Kommentar på Chordate Medicals Q3-rapport


Chordate publicerade idag den 20 november 2020 sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Kassaflöde och burn rate under Q3-20
  • Kraftigt minskad skuldsättning
  • Hur försäljningen från distributören i Italien utvecklats senaste tiden
  • Hur Chordate ser på sina förutsättningar efter att pandemin blåst över

Under augusti/september genomfördes en riktad emission samt företrädesemission av units om totalt cirka 30 MSEK, vilket således har stärkt Chordates kassa väsentligt. Vid utgången av september uppgick bolagets likvida medel till 9,5 MSEK, där det dock ska förtydligas att ungefär hälften av emissionsvolymen från de nämnda emissionerna som genomfördes under Q3-20 registrerades hos Bolagsverket först efter rapportperiodens utgång. Därmed har hela emissionslikviden inte inkluderats i kassaflödet per den sista september. Sett till Chordates kapitalförbrukning och operativa burn rate, uppgick denna till -1,5 MSEK/månad under årets tredje kvartal, vilket kan jämföras med -1,2 MSEK/månad under föregående kvartal (Q2-20). Då ska det dock påpekas att de gjorda emissionerna under Q3 har medfört kostnader av engångskaraktär, vilket därmed belastat kassaflödet. Oavsett tycker vi att Chordate under Q3-20, precis som under föregående kvartal i år, har utvecklats med en god kostnadskontroll och är således något vi ser positivt på.

En annan positiv punkt att lyfta fram i Q3-rapporten är att i och med de emissioner som Chordate genomförde under Q3, har bolaget väsentligt minskat sin skuldsättning vilket återspeglar sig i form av att posten ”Övriga kortfristiga skulder” som vid utgången av Q2-20 uppgick till 2,6 MSEK, nu uppgår till endast 0,2 MSEK. Dessutom har tidigare företagsinteckningar i form av ställda säkerheter som uppgått till 3 MSEK strukits. Tillsammans med en stärkt kassa har Chordate därmed på kort tid förbättrat sin balansräkning på både tillgångs- och skuldsidan.

Gällande försäljningen så uppgick nettoomsättningen till 19,3 tSEK (395,1) under Q3-20, där den kraftiga minskningen inte är en överraskning med tanke på hur rådande marknadsklimat ser ut. Chordate skriver samtidigt att deras distributör i Italien fortsätter att vara produktiv på de viktigaste och mest aktiva marknaderna. I linje med våra förhoppningar så verkar det således som att försäljningsarbetet från den italienska partnern löper på.

Pandemin har naturligt orsakat fördröjningar i både marknadsföring och försäljning för Chordate, men samtidigt skriver Anders Weilandt i sitt VD-ord att han bedömer att bolagets affärsförutsättningar är oförändrat goda när väl pandemins effekter har klingat av, och att de har all anledning att se framtiden an med tillförsikt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate.