Kommentar på Chordate Medicals Q2-rapport


Chordate har publicerat bolagets rapport för det andra kvartalet 2023 och dessförinnan har Chordate kommunicerat flera intressanta nyheter. Följande är vår uppföljande kommentar av rapporten samt senaste tidens händelser.

Migränstudien får fortsatt stor uppmärksamhet

Den 17 juni presenterades Chordates migränstudie PM007 på American Headache

Society Scientific Meeting i Austin Texas, vilket var första gången som de primära delarna av de slutliga resultaten från studien presenterades på en vetenskaplig konferens. Vi är av förståelsen att presentationen togs emot väl och med stort intresse, där Chordate även efter dialog med läkare kunde bekräfta det stora behovet som finns kopplat till ett kompletterande behandlingsalternativ av kronisk migrän. Enbart i USA lider omkring 39 miljoner människor av migrän, vilket såklart utgör en viktig målmarknad för Chordates behandlingsmetod.

Efter presentationen i USA var det dags för Europa, där migränstudien presenterades i Berlin den 30 juni på kongressen The German Migraine and Headache Society. Chordate var på plats och ställde ut tillsammans med sin tyska marknadspartner MTIGER. Under konferensen presenterade dr Tim P. Jürgens en fallbeskrivning från Chordates migränstudie där en av patienterna i studien, en 45-årig kvinna, vars dagar med migrän minskade från 18 till 8 dagar per månad med hjälp av K.O.S-behandlingen. En minskning om 56 %, med en dessutom ihållande effekt om fyra månader, är ett mycket positivt resultat.

Under inledningen av augusti meddelade Chordate att de blivit inbjudna att presentera sin migränbehandling på International Headache Congress (IHC) 2023, vilken kommer att hållas i Seoul i Korea den 14-17 september. IHC är en världsomspännande organisation baserad i Storbritannien, vars syfte är att gynna personer som är drabbade av huvudvärksstörningar. Under oktober ska Chordate dessutom närvara på Deutscher Schmerzkongress i Mannheim och under november vid Neurologdagarna i Helsingfors.

Utifrån ovan är det mer än tydligt att Chordate, på kort tid, har fått och ännu får mycket uppmärksamhet kring sin migränbehandling. Likt vi har kommunicerat tidigare har Chordate en uttalad strategi att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. Exit. Vi ser att en sådan försäljning skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 2-3 år, där fokus fram tills dess är att bevisa Chordates produkt och behandlingsmetod, snarare än att visa kortsiktiga finansiella resultat. En viktig del i detta är att närvara vid relevanta event likt ovan, där branschkollegor, slutanvändare, potentiella partners och andra industriella aktörer närvarar.

Chordate kostnadsbas och finansiella position

Under Q2-23 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till 7,2 MSEK (5,4), vilket rent procentuellt är en ökning om 33 % mot Q2-22, och i termer av absoluta tal 1,8 MSEK. Jämfört med föregående kvartal (Q1-23), då Chordates totala rörelsekostnader uppgick ca 6,6 MSEK, innebär dock andra kvartalets utveckling en kostnadsökning om endast 0,6 MSEK. Vi antar att en viss del av kostnaderna under Q2-23 är hänförliga till de event som Chordate har närvarat på, vilket får ses som en nödvändig investering på vägen mot att bereda bolaget för en framgångsrik försäljning. Framgent räknar vi med att marknadsföring och försäljningsrelaterade kostnader kommer att stå för en större andel av Chordates totala kostnadsbas.

Efter att ha fyllt på kassan under februari via den tidigare genomförda företrädesemissionen uppgick kassan vid utgången av juni till ca 21,8 MSEK. Under Q2-23 uppvisade bolaget en kapitalförbrukning, s.k. burn rate, om -2,1 MSEK/månad vilket därmed är en förbättring jämfört med -2,8 MSEK/månad under årets första kvartal. Givet en liknande kapitalförbrukning som under Q2-23 även efter utgången av juni, skulle Chordate vara finansierade tills omkring Q1 2024, allt annat lika.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate.