Kommentar på Chordate Medicals Q4-rapport


Chordate har publicerat sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 och bolaget har dessförinnan kommunicerat ett flertal intressanta nyheter, såväl som att den tidigare företrädesemissionen genomförts framgångsrikt. Följande är vår sammanfattade kommentar av rapporten samt senaste tidens händelser.

”När jag ser tillbaka på 2022 är den självklara höjdpunkten att vår migränstudie färdigställdes och otvetydigt visar att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Detta är den enskilt viktigaste milstolpen i Chordates historia.”

Så inleder Anders Weilandt sitt VD-ord i Q4-rapporten och vi kan inte annat än att hålla med att genomförandet och utfallet av migränstudien är den enskilt viktigaste milstolpen som bolaget har uppnått. Detta möjliggör att Chordate fullt ut kan fokusera på den sista delen i sitt bolagsbygge; att visa Proof of Concept, d.v.s. mätbara marknadsandelar, som kan leda till en exit.

Ansvarig analytiker kommenterar

Chordates fokus nu är att påvisa en tydlig marknadspenetration av K.O.S-behandlingen för kronisk migrän på utvalda marknader som ett led i att bereda en framgångsrik försäljning av bolaget till en internationell aktör inom medtech- och pharma-branschen, eller annan finansiell tagare. Givet att Chordate lyckas påvisa detta ökar sannolikheten för dels ett högre intresse från en potentiell uppköpare, dels att en affär skulle kunna gå i mål. Vad som då blir intressant att fråga sig är vad, i ett sådant läge, en tänkbar värdering av Chordate skulle kunna bli, där vi inte räknar med att Chordates egna kommersiella prestation kommer att ligga till grund för en sådan värdering, utan snarare vad en uppköpare tror att Chordates K.O.S-behandling av kronisk migrän skulle kunna resultera i för ekonomiska värden om den hanteras av köparens egen marknadsresurs. Vi tror att en uppköpande part, vid en värdering av Chordate, rimligen kommer att göra en egen bedömning om vad det ackumulerade ekonomiska värdet, i termer av täckningsbidrag (TB), över en viss tidshorisont, kan uppgå till om K.O.S-tekniken förvärvas och därefter kommersialiseras effektivt. Det är givetvis en utmaning att härleda vad en tänkbar Exit-värdering av Chordate skulle kunna uppgå till, där exempelvis en större medtech-, pharma eller annan finansiell tagare, vid en given tidpunkt, önskar förvärva K.O.S-teknologin. Utifrån våra gjorda antaganden och presenterade illustrationer som framgår på sida 8-12 i vår senaste analys, publicerad i december 2022, står vi fast vid vår illustrativa Exit-värdering omkring 695 MSEK för Chordate i ett Base scenario.

Intressant transaktion där Pfizer köper Biohaven Pharmaceutical  

Den 10 maj 2022 meddelade Pfizer att de ingått ett definitivt avtal om att förvärva Biohaven Pharmaceutical som har utvecklat medicinprodukten Nurtec ODT, vilken används för både akut migrän såväl som i förebyggande syfte, där Pfizer själva räknar med att de ska kunna öka försäljningen av Biohavens produkter till en peak sales-nivå om 6 miljarder dollar. Vi ser detta som ett tydligt bevis av den strategi som många stora medtech- och pharma-aktörer arbetar utifrån, d.v.s. att dessa aktörer tjänar mer på att förvärva mindre företag som uppvisat Proof of Concept och har stor marknadspotential, istället för att själva, i egen regi, utveckla innovativa behandlingar. Detta har lett till att många små, snabba och riskvilliga företag levererar bevisade och relativt billiga medtech- och pharmaprojekt, som de stora aktörerna sedan köper upp – exempelvis likt Pfizers köp av Biohaven.

Blir allt mer etablerade i Italien – 11 kliniker erbjuder behandlingen

Chordates italienska distributör Vedise har nu installationer som erbjuder K.O.S-behandling för kronisk rinit på elva kliniker runt om i landet, där Chordate själva räknar med att antalet kliniker som erbjuder K.O.S mot kronisk rinit kommer fortsätta att öka. Det är tydligt att de positiva resultaten från migränstudien har bidragit positivt till Chordates vidare etablering i Italien, en marknad som är minst sagt viktig med tanke på att landet är en av Europas största medtech-marknader. Ett Proof of Concept i termer av marknadspenetration i Italien bevisar att behandlingen går att kommersialisera. Detta är viktigt för att lyckas attrahera en potentiell uppköpare. Utöver Italien har Chordate närvaro på flera andra marknader, exempelvis Tyskland, Israel, Finland, Saudiarabien m.fl.

Chordate kostnadsbas och finansiella position

Under Q4-22 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till 7,5 MSEK (7,0), vilket rent procentuellt är en ökning om 8 % mot Q4-21, och i termer av absoluta tal 0,5 MSEK. Jämfört med föregående kvartal (Q3-22), då Chordates totala rörelsekostnader uppgick ca 5,6 MSEK, innebär dock fjärde kvartalets utveckling en kostnadsökning om 1,9 MSEK. Vi antar att en del av denna ökning är hänförlig till engångskostnader avseende den tidigare företrädesemissionen.

Vid utgången av december uppgick kassan till 3,7 MSEK, vilket kan jämföras med 10,1 MSEK vid utgången av september. Under Q4-22 uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -2,0 MSEK/månad, vilket var i linje med föregående kvartal (Q3-22). Givet en liknande kapitalförbrukning även efter utgången av fjärde kvartalet 2022, och med hänsyn till den tillkommande nettolikviden om 33,5 MSEK från företrädesemissionen som avslutades i januari 2023, skulle Chordate vara finansierade tills våren 2024, allt annat lika.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate