Kommentar på Chordate Medicals Q1-rapport


Chordate publicerade igår den 27 maj 2021 sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i samband med rapporten.

Under Q1-21 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till -5,8 MSEK (-5,0), vilket rent procentuellt är en ökning om 16 % mot Q1-20. Samtidigt, i termer av absoluta tal (0,8 MSEK), är ökningen inte av någon direkt storlek, varför vi inte drar några större växlar kring detta. Om vi dessutom gör en jämförelse med rörelsekostnaderna under föregående kvartal (Q4-20) om -5,7 MSEK, ökade kostnaderna under Q1-21 endast med 0,1 MSEK. Vi ser således positivt på att Chordate även under årets första kvartal har utvecklats med god kostnadskontroll.

Vid utgången av första kvartalet uppgick kassan till 9,8 MSEK, vilket kan jämföras med 15,5 MSEK vid utgången av Q4-20. Under första kvartalet 2021 uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -1,9 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning även framgent, och med hänsyn till den utgående kassan under mars, skulle Chordate vara finansierade tills omkring augusti 2021, allt annat lika. Det ska dock tilläggas, med hänsyn till de rapporterade omsättningstillgångarna och kortfristiga rörelseskulderna per balansdatumet för Q1-21, att utrymme finns för ett bättre rörelsekapital under de närmaste månaderna, vilket skulle innebära en lägre burn rate. Vidare, Chordate har teckningsoptioner av serie TO7 utestående som ger innehavaren rätt att teckna aktier för 0,75 kr/st., vilka vid full teckning kan tillföra bolaget 35,9 MSEK före emissionskostnader under oktober/november 2021. Med tanke på nuvarande aktiekurs, och därmed om TO7 fortsatt ”håller sig” in the money, skulle det få en signifikant positiv effekt på Chordates finansiella position.

Utöver de finansiella aspekter från Q1-rapporten så är det såklart senaste tidens utveckling kring migrän-området som varit högaktuellt. I vårt Base scenario hade vi räknat med att Chordate skulle erhålla CE-märkning för migränbehandlingen, däremot hade vi inte estimerat att det skulle erhållas så pass tidigt som ett år innan plan. CE-märkningen beviljades efter granskning av medicinsk effekt och säkerhet som framkommit i resultaten från den tidigare interimanalysen avseende migränstudien, vilken var grunden i den ansökan som lämnades in under maj 2019. CE-märkningen innebär att Chordate nu kan kommersialisera migränbehandlingen fritt inom EU, där bolagets målsättning är att ta en så stor andel som möjligt av antalet behandlingar för kronisk migrän på en given marknad.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate.