Kommentar på Chordate Medicals Q3-rapport


Chordate har publicerat sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022 och bolaget har dessförinnan kommunicerat ett flertal intressanta nyheter, såväl som en kommande företrädesemission. Följande är vår sammanfattade kommentar av rapporten samt senaste tidens händelser.

”Migränstudien är klar – den viktigaste milstolpen i bolagets historia. Nu går vi in i sista fasen av bolagsvärdebygget för en framgångsrik exit.”

Så inleder Anders Weilandt sitt VD-ord i Q3-rapporten och vad gäller skrivelsen att slutförandet av studien är den viktigaste milstolpen i bolagets historia – kan vi bara hålla med. Chordates strategi nu är att påvisa en tydlig marknadspenetration av K.O.S-behandlingen för kronisk migrän på utvalda marknader som ett led i att bereda en framgångsrik försäljning av bolaget till en internationell aktör inom medtech- och pharma-branschen, eller annan finansiell tagare. Givet att Chordate lyckas påvisa detta ökar sannolikheten för dels ett högre intresse från en potentiell uppköpare, dels att en affär skulle kunna gå i mål.

Ansvarig analytiker kommenterar

”Subgruppsresultaten från Chordates kliniska studie PM007 presenterades i samband med Migraine Trust International Symposium 2022 under september, där analysen visade att Chordates K.O.S-behandling är ett effektivt alternativ för förebyggande av kronisk migrän som, för Chordates del, kan komma att resultera i omfattande ekonomiska värden. Under november kommunicerades även att slutanalysen av studien bekräftade de statiskt signifikanta resultaten från subgruppsanalysen. Chordate har en uttalad strategi att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. ”exit”, där vi ser att en sådan försäljning skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 2-3 år. Fokus fram tills dess är att bevisa Chordates behandlingsmetod och gångbarheten i affärsmodellen, snarare än att visa kortsiktiga finansiella resultat. Utifrån den presenterade subgruppsanalysen, såväl som slutanalysen av studien, kan vi dra slutsatsen att Chordate har tagit ett stort kliv framåt i detta arbete. Med anledning av detta publicerade vi i oktober en uppdaterad analys av Chordate, med ett reviderat värderingsintervall.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

För att ta del av hela analysen, se följande länk.

Notera att analysen publicerades innan Chordate kommunicerade sin företrädesemission om cirka 51 MSEK. I analysen hade vi estimerat att bolaget skulle vara i behov av ytterligare kapital men till följd av svårigheten att estimera exakt när, hur och till vilka villkor en sådan kapitalanskaffning skulle kunna ske, var det inget som kunde inkluderas i analysen från oktober. Det värderingsintervall och värde per aktie som framgår i analysen är således baserat på den då rådande kapitalstrukturen, inte den som kommer att gälla efter den kommande företrädesemissionen under december.

Chordate kostnadsbas och finansiella position

Under Q3-22 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till -5,6 MSEK (-4,4), vilket rent procentuellt är en ökning om 26 % mot Q3-21, och i termer av absoluta tal 1,2 MSEK. Jämfört med föregående kvartal (Q2-22), då Chordates totala rörelsekostnader uppgick cirka -5,4 MSEK, innebär dock tredje kvartalets utveckling en kostnadsökning om enbart 0,2 MSEK. Vi drar således slutsatsen att Chordate har verkat med en stabil kostnadsutveckling även under Q3-22, vilket vi såklart ser positivt på.

Vid utgången av september uppgick kassan till 10,1 MSEK, vilket kan jämföras med 15,8 MSEK vid utgången av juni. Under Q3-22 uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -1,9 MSEK/månad, vilket var helt i linje med föregående kvartal. Givet en liknande kapitalförbrukning även efter utgången av tredje kvartalet, och med hänsyn till den utgående kassan under september, skulle Chordate vara finansierade under större delen av Q1-23, allt annat lika. Att bolaget därmed under november kommunicerade en företrädesemission, var i linje med våra förväntningar.

Fyller på kassan

Chordate ska genomföra en företrädesemission vilken vid full teckning skulle inbringa ca 51 MSEK före emissionskostnader, vilket således skulle innebära en kraftigt stärkt finansiell position för bolaget. Syftet med kapitalanskaffningen är att accelerera arbetet mot en exit, primärt genom fortsatta satsningar inom migränmarknaden med de senaste studieresultaten som utgångspunkt.

Emissionslikviden är avsedd att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

  • 20 % allokeras till marknadsregistrering och produktversioner.
  • 25 % allokeras till stödjande kliniska studier.
  • 55 % allokeras till marknadsstrategiska aktiviteter och övrigt rörelsekapital.

Teckningsperioden ska pågå mellan den 14 december och 29 december 2022.