandberg, Hawoc Invest AB, Sifonen AB, Bevaclean AB samt närstående styrelseledamot Tommy Hedberg, kan kvittas mot TO7, men har en löptid på 12 månader och är upptagna till marknadsmässig ränta. Under tredje kvartalet 2021 uppvisar bolaget en operativ kapitalförbrukning, s.k. burn rate, om -1,6 MSEK/månad. Vi kan därmed konstatera att bolaget har en lägre burn rate i jämförelse med föregående kvartal (Q2-21) då denna uppgick till -2,0 MSEK/månad, vilket får anses som ett gott betyg. Givet en likartad kapitalförbrukning framgent om -1,6 MSEK/månad, den utgående kassan under september samt med ett fullt nyttjande av TO7, skulle Chordate då vara finansierade tills omkring slutet av år 2023, allt annat lika.

Utöver de finansiella aspekterna i Q3-rapporten har Chordate under oktober meddelat att de inlett en förstudie för marknadstillstånd hos FDA i USA. Aktien reagerade minst sagt positivt på nyheten och handlades som högst till 2,5 kr samma dag, motsvarande en ökning om 30 % mot föregående handelsdags stängningskurs. I pressmeddelandet framgick det att förstudien inleds omgående tillsammans med ett välrenommerad amerikanskt konsultföretag, där målbilden är att arbetet ska vara genomfört någon gång under Q1-22. Projektet är dessutom inriktat mot att preliminärt komma vidare till ingivande av en fullständig ansökan under H2-22.

Sammanfattningsvis var rapporten utifrån de finansiella aspekterna i linje med våra förväntningar, där Chordate har fortsatt att utvecklas med en god kostnadskontroll. Vidare ser vi positivt på att bolaget fortsatt gör framsteg i sin kommersiella resa, något som med tiden kan komma att öka sannolikheten för en framgångsrik exit.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate Medical.