Kommentar på Chordate Medicals Q4-rapport


Chordate publicerade idag den 25 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i samband med rapporten.

  • Utvecklingen i kostnadsbasen
  • Den finansiella positionen
  • Vad som ligger i korten kommande kvartal

Under Q4-21 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till -7,0 MSEK (-6,5), vilket rent procentuellt är en låg ökning om 7 % mot Q4-20, och i termer av absoluta tal endast 0,5 MSEK. Däremot, jämfört med föregående kvartal (Q3-21), då Chordates totala rörelsekostnader uppgick till -4,4 MSEK, innebär fjärde kvartalets utveckling en kostnadsökning om 2,7 MSEK. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att bolagets externa kostnader ökat, vilket förklaras av bl.a. ökade försäljnings- och marknadsinsatser. Dessutom kan det antas att listbytet till Nasdaq First North Growth Market, såväl som tidigare inlösen av TO7, har medfört vissa kostnader av engångskaraktär. Överlag ser vi dock att Chordate även under sista kvartalet 2021 har utvecklats med en god kostnadskontroll.

Vid utgången av fjärde kvartalet 2021 uppgick kassan till 29,0 MSEK, vilket kan jämföras med 7,7 MSEK vid utgången av Q3-21. Under hösten 2021 fyllda Chordate på sin kassa rejält, där TO7 inbringande ca 36 MSEK efter att hela 99 % av teckningsoptionerna nyttjats. Under Q4-21 uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -1,8 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning även framgent, och med hänsyn till den utgående kassan under december, skulle Chordate vara finansierade tills omkring Q1 2023, allt annat lika. Det ska dock tilläggas, med hänsyn till de rapporterade omsättningstillgångarna och kortfristiga rörelseskulderna per balansdatumet för Q4-21, samt en potentiellt stigande försäljning framgent, att utrymme finns för ett bättre rörelsekapital under de närmaste månaderna, vilket skulle innebära en lägre burn rate. Sammanfattningsvis anser vi att Chordate har en god finansiella position idag.

Följande är en sammanställning av kommande aktiviteter som vi räknar med att se mer av under 2022:

  • Marknadsintroduktion av Chordates produkt för kronisk migrän, där strategin är att genomföra lanseringen så pass kostnadseffektivt som möjligt. En bidragande faktor här är att Chordate redan har ett upparbetat distributörsnätverk vad gäller rinitindikationen, vilket såldes kan gynna bolaget vid lanseringen av produkten för kronisk migrän på dessa marknader.
  • Produktionsprocessen för rinitindikationen i Kina har återupptagits, där Chordates partner Nanos Medical bedömer att marknadsgodkännande kan erhållas 2023.
  • Fortsatt försäljningsarbete för rinitindikationen i främst Italien och Saudiarabien, där restriktionerna från pandemin successivt lättar vilket därmed underlättar försäljningsarbetet.

Vid framgångsrika utfall av ovan aktiviteter kan det komma att utgöra goda värdedrivare för Chordate.

Ovanlig strategi för England kan ge bättre slagkraft

Vad gäller introduktion av migränbehandlingen i England så har Futures. Health (”FH”) tidigare slutfört den marknadsanalys som Chordate har beställt, där syftet med analysen var att hitta svar på vad som är den bästa vägen in i UK-marknaden. FH har därefter dessutom fått ansvaret att hantera själva marknadsintroduktionen av migränbehandlingen. Det kan argumenteras för att detta tillvägagångssätt får en helt annan spets jämfört med att gå via distributörer, även om distributörsspåret inte bör anses som en ”dålig” strategi, och att det generellt är den vanliga vägen att gå vid lansering på en ny marknad. Att Chordate skapat sig denna möjlighet för UK, att vi FH initialt kunna approchera neurologer inom privatvården, och därefter väcka intresset inom den offentligt finansierade specialistvården, ser vi dock som en potentiellt slagkraftigare strategi. Rent konkret skulle det kunna resultera i en snabbare expansion, vilket därmed också skulle återspegla sig i Chordates försäljningssiffror. Med tanke på att det finns ca 10 miljoner migränpatienter i England som skulle kunna ha nytta av Chordates behandling, kan redan en mindre marknadsandel resultera i betydande intäkter.

Viktigt att bevaka hur det ekonomiska klimatet utvecklas

Vi vill i dagens kommentar höja ett varningens finger för vad vi kunnat observera i början av året vad gäller det ekonomiska klimatet, vilket minst sagt varit kyligt för de börsnoterade tillväxt- och utvecklingsbolagen som inte ännu är lönsamma. Vi anser att detta även har drabbat Chordate negativt. Att aktien YTD är ned ca 28 %, kan, enligt vår åsikt, bero på just den pågående sektorrotationen där investerare väljer mindre riskfyllda placeringar, t.ex. bolag som har en längre historik av redan positiva kassaflöden. Detta får således en effekt på vilka multiplar olönsamma tillväxt- och utvecklingsföretag värderas till, och således även Chordate. Hur detta utvecklar sig framgent är något vi kommer att följa noga.

 Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate.