Kommentar på Chordate Medicals Q2-rapport


Den 30 augusti publicerade Chordate sin delårsrapport för andra kvartalet 2022. Bolaget har dessförinnan kommunicerat ett flertal intressanta nyheter där följande är vår sammanfattade kommentar av rapporten samt senaste tidens händelser.

”Återanvänder” marknadsmodellen från Storbritannien i Tyskland och Israel

Chordate har ingått avtal med Pharmore PSR LTD om att introducera bolagets produkt för förebyggande migränbehandling på den israeliska marknaden. Avtalet innebär bland annat att Pharmore ska presentera K.O.S-behandlingen för opinionsledare inom neurologi och därefter bygga upp en bredare marknadsposition. Chordate bedömer att detta avtal ger bättre förutsättningar för att nå resultat snabbare, där strategin utgår från att arbeta med ett fokuserat Market Access-projekt på samma sätt som bolaget gör i Storbritannien.

Chordate har även ingått avtal med MTIGER GmbH om att introducera bolagets produkt för förebyggande migränbehandling på den tyska marknaden, där MTIGER introducerar K.O.S-behandlingen till marknad- och opinionsledande neurologer i Tyskland för Chordates räkning inom både privat och offentlig vård. Den tyska vårdmarknaden är mycket stor och precis som för marknaderna i Storbritannien, Israel och gulfområdet så är Chordates ambitionen att genom detta avtal få ett samarbete med marknadsexperter som arbetar fokuserat och initierat, direkt på uppdrag av Chordate.

”Som vi tidigare har skrivit anser vi att Chordates valda strategi i Storbritannien skulle kunna resultera i en snabbare expansion i marknaden, vilket därmed också skulle återspegla sig i Chordates försäljningssiffror. Vi ser därför positivt på att bolaget valt att tillämpa denna strategi även i Israel och Tyskland.” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 

Nästa veckas subgruppsresultat kan utgöra en stark värdedrivare i aktien

Chordate meddelade den 18 augusti att ett subgruppsresultat från Chordates kliniska studie PM007 ska presenteras på Migraine Trust International Symposium 2022 den 8-11 september. Studien PM007 avser den randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda multicenterstudien som genomfördes på fem neurologiska kliniker i Tyskland och fyra i Finland. Studien inkluderade 132 patienter och utformades för att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos K.O.S-behandlingen för patienter med kronisk migrän. I det abstract som ska presenteras den 8-11 september ska resultaten framgå från den subgruppsanalys som utförts på de 97 tyska patienterna som slutförde PM007-studien i slutet av 2021. I studien av totalt 132 försökspersoner lämnade den sista patienten studien i början av augusti 2022, och den kompletta datafilen analyseras för närvarande inför det slutliga manuskriptet till en vetenskaplig artikel, som förväntas lämnas in senare i höst.

”Subgruppsresultaten som ska presenteras nästa vecka kan komma att utgöra en stark värdedrivare i Chordates aktie, givet att resultaten är goda. Detta då resultaten skulle utgöra ett direkt stöd för bolagets marknadsföring av, och försäljningsmål för, K.O.S-behandlingen för patienter med kronisk migrän. Detta är således något en investerare bör bevaka.” säger ansvarig analytiker.

Chordate kostnadsbas och finansiella position

Under Q2-22 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till -5,4 MSEK (-5,7), vilket rent procentuellt är en minskning om 4 % mot Q2-21, och i termer av absoluta tal 0,3 MSEK. Jämfört med föregående kvartal (Q1-22), då Chordates totala rörelsekostnader uppgick cirka -6,9 MSEK, innebär andra kvartalets utveckling en kostnadsminskning om cirka 1,5 MSEK. Vi drar således slutsatsen att Chordate har verkat med en stabil kostnadsutveckling under Q2-22, vilket vi såklart ser positivt på.

Vid utgången av juni uppgick kassan till 15,8 MSEK, vilket kan jämföras med 21,6 MSEK vid utgången av mars. Under hösten 2021 fyllda Chordate på sin kassa rejält, där TO7 inbringande ca 36 MSEK efter att hela 99 % av teckningsoptionerna nyttjats. Under Q2-22 uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -1,9 MSEK/månad, att jämföra med -2,5 MSEK/månad under föregående kvartal. Givet en liknande kapitalförbrukning även framgent, och med hänsyn till den utgående kassan under juni, skulle Chordate vara finansierade tills omkring årsskiftet 2022/2023, allt annat lika. Det ska dock tilläggas, med hänsyn till de rapporterade omsättningstillgångarna för Q2-22, samt en potentiellt stigande försäljning framgent, att utrymme finns för ett bättre rörelsekapital under de närmaste månaderna, vilket skulle innebära en lägre burn rate.

 Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate.