Kommentar på Chordates Q1-rapport


Under våren har Chordate kommunicerat att flertal nyheter och den 27 maj publicerade bolaget sin delårsrapport för första kvartalet 2022. Följande är vår sammanfattade kommentar av rapporten samt senaste tidens händelser.

Patientstudien äntligen färdigrekryterad

Den internationella patientstudien för Chordates behandlingsmetod K.O.S mot kronisk migrän påbörjades under 2018. Initialt fortlöpte studien enligt tidsplan men till följd av pandemin uppstod kraftiga förseningar, vilket blev verkligheten för i stort sett alla studiebedrivande aktörer. Under 2021 återupptogs studien i omgångar när detta var möjligt ur ett hälsoperspektiv och nu, under våren 2022, meddelade Chordate att patientstudien är färdigrekryterad. Det innebär att en bedömning har gjorts att tillräckligt många patienter inkluderats i studien som genomförs i Tyskland och Finland. Målsättningen är nu att få en vetenskaplig artikel publicerad, vilken i ett första steg beräknas kunna slutföras och skickas in för vetenskaplig granskning i slutet av Q3 2022. Givet att artikeln styrker Chordates behandlingsmetod för kronisk migrän, ser vi att det dels skulle kunna utgöra en bra värdedrivare i aktien, dels att det kommer att stödja Chordates säljarbete på samtliga adresserbara marknader.

Går in i andra fasen i USA

Förstudien om att ansöka om marknadstillstånd för migränbehandlingen hos FDA i USA är färdigställd, vilket därmed markerar slutet på den första fasen för Chordates etablering i USA. Fokus nu riktas mot att påbörja en s.k. De Novo-ansökan vilket innebär en ansökningsprocess som är anpassad för Medtech-produkter med låg- till medelhög risk som inte redan har lanserade motsvarigheter på den amerikanska marknaden. Detta skulle, för Chordate, potentiellt kunna innebära en snabbare Go to market och lansering i USA. Även om det återstår en hel del arbete innan en lansering kan ske, ser vi likväl att uppnådda delmål fram tills dess kan utgöra stegvisa värdedrivare på vägen.

Status kring UK

Vad gäller marknadsaktiviteten i UK är dessa i sitt inledande skede, där nuvarande fokus handlar om att bygga upp ett nätverk av opinionsledande neurologer, främst bland privata vårdgivare. Vad gäller just introduktionen av migränbehandlingen i UK så har Futures. Health (”FH”) tidigare slutfört den marknadsanalys som Chordate har beställt, där syftet med analysen var att hitta svar på vad som är den bästa vägen in i UK-marknaden. FH fick därefter ansvaret att hantera själva marknadsintroduktionen av migränbehandlingen. Det kan argumenteras för att detta tillvägagångssätt får en helt annan spets jämfört med att gå via distributörer, även om distributörsspåret inte bör anses som en ”dålig” strategi, och att det generellt är den vanliga vägen att gå vid lansering på en ny marknad. Att Chordate skapat sig denna möjlighet för UK, att via FH initialt kunna approchera neurologer inom privatvården, och därefter väcka intresset inom den offentligt finansierade specialistvården, ser vi dock som en potentiellt slagkraftigare strategi. Rent konkret skulle det kunna resultera i en snabbare expansion, vilket därmed också skulle återspegla sig i Chordates försäljningssiffror. Med tanke på att det finns ca 10 miljoner migränpatienter i England som skulle kunna ha nytta av Chordates behandling, kan redan en mindre marknadsandel resultera i betydande intäkter.

Chordate kostnadsbas och finansiella position

Under Q1-22 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till -6,9 MSEK (-5,8), vilket rent procentuellt är en ökning om 17 % mot Q1-21, och i termer av absoluta tal 1 MSEK. Däremot, jämfört med föregående kvartal (Q4-21), då Chordates totala rörelsekostnader uppgick cirka -7 MSEK, innebär första kvartalets utveckling faktiskt en kostnadsminskning om 0,1 MSEK. Vi drar således slutsatsen att Chordate har verkat med en stabil kostnadsutveckling under årets inledande månader.

Vid utgången av mars uppgick kassan till 21,6 MSEK, vilket kan jämföras med 29,0 MSEK vid utgången av december 2021. Under hösten 2021 fyllda Chordate på sin kassa rejält, där TO7 inbringande ca 36 MSEK efter att hela 99 % av teckningsoptionerna nyttjats. Under Q1-22 uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -2,5 MSEK/månad, att jämföra med -1,8 MSEK/månad under föregående kvartal. Givet en liknande kapitalförbrukning även framgent, och med hänsyn till den utgående kassan under mars, skulle Chordate vara finansierade tills omkring årsskiftet 2022/2023, allt annat lika. Det ska dock tilläggas, med hänsyn till de rapporterade omsättningstillgångarna för Q1-22, samt en potentiellt stigande försäljning framgent, att utrymme finns för ett bättre rörelsekapital under de närmaste månaderna, vilket skulle innebära en lägre burn rate.

 Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate